شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاههای نسل سوم ( مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران،

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش، شناسایی شاخص های رتبه بندی با رویکرد دانشگاه های نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک بود.
روش بررسی: این مطالعه کاربردی با رویکردی مختلط بصورت کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی نیز از روش پیمایشی توصیفی استفاده شد. در بخش کیفی ، جامعه آماری شامل 10 نفر از اساتید که به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قانون اشباع انتخاب شدند و در بخش کمی 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده براساس فرمول کوکران از میان 1851 استاد هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و میزان اعتبار ابزارها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و PLS3.2 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها راهبردها، سازماندهی و رهبری، آموزش و فرهنگ، مالی، تعامل با محیط، عملکرد و کیفیت، فناوری و کسب و کار و مرجعیت و شهرت است که مهمترین بعد فناوری و کسب و کار با ضریب 0/796 و مقدار R2 برابر 0/634 بیشترین تاثیر را در رابطه با دانشگاه های نسل سوم دارد. میانگین رتبه ای فریدمن نیز نشان دادکه بعد مالی با مقدار 5.49 دارای بالاترین میانگین است.
نتیجه گیری: بر اساس یافته ها تاثیر شاخص های رتبه بندی بر ویژگیهای دانشگاه نسل سوم معنی‌‌دار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Ranking Indicators Based on Third Generation Universities Approach (Case Study: Macro-Medical Universities of Region One)

نویسندگان [English]

  • Atefeh Pedramfar 1
  • Saeed Saffarian Hamedani 2
  • Reza usefi saeedabasi 3
1 PhD student in Higher Education Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran,
چکیده [English]

Background and Objective: The main objerctive of the current study was to identify the ranking indicators based on the characteristics of third-generation universities of macro Medical Universities in region 1.
Methods and Materials: This applied study was conducted with a mixed approach using a qualitative and quantitative approach with exploratory design. In the qualitative section, the Delphi method was used, and in quantitative part, the descriptive survey method was applied. In the qualitative section, the statistical population consisted 10 were selected by purposive sampling method based on saturation law, and 320 faculty members were selected as the sample using stratified random sampling method based on Cochran's formula out of 1851 subjects. In order to collect the data, 2 questionnaires were used. The face and content validity of the tools were approved. To analyze the data, the SPSS21 and PLS3.2 software were used.
Results: The results showed that ranking indicators had 8 dimensions of strategies, organization and leadership, education and culture, finance, interaction with the environment, performance and quality, technology and business and authority and reputation, among which the dimension of technology and business with a path coefficient of 0.796 and the R2 value of 0.634 had the highest impact on third generation universities and according to Friedman test, the first rank was given to the fiannce with a value of 5.49.
Conclusion: The results of structural equation test showed that the impact of ranking indicators on the characteristics of the third generation university was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • Ranking Indicators
  • Third-generation Universities
  • Region 1