نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتبار بخشی ملی در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور همدان، ایران

2 استادیار، مدیر گروه بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، همدان، همدان،ایران

3 استادیار، گروه بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان،ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های ایران در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران می پردازد .هدف از این تحقیق بررسی اجرای اعتباربخشی بر عملکرد بیمارستان و تاثیر آن بر افزایش کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیماران می باشد .
مواد و روشها: شیوه تحقیق توصیفی- پیمایشی است و ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه، اینترنت و روشهای کتابخوانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 100 نفر از کلیه افراد دخیل در اجرای اعتبار بخشی درپنج بیمارستان خصوصی درجه یک تهران می باشد، روایی تحقیق توسط اساتید، نخبگان و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین گردید و از آمار توصیفی و آزمون های کولموگوروف -اسمیرنوف (k-s)و t تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج : با توجه به اینکه مقدار معنی داری یک دنباله در تمام مولفه ها کمتر از 5 درصد است و منفی بودن آماره t و حد پایین و بالای فاصله اطمینان می توان به این نتیجه رسید که اجرای اعتبار بخشی تاثیر مثبت و معنا داری بر عملکرد مدیریت و رهبری ندارد.
نتیجه گیری: آنجا که ارزیابی و تعیین درجه اعتبار بیمارستان ها، بخشی از مفهوم اعتباربخشی است. لذا انتظار میرود، مدیران ارشد بیمارستان، اعتباربخشی را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان مدلی الهام بخش و ابزاری موثر برای بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیماران در سرلوحه کار خود قراردهند. به همین جهت بررسی دقیق و نحوه تهیه مستندات توسط ارزیابان و پیگیری نتایج مستندسازی جمع آوری شده طی مشاهدات وانجام مصاحبه ) ترکیب روش های ارزیابی مستندات با مشاهده و مصاحبه( می تواند از مستندسازی صرف جلوگیری نموده و به بهبود عملکرد بیمارستان و اجرای موثر اعتبار بخشی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها