بازاریابی آموزشی در دانشگاه آزاد راهبردی برای توسعه پایدار

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف توسعه، بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افراد جامعه است. رسیدن به توسعه پایدار یکی از اهداف متعالی هر جامعه و کشوری است. آموزش، اثربخش ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با بزرگترین چالش این قرن یعنی توسعه پایدار است. بروز تحولات گسترده، تغییرات عمده ای در عرصه‌های مختلف زندگی بشر از جمله آموزش عالی ایجاد نموده است. رقابت میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سبب شده است که در سال های اخیر توجه به وضعیت کیفی نظام آموزش عالی و به تبع آن بازاریابی آموزشی در اولویت قرار گیرد.
روش بررسی: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است، به منظور درک مفاهیم توسعه پایدار، آموزش عالی و بازاریابی آموزشی، به پیشینه موضوع به صورت مطالعه کتابخانه ای و اسنادی پرداخته شده است. جهت تشریح تأثیر بازاریابی آموزشی دانشگاه آزاد در حرکت به سوی توسعه پایدار ، سوابق موجود از طریق جستجو در سایتهای معتبر اینترنتی و مطالعه جدیدترین مقالات و مستندات مرتبط بررسی شده است.
نتیجه گیری: برنامه ریزی برای توسعه پایدار مستلزم توجه سیستمی و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار در سطوح مختلف و تعیین روابط میان آنها می باشد تا بتواند با یک رویکرد منسجم ، امکانات و فرصتهای موجود را در جهت تحقق توسعه پایدار سوق دهد. با توجه به انتقال سریع تکنولوژی، لازم است دانشگاه آزاد انعطاف پذیری بیشتری در محتوا و فرایند در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داشته باشد تا بتواند هرچه بیشتر به اهداف توسعه پایدار نائل گردد. در این راستا با توجه به اینکه بیشترین جمعیت آموزش عالی در کشور مربوط به دانشگاه آزاد می باشد لذا توجه به کیفیت در سایه بازاریابی آموزشی دانشگاه آزاد حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها