تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش حاضر، تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی به منظور ارائه مدل در دانشگاه‌‌های علوم پزشکی‌‌کلان منطقه یک بود.
روش بررسی: این پژوهش‌‌ از نظر هدف، کاربردی که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی در سال 1398-1399 انجام شد. در رویکرد کیفی از روش دلفی و در رویکرد کمی چون به بررسی وضعیت موجود پرداخته، از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، مدیران و معاونین واحدها، دانشکده‌‌ها، مدیران گروه‌‌ها و اساتید هیات علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر تشکیل می‌‌دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 13نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای براساس واحد دانشگاهی و بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسش‌‌نامه محقق ساخته رهبری دانش محور با 91 سوال و پرسش‌‌نامه مرجعیت علمی با 60 سوال استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که رهبری دانش محور با مرجعیت علمی با ضریب استاندارد 0/845همبستگی بالایی دارد.
نتیجه گیری: تاثیر رهبری دانش محور بر مرجعیت علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی مثبت و معنادار می‌‌باشد و مدل ارائه شده نیز دارای برازش مناسب می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge-Based Leadership on Scientific Authority in The Macro Medical Sciences Universities of Region 1 in Order to Present A Model

نویسندگان [English]

  • Mohammadkazem Mahmoudi 1
  • Mohammad Salehi 2
  • Maryam Taghvaee yazdi 2
1 Ph.D. Student of higher education management, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran,
چکیده [English]

Background and objective: The overall purpose of the present study was to investigate the impact of knowledge-based leadership on scientific authority in the Macro Medical Sciences Universities of region 1 in order to present a model.
Methods and Materials: The study, conducted in 2020, was to apply an exploratory design with a mixed (qualitative and quantitative) approach. In the qualitative section, the Delphi method was used and in the quantitative section, a descriptive survey method was used to analyze the univeristies status quo. The statistical population for the qualitative section included 20 persons and the quantitative section consisted of professors, managers and deputies of departments and colleges of macro-medical sciences universities summing up to 1851 individuals. Using purposeful sampling for the qualitative part, 13 persons and 320 individuals were selected for the quantitative part using stratified random sampling based on Cochran formula. To collect data, a researcher-made questionnaire on knowledge-based leadership with 91 questions and a scientific authority questionnaire with 60 questions were used. The exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equations were used to analyze the data.
Results: The results showed that knowledge-based leadership had a relation with scientific authority with the standard coefficient of 0/845.
Conclusion: The impact of knowledge-based leadership on the scientific authority and internationalization of medical sciences universities was positive and significant, and the proposed model had a good fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Leadership
  • Scientific Authority
  • Medical Sciences University
  • Region 1