آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر پایه های پنجم و ششم مدارس ابتدایی دولتی شهر ساری در خصوص بهداشت دهان و دندان در سال 1398

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار دندانپزشکی کودکان ، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 استادیار بیماری های دهان و فک و صورت ، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

3 -دانشیار گروه علوم بهداشتی ،مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

4 استادیار پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

5 دندانپزشک دانشگاه علوم پزشکی مازندران

6 دندانپزشک ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری ، ایران

چکیده

< p>سابقه و هدف: سلامت دهان و دندان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سلامت عمومی می باشد. با توجه به شیوع بالای پوسیدگی دندان و درمان پر هزینه آن و نقش مستقیم فرد در پیشگیری از پوسیدگی دندان لازم است دانش آموزان، آگاهی کافی و نگرش مناسب برای رعایت بهداشت دهان و دندان به دست آورند. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی، نگرش، عملکرد و وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر ساری انجام شد..
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 300 دانش آموز پسر پایه های پنجم و ششم ابتدایی شهر ساری که به روش نمونه گیر ی خوشه ای انتخاب شدند، در سال 1398 انجام گرفت. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه روایی پایایی شده یاوری و همکاران در چهار بخش اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی، نگرش و عملکرد و نیز بهداشت دهان و دندان بود.داده ها با استفاده از نرم افزار Spss-24 و با کمک آزمونهای توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: دانش آموزان از محدوده نمره 0 تا 12 مربوط به اگاهی از بهداشت دهان و دندان، میانگین نمره( 03/2±77/5) و از محدوده نمره 10 تا 50 مربوط به نگرش میانگین نمره (34/5±41/36) و نیز از محدوده نمره 0 تا 24 مربوط به عملکرد میانگین نمره (81/3±23/14) را کسب نمودند.
استنتاج: با توجه به آگاهی ناکافی دانش آموزان مورد بررسی در خصوص بهداشت دهان و دندان و نیز سطح عملکرد پایین آنان، ارائه برنامه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی و عملکرد دانش آموزان ضروری به نظر می رسد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

knowledge, attitude and practice status among fifth and sixth elementary boy students in Sari in 1398

نویسندگان [English]

 • hale hali 1
 • maedeh salehi 2
 • ghassem ebadi 3
 • siavash moradi 4
 • mehrshad darvishnia 5
 • tahereh molania 6
1 Assistant Professor of Pediatric Dentistry,Faculty of Dentistry,Mazandaran University of Medical Science,Sari,Iran
2 Assistant Professor of Oral Medicine,Faculty of Dentistry,Mazandaran University of Medical Science,Sari,Iran
3 Associate Professor,Department of Health Science,Health Science Research Center,Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Science,Sari,Iran
4 Assistant Proffesor of Community Medicine ,Education Development Center, Mazandaran University of Medical Science,Sari,Iran
5 dentist mazandaran university of medical sceince
6 Dentist, Mazandaran University of Medical Science,Sari,Iran
چکیده [English]

< p >Background and purpose: Oral health is one of the most important issues affecting public health. Regarding the high prevalence of dental decay and the high cost of treatment and the direct role of students in preventing dental decay, it is necessary for the students to acquire suitable knowledge, attitude and practice about oral health. Regarding lack of studies in this area, the study aimed to determine knowledge, attitude, practice and oral health status of elementary school students in Sari.
Materials and Methods: The cross-sectional study was carried out on 300 boy elementary fifth and sixth grade students in Sari city who were selected by cluster random sampling. Data collection tool included questionnaire was a valid and reliable Yavari designed questionnaire which had four part of demographic information, knowledge, attitude, practice and self- reported oral health questionnaire. Data were analyzed using SPSS software 24 and via description and analytical One-Sample Kolmogorov-Smirnov and Kruskal-Wallis test and correlation coefficient.
Results: Mean score of student''s knowledge about oral health was (5/77±2/03) out of 12, and their mean score of attitude was (36/41±5/34) in range of 10-50 and mean score of practice was (14/23±3/81) out of 24. The most reported practice was using toothpaste in brushing and the lowest reported behavior was using antibacterial mouth wash. There was a significantly positive correlation between knowledge, attitude, practice and self-reported oral health.
Conclusion: Due to insufficient awareness of school children about their oral health as well as lower performance levels, especially in cases such as the use of antibacterial mouthwash and fluoride containing, brushing after each meal and sweets, providing educational programs in order to increase students knowledge and function about oral health, particularly in the areas above seem to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Attitude
 • Practice
 • Oral Health
 • Students