آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 استادیار بیماری های دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

3 -دانشیار گروه علوم بهداشتی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

4 استادیار پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

5 دندانپزشک دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6 دندانپزشک ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

چکیده

< p>سابقه و هدف: سلامت دهان و دندان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سلامت عمومی می باشد. با توجه به شیوع بالای پوسیدگی دندان و درمان پر هزینه آن و نقش مستقیم فرد در پیشگیری از پوسیدگی دندان لازم است دانش آموزان، آگاهی کافی و نگرش مناسب برای رعایت بهداشت دهان و دندان به دست آورند. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش، عملکرد و وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر ساری انجام شد..
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 300 دانش آموز پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر ساری که به روش نمونه گیر ی خوشه ای انتخاب شدند، در سال 1398 انجام گرفت. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه روایی پایایی شده یاوری و همکاران در چهار بخش اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی، نگرش و عملکرد و نیز بهداشت دهان و دندان بود.داده ها با استفاده از نرم افزار Spss-24 و با کمک آزمونهای توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دانش آموزان از محدوده نمره 0 تا 12 مربوط به اگاهی از بهداشت دهان و دندان، میانگین نمره( 03/2±77/5) و از محدوده نمره 10 تا 50 مربوط به نگرش میانگین نمره (34/5±41/36) و نیز از محدوده نمره 0 تا 24 مربوط به عملکرد میانگین نمره (81/3±23/14) را کسب نمودند.
استنتاج: با توجه به آگاهی ناکافی دانش آموزان مورد بررسی در خصوص بهداشت دهان و دندان و نیز سطح عملکرد پایین آنان، ارائه برنامه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی و عملکرد دانش آموزان ضروری به نظر می رسد..

کلیدواژه‌ها