بومی سازی راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge برای سنجش مهارت های ارتباطی بین پزشک و بیمار بر اساس استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران

3 استادیار روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار آمار حیاتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه: راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge یک ابزار شناسایی شناخته شده ارتباط بین درمانگر و بیمار می باشد و شواهد قابل توجهی از روایی، پایایی و سودمندی آن وجود دارد. هدف این مطالعه بومی سازی این راهنما براساس استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل Cross-Cultural Adaptation (CCA) به منظور دسترسی به یک پوشش مناسب با فرهنگ و زبان فارسی بود.
روش و مواد: این مطالعه متدولوژیک، راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge بعد ازکسب اجازه از نویسندگان اصلی، با استفاده از استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل طی پنج مرحله به زبان و فرهنگ فارسی ترجمه و بومی سازی شد. روایی صوری، روایی محتوایی و افزایش دقت و پایایی چک لیست نهایی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: بعد از انجام مراحل بومی سازی تایید روایی اولیه چک لیست نهایی تهیه شده متناسب با فرهنگ و زبان فارسی از نویسنده اصلی و سپس گروه خبرگان مهارت های ارتباطی دریافت گردید. به منظور افزایش در دقت و پایایی چک لیست تهیه شده با مشارکت ۲۰ نفر از رزیدنت های سال آخر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مشاهده مهارت ها براساس چک لیست انجام شد و شاخص ارزیابی پایایی k مساوی 1.00 شد یعنی از پایایی 100% برخوردار بود.
نتیجه گیری: در مطالعات انجام شده بر مبنای راهنمای Calgary Cambridge در ایران، این راهنما فاقد ترجمه مناسب بوده و متناسب با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی بومی سازی نشده است و از این رو پوشش مناسبی برای سنجش مهارت های ارتباطی پزشک و بیمار فراهم نمی کند. چک لیست نهایی تهیه شده در این مطالعه، که اولین رفرنس اصلی بومی سازی شده مبتنی بر راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge است به حل این مشکل کمک نموده و پوشش مناسب و کاملی از این راهنما ارائه می دهد.
واژگان کلیدی: راهنمای مشاهده ای Calgary Cambridge، بومی سازی، استاندارد سازگاری فرهنگی متقابل، ارتباط پزشک و بیمار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calgary Cambridge Observer Guide indigenization for measuring physician-patient communication skills Based on the Cross-Cultural Adaptation Standard in Iran

نویسندگان [English]

  • merina eskandari 1
  • fakhrolsadat hosseini 2
  • katayoon razjouyan 3
  • alireza abadi 4
1 Master of Medical Education, National Center for Strategic Research in Medical Education, Tehran, Iran
2 MD. PhD. in Medical Education, Faculty of Medical Education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Child and Adolescent Psychiatry, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Vital Statistics, Social Determinants of Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Objectives: The Calgary Cambridge Guide is a well-known diagnosis tool for communication between the therapist and the patient. It has significant evidence of its validity, reliability, and usefulness. The purpose of this study was to localize the Calgary Cambridge Guide according to the cross-cultural adaptation (CCA) standard in order to access a suitable cover with Persian culture and language
Materials and Methods: In this non-experimental methodological study, in order to indigenization of Calgary Cambridge Guide, first we obtained the permission from the original authors then we used of CCA standard that consists of five main steps. Finally, Face validity, content validity, increasing the accuracy and reliability of the final checklist were examined.
Results: After the localization process, the initial validity confirmation of the final checklist prepared in accordance with Persian culture and language was received from the original author and then a group of communication skills experts. In order to increase the accuracy and reliability of the prepared checklist, observing skills was performed based on a checklist with help of 20 residents of the last year of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, The reliability index of k was equal to 1.00, which means it was 100% reliable.
Conclusion: In studies based on the Calgary Cambridge Guide in Iran, this guide has no proper translation and has not been indigenized in accordance with Iranian culture and Persian language and therefore does not provide a suitable cover for patient and physician communication skills assessment. The final checklist in this study, which is the first original localized referral based on the Calgary Cambridge Guide, helps to solve this problem and provides a comprehensive coverage of this guide.
Keywords: Calgary Cambridge Guide, Indigenization, Cross-Cultural Adaptation, physician-patient communication

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calgary Cambridge Guide
  • Indigenization
  • Cross-Cultural Adaptation
  • physician-patient communication