ارائه الگوی شایستگی های مدیران در دانشگاه‌ علوم پزشکی مبتنی بر تحلیل تم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکدة علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران،

چکیده

زمینه و هدف؛ امروزه شایستگی مدیران به مبحث کلیدی در نظام های دانشگاهی مختلف تبدیل شده‌است. با این وجود تا کنون مطالعه‌ای با رویکرد جامع بر پژوهش های انجام شده در زمینه شایستگی مدیران در مطالعات خارجی انجام نشده است. علاوه بر این، در زمینه شایستگی های مدیران دانشگاه های علوم پزشکی نیز مطالعه ای با راهبرد تحلیل محتوا صورت نگرفته است. لذا هدف از این پژوهش، مروری نظامند بر مطالعات انجام شده در قلمرو شایستگی مدیران در پژوهش های خارج از کشور سپس تحلیل محتوا و دسته‌بندی یافته ها جهت ارائه الگوی برای مدیران دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد.
روش: پژوهش کیفی حاضر در دو گام تدوین شده است. در گام نخست با بهره‌گیری از روش مرورنظامند کلید واژه شایستگی مدیران (competencies managers) در بازه زمانی 2006-2020 در پایگاه‌های اطلاعاتی: Science Direct، Google Scholar، ERIC جستجو شد و از میان 138 مطالعه در نهایت 60 مطالعه به تحلیل نهایی راه یافت. در گام دوم با استفاده از روش تحلیل تم، مفاهیم کلیدی 60 مقاله استخراج و در قالب تم های اصلی دسته بندی شدند.
یافته ها؛ تم های اصلی شایستگی‌های مدیران دانشگاه علوم پزشکی در هشت دسته؛ شایستگی‌های شخصیتی، شایستگی‌های فنی، شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی‌های مالیه، شایستگی‌های توسعه سازمانی، شایستگی‌های تعاملاتی، شایستگی‌های منابع انسانی و شایستگی‌های کارآفرینی با 304 مفهوم کلیدی طبقه بندی‌شده است.
نتیجه گیری؛ با توجه به نقش کلیدی دانشگاه ها در توسعه زیست بوم های گوناگون توجه به شایستگی های مدیران که در راس تصمیم سازی و تصمیم گیری در دانشگاه های علوم پزشکی قرار دارند بسیار مهم پنداشته می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، با دسته بندی هشتگانه شایستگی ها لازم است مسئولین امر با مبنا قراردادن این شایستگی ها در گزینش مدیران و اتخاذ سیاست های در این زمینه به سمت ارتقاء کارایی و اثربخشی دانشگاه های علوم پزشکی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها