شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران،

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش، شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاه های نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک بود.
روش بررسی: این مطالعه کاربردی با رویکردی مختلط بصورت کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی نیز از روش پیمایشی توصیفی استفاده شد. در بخش کیفی ، جامعه آماری شامل 10 نفر از اساتید که به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قانون اشباع انتخاب شدند و در بخش کمی 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده براساس فرمول کوکران از میان 1851 استاد هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و میزان اعتبار ابزارها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و PLS3.2 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها راهبردها، سازماندهی و رهبری، آموزش و فرهنگ، مالی، تعامل با محیط، عملکرد و کیفیت، فناوری و کسب و کار و مرجعیت و شهرت است که مهمترین بعد فناوری و کسب و کار با ضریب 0/796 و مقدار R2 برابر 0/634 بیشترین تاثیر را در رابطه با دانشگاه های نسل سوم دارد. میانگین رتبه ای فریدمن نیز نشان دادکه بعد مالی با مقدار 5.49 دارای بالاترین میانگین است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها تاثیر شاخص های رتبه بندی بر ویژگیهای دانشگاه نسل سوم معنی‌‌دار شده است.

کلیدواژه‌ها