بازاریابی آموزشی در دانشگاه آزاد راهبردی برای توسعه پایدار

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه ریاضی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف توسعه، بهبود بخشیدن به شرایط زیستی کلیه افراد جامعه است. رسیدن به توسعه پایدار یکی از اهداف متعالی هر جامعه و کشوری است. آموزش، اثربخش ترین ساز و کار جامعه برای مقابله با بزرگترین چالش این قرن یعنی توسعه پایدار است. بروز تحولات گسترده، تغییرات عمده ای در عرصه‌های مختلف زندگی بشر از جمله آموزش عالی ایجاد نموده است. رقابت میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سبب شده است که در سال های اخیر توجه به وضعیت کیفی نظام آموزش عالی و به تبع آن بازاریابی آموزشی در اولویت قرار گیرد.
روش بررسی: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است، به منظور درک مفاهیم توسعه پایدار، آموزش عالی و بازاریابی آموزشی، به پیشینه موضوع به صورت مطالعه کتابخانه ای و اسنادی پرداخته شده است. جهت تشریح تأثیر بازاریابی آموزشی دانشگاه آزاد در حرکت به سوی توسعه پایدار ، سوابق موجود از طریق جستجو در سایتهای معتبر اینترنتی و مطالعه جدیدترین مقالات و مستندات مرتبط بررسی شده است.
نتیجه گیری: برنامه ریزی برای توسعه پایدار مستلزم توجه سیستمی و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار در سطوح مختلف و تعیین روابط میان آنها می باشد تا بتواند با یک رویکرد منسجم ، امکانات و فرصتهای موجود را در جهت تحقق توسعه پایدار سوق دهد. با توجه به انتقال سریع تکنولوژی، لازم است دانشگاه آزاد انعطاف پذیری بیشتری در محتوا و فرایند در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی داشته باشد تا بتواند هرچه بیشتر به اهداف توسعه پایدار نائل گردد. در این راستا با توجه به اینکه بیشترین جمعیت آموزش عالی در کشور مربوط به دانشگاه آزاد می باشد لذا توجه به کیفیت در سایه بازاریابی آموزشی دانشگاه آزاد حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Marketing at Azad University, A Strategy for Sustainable Development

نویسندگان [English]

  • paria mohammadiha 1
  • Amir Hossein Mohamad Davodi 1
  • Maryam Mosleh 2
1 Department of Educational Management, Faculty of Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Mathematics, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Aim: The goal of development is to improve the living conditions of all individuals in society. Achieving sustainable development is one of the transcendent goals of every society and country. Education is the most effective mechanism of society to contrast the greatest challenge of this century, sustainable development. Extensive developments have led to major changes in various areas of human life, including higher education. In recent years, competition between universities and higher education centers has led to increase of attention to the qualitative status of the higher education system and consequently educational marketing.
Methods: In this research, a descriptive and analytical method has been used. In order to understand the concepts of sustainable development, higher education and educational marketing, the background of the subject has been studied through library and documentary studies. In order to explain the impact of educational marketing at Azad University in towards sustainable development, existing records have been reviewed by searching through reputable websites and reading the most recent articles and related documents.
Conclusion: Sustainable Development Planning requires systematic attention as well as identifying the influential factors in different levels and identifying the relationships between them so that with a coherent approach, the existing opportunities and opportunities for sustainable development can be realized. Given the rapid transfer of technology, it is necessary for the university to be more flexible in its content and process in terms of social, economic, and cultural development so that it can achieve the goals of sustainable development. Since the largest population of higher education in the country belongs to Azad University, it is important to pay attention to quality as a result of Azad University educational marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azad University
  • Educational Marketing
  • Sustainable Development