ارائه الگوی شایستگی های مدیران در دانشگاه‌ علوم پزشکی مبتنی بر تحلیل تم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

چکیده

زمینه و هدف؛ امروزه شایستگی مدیران به مبحث کلیدی در نظام های دانشگاهی مختلف تبدیل شده‌است. با این وجود تا کنون مطالعه‌ای با رویکرد جامع بر پژوهش های انجام شده در زمینه شایستگی مدیران در مطالعات خارجی انجام نشده است. علاوه بر این، در زمینه شایستگی های مدیران دانشگاه های علوم پزشکی نیز مطالعه ای با راهبرد تحلیل محتوا صورت نگرفته است. لذا هدف از این پژوهش، مروری نظامند بر مطالعات انجام شده در قلمرو شایستگی مدیران در پژوهش های خارج از کشور سپس تحلیل محتوا و دسته‌بندی یافته ها جهت ارائه الگوی برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.
روش: پژوهش کیفی حاضر در دو گام تدوین شده است. در گام نخست با بهره‌گیری از روش مرورنظامند کلید واژه شایستگی مدیران (competencies managers) در بازه زمانی 2006-2020 در پایگاه‌های اطلاعاتی: Science Direct، Google Scholar، ERIC جستجو شد و از میان 138 مطالعه در نهایت 60 مطالعه به تحلیل نهایی راه یافت. در گام دوم با استفاده از روش تحلیل تم، مفاهیم کلیدی 60 مقاله استخراج و در قالب تم های اصلی دسته بندی شدند.
یافته ها؛ تم های اصلی شایستگی‌های مدیران دانشگاه علوم پزشکی در هشت دسته؛ شایستگی‌های شخصیتی، شایستگی‌های فنی، شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی‌های مالیه، شایستگی‌های توسعه سازمانی، شایستگی‌های تعاملاتی، شایستگی‌های منابع انسانی و شایستگی‌های کارآفرینی با 304 مفهوم کلیدی طبقه بندی‌شده است.
نتیجه گیری؛ با توجه به نقش کلیدی دانشگاه ها در توسعه زیست بوم های گوناگون توجه به شایستگی های مدیران که در راس تصمیم سازی و تصمیم گیری در دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارند بسیار مهم پنداشته می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، با دسته بندی هشتگانه شایستگی ها لازم است مسئولین امر با مبنا قراردادن این شایستگی ها در گزینش مدیران و اتخاذ سیاست های در این زمینه به سمت ارتقاء کارایی و اثربخشی دانشگاه های علوم پزشکی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for the competency of managers at the University of Medical Sciences based on the Theme analysis

نویسنده [English]

  • ahmad keykha
Ph.D. student of Economics and Finance Management of Higher Education, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Purpose; Today, the competence of principals has become a key issue in various academic systems. However, so far no comprehensive study has been conducted on the competencies of managers in foreign studies. In addition, the competencies of medical university administrators have not been studied with content analysis strategy. Therefore, the purpose of this study is to systematically review the studies conducted in the field of competency of managers in research abroad, then content analysis and categorization of findings to provide a model for managers of the University of Medical Sciences.
Method: The present qualitative research has been developed in two steps. In the first step, using the system review method, the keyword competency managers in the period 2006-2020 was searched in databases: Science Direct, Google Scholar, ERIC, and out of 138 studies, 60 studies were finally analyzed. In the second step, using the theme analysis method, the key concepts of 60 articles were extracted and categorized into main themes.
findings; The main themes of the competencies of the managers of the University of Medical Sciences in eight categories; Personality competencies, technical competencies, managerial competencies, tax competencies, organizational development competencies, interactive competencies, human resource competencies, and entrepreneurial competencies are classified with 304 key concepts.
Conclusion; Given the key role of universities in the development of various ecosystems, it is important to pay attention to the competencies of managers who are at the forefront of decision-making and decision-making in medical universities. Based on the findings of this study, with eight categories of qualifications, it is necessary for the authorities to take steps to improve the efficiency and effectiveness of medical universities by selecting these competencies based on the selection of managers and adopting policies in this field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • competency
  • competency of managers
  • theme analysis