نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتبار بخشی ملی در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کسب و کار دانشگاه پیام نور همدان، ایران

2 استادیار، مدیر گروه بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، همدان، همدان،ایران

3 استادیار، گروه بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان،ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی نقش شاخص های مدیریت و رهبری از استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های ایران در عملکرد بیمارستان های خصوصی شهر تهران می پردازد .هدف از این تحقیق بررسی اجرای اعتباربخشی بر عملکرد بیمارستان و تاثیر آن بر افزایش کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیماران می باشد .
مواد و روشها: شیوه تحقیق توصیفی- پیمایشی است و ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه، اینترنت و روشهای کتابخوانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق 100 نفر از کلیه افراد دخیل در اجرای اعتبار بخشی درپنج بیمارستان خصوصی درجه یک تهران می باشد، روایی تحقیق توسط اساتید، نخبگان و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین گردید و از آمار توصیفی و آزمون های کولموگوروف -اسمیرنوف (k-s)و t تک نمونه ای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
نتایج : با توجه به اینکه مقدار معنی داری یک دنباله در تمام مولفه ها کمتر از 5 درصد است و منفی بودن آماره t و حد پایین و بالای فاصله اطمینان می توان به این نتیجه رسید که اجرای اعتبار بخشی تاثیر مثبت و معنا داری بر عملکرد مدیریت و رهبری ندارد.
نتیجه گیری: آنجا که ارزیابی و تعیین درجه اعتبار بیمارستان ها، بخشی از مفهوم اعتباربخشی است. لذا انتظار میرود، مدیران ارشد بیمارستان، اعتباربخشی را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان مدلی الهام بخش و ابزاری موثر برای بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیماران در سرلوحه کار خود قراردهند. به همین جهت بررسی دقیق و نحوه تهیه مستندات توسط ارزیابان و پیگیری نتایج مستندسازی جمع آوری شده طی مشاهدات وانجام مصاحبه ) ترکیب روش های ارزیابی مستندات با مشاهده و مصاحبه( می تواند از مستندسازی صرف جلوگیری نموده و به بهبود عملکرد بیمارستان و اجرای موثر اعتبار بخشی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of leadership and leadership indicators of national accreditation standards in the performance of private hospitals in Tehran

نویسندگان [English]

  • soheil mirchi 1
  • morteza moradi 2
  • Ruhollah sohrabi 3
1 MSc. Student of Business Management, Payam-e-noor university, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor, Director, Department of Management, Economics and Accounting, Payame Noor University, Hamedan, Hamedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management, Economics and Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Background : The purpose of this study was to investigate the implementation of accreditation on hospital performance and its impact on improving the quality of service delivery and safety. Patients.
Materials and Methods: The research method is descriptive-survey and is a tool for collecting information, questionnaire, internet and reading methods. The statistical population of this research is 100 people from all of the people involved in validation in Tehran Private-Level Private Hospital. The validity of the research was confirmed by professors, elites and experts. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's alpha and descriptive statistics Kolmogorov-Smirnov tests (ks) and single sample t tests were used for data analysis.
Results: Considering that the significance of a sequence in all components is less than 5%, and the negative t and the lower and upper limit of confidence interval, it can be concluded that the validity of the implementation has a positive and significant effect on management performance And there is no leadership.
Conclusion: The assessment of hospitals is part of the concept of accreditation. Hence, hospital executives are expected to focus on validation not as an objective but as an inspirational model and an effective tool for improving the quality and safety of patients. Therefore, careful examination and how the documentation is prepared by evaluators and the results of the documented documentation gathered during observations and interviews (combining the methods for assessing documentation with observation and interviewing) can prevent the documentation, and improve hospital performance and effective accreditation. Help

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • accreditation
  • management and leadership
  • quality
  • standard