طراحی مدل مطلوب برنامه درسی دوره پزشکی عمومی با رویکرد اخلاق محور

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران..

2 نویسنده مسئول، استادیار، گروه آموزشی برنامه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران.

3 دانشیار، گروه آموزشی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اخلاق پزشکی یکی از اصول مهم برنامه درسی رشته پزشکی است. این مطالعه با هدف طراحی مدل مطلوب برنامه درسی رشته پزشکی با رویکرد اخلاق پزشکی انجام‌ گرفت.
روش بررسی: این تحقیق از نظر روش ترکیبی(کمی و کیفی)، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ اجرا توصیفی-تحلیلی است. داده‌های بخش کیفی به شیوه هدفمند و مصاحبه نیمه ساختار با 14 نفر از صاحب‌نظران حوزه اخلاق پزشکی جمع‌آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی تحلیل و به پرسشنامه تبدیل شد. روایی آن به روش لاوشه و والتز- باسل توسط نرم افزار R و پایایی به شیوه αکرونباخ با SPSS-21 محاسبه شد. جامعه آماری بخش کمی 457 نفر از پزشکان و دستیاران بالینی بودند که 210 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. تحلیل عاملی تأییدی، تعیین ابعاد مدل و اعتباریابی به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با Smart Pls-3 انجام‌شد.
یافته‌ها: در بخش کیفی 13 تم اصلی در قالب عناصر برنامه درسی استخراج شد. روایی و پایایی پرسشنامهCVI=0.93 ,CVR=0.9 R=0.89, تاییدگردید. در تحلیل عاملی، تم‌های اصلی تأیید شد. ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی مؤید پایایی مدل بود. همچنین روایی ,واگرا و همگرا نشان داد مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. بر اساس نتایج، برنامه درسی اخلاق محور علاوه بر برنامه رسمی تحت تأثیر استاد، دانشجو، برنامه پنهان و عوامل بیرون از نظام آموزشی قرار دارد.
نتیجه‌گیری: برنامه درسی دوره پزشکی عمومی جهت تربیت فراگیران اخلاق مدار نیازمند بازنگری مجدد با رویکرد جامع‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Desirable Model of Medical Curriculum with Ethics-Oriented Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Nemati 1
  • Vahid Fallah 2
  • taraneh enayati 3
1 Ph.D Student in Curriculum Planning, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Assistant Professor Department of Curriculum planning, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Medical ethics is considered as one of the main principles of medical curriculum. The purpose of this project was designing a curriculum model with ethical approach.
Methods and Materials: This study did by mixed method applied in goal and descriptive-analytical method. Qualitative data were collected through semi-structured interviews with 14 faculty members and analyzed by inductive qualitative content analysis. Questionnaire validity was calculated by Lawshe and Waltz & Bausell method by R software and its reliability determined by Cronbachs’ alpha coefficient with SPSS-21 software. The qualitative community consisted of 457 individuals out of the physicians and clinical residents from whom 210 were selected by stratified random sampling method. The confirmatory factor analysis (CFA), determining the model’s dimensions, path coefficients and fitting model were done with Structural equation modeling method by Smart Pls-3.
Results: In the qualitative part, 13 themes were extracted as the curriculum elements. The questionnaire’s reliability and validity as R=0.89 CVR=0.9 and CVI=0.93 were confirmed. In the CFA, the main themes were approved. The factor load coefficients, composite reliability and average variance extraction verified the model’s construct reliability. Also convergent and Discriminant Validity indicated the proposed model being of fitness. R2 criterion implied the significant relationship between the endogenous and exogenous structures. Based on the results medical ethics is under the influence of formal curriculum, teachers, students, hidden curriculum and external factors of the educational system.
Conclusion: medical curriculum requires reform with a comprehensive approach in order to educate ethics bound students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Medical Ethics
  • Medical Student