شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتخاب دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم و فناوری نوین، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، گروه ژنتیک

2 استادیار، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

3 دانشجوی دکتری، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برانتخاب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انجام شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر برانتخاب دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی به تعداد 3723 در سال تحصیلی( 99-1398) نفر بود که به صورت در دسترس، حجم نمونه‌ای به تعداد 1985 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای ای و در دسترس انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته 23 گویه ای استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای عامل‌های زیربنایی ابزار 05/95 به دست آمد. جهت بررسی روایی پرسشنامه علاوه بر نظر متخصصان از تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده شد.
یافته ها: جهت شناسایی عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه از طریق پیشینه پژوهش‌های انجام‌شده ومبانی نظری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نه عامل(ارتباطات بین المللی، عامل اجتماعی، امکانات، شهرت، ارتباط با بازار کار، عامل فردی،کیفیت، دانشجویی- فرهنگی و عامل اقتصادی) شناسایی شد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد: 1- مدل کلی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با نه عامل مورد برازش قرار گرفت. 2- همه نشانگرها به طور معنی‌داری با عامل زیربنایی خود مرتبط هستند و مدل اندازه‌گیری طی ارزیابی شاخص‌های جزئی مطلوب است. 3- جهت رتبه‌بندی عوامل موثر بر انتخاب دانشگاه از آزمون فریدمن استفاده شد. آماره خی دو نشان می‌دهد که بین میانگین‌های رتبه‌ای تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors influencing students' choice of university Case Study: Islamic Azad University of Medical Sciences, Tehran

نویسندگان [English]

  • hamid jamaladdini 1
  • fatemeh narenji thani 2
  • zeinab mostafavi 3
1 Assistant Prof, Department of Genetic, Faculty of Advanced Science and Technology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof, Department of educational administration and planning, Faculty of psychology and educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Ph.D. student, Department of educational administration and planning, Faculty of psychology and educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study was to identify and rank the factors influencing the selection of Islamic Azad University of Tehran Medical Sciences. The research method was applied in terms of purpose and data collection descriptive-survey.
The statistical population of the study consisted of all the students of Islamic Azad University of Tehran Medical Sciences (3723) in the academic year (2019-2020). the factors influencing university selection through the background of research conducted at universities and higher education institutes have identified as international communication, social factors, facilities, reputation, labor market communication, individual factor, quality, student-cultural and Economic factors. Finally 23-item researcher-made questionnaire was used to collect the data. Confirmatory factor analysis was used to evaluate the validity of the questionnaire. The results showed:1- The overall research model was fitted with confirmatory factor analysis with nine factors. 2. All indicators are significantly related to their related factor, and the measurement model is desirable when evaluating partial indices. 3. Friedman test was used to rank the factors influencing university selection. The Chi-square statistic showed that there is a significant difference between the rank averages at the level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Islamic Azad University
  • University selection
  • Students
بازرگان، عباس و دادرس، محمد (1393). ساخت، اعتبار یابی و روایی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20 (1): 41-56
تجری، مجتبی و صاحبی، سمیه (1396). تبیین جایگاه شخصیت برند دانشگاه بر ترجیحات دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران). فصلنامه نامه آموزش عالی، دوره جدید، سال دهم، شماره سی و نهم، پاییز 1396، صص 88-61.
­­­جمالی، علی و میرزا جانی دارستانی، میثم (1396). بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مطالعه موردی: منطقه 8، رشته مدیریت. سومین کنفرانس سراسری پیشرفت‌های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری. https://www.civilica.com/Paper-AIMEA03-AIMEA03_008.html
حیدری، علی؛ خانلری، امیر و مهدوی، شادی (1396). اندازه گیری ارزش ویژه برند دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. سال هفتم، شماره سوم، شماره پیاپی (26) پاییز 1396. صص 158-141.
 
Adeyanju, S., Mogaji, E., Olusola, J., & Oyinlola, M. (2020). Factors influencing students’ choice of a federal university: a case study of a Nigerian federal university. In Higher Education Marketing in Africa (pp. 135-163). Palgrave Macmillan, Cham.
Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of studies in international education11(3-4), 290-305.
Ananda, T. N., Rini, E. S., & Sembiring, B. K. F. Determinants of Students’ Decision to Choose the Faculty of Economics and Business Harapan University, Medan. International Journal of Research & Review, 33.
Bamberger, A., Bronshtein, Y., & Yemini, M. (2020). Marketing universities and targeting international students: a comparative analysis of social media data trails. Teaching in Higher Education25(4), 476-492.
Bunzel (2007). Universities Sell Their Brands. Journal of Product &Brand Management, 16 (2), 152-153.
Chapleo, C. (2011). Branding a university: Adding real value orsmoke and mirrors? In M. Molesworth, & R. Scullion (Eds.). The marketization of higher education and the student as consumer, (pp. 101–114). London: Routledge.
Debrenne, M., Pogorelskaya, A. M., Pomorina, I., & Skalaban, I. A. (2019). A Comparative Analysis of the Factors Determining the Way British, Russian and French University Entrants Choose the University. Tomsk state university journal, (446), 90-95. https://doi.org/10.17223/15617793/446/12
Đỗ, L. T. H., Nguyễn, H. T. N., & Nguyễn, A. T. L. (2015). Factors Influencing VNU-IS Students’ Choice of University. VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities31(4).
Erdogmuş, İrem & Ergun, Sinem (2016). Understanding university brand loyalty: the mediating role of attitudes towards the department and university. Procedia - Social and BehavioralSciences, 229, 141 – 150.
Felix, M. (2006). University and course choice; Implications for positioning, recruitment and marketing. The International Journal of Educational Management20(6), 466.
Ghansah, B., Benuwa, B. B., Ansah, E. K., Ghansah, N. E., Magama, C., & Ocquaye, E. N. N. (2016). Factors that Influence Students' Decision to Choose a Particular University: A Conjoint Analysis. In International Journal of Engineering Research in Africa (Vol. 27, pp. 147-157). Trans Tech Publications Ltd.
Gorgodze, S., Macharashvili, L., & Kamladze, A. (2020). Learning for Earning: Student Expectations and Perceptions of University. International Education Studies13(1), 42-53.
Grant, T. L. (2019). How Students Choose a College: Understanding How College and Career Readiness Resources and Perceived Student Knowledge Influence College Choice (Doctoral dissertation, Tarleton State University).
James, K. (2007). Factors influencing students' choice (s) of experimental science subjects within the International Baccalaureate Diploma Programme. Journal of Research in International Education6(1), 9-39.
James-MacEachern, M. and Yun, D. (2017), "Exploring factors influencing international students’ decision to choose a higher education institution: A comparison between Chinese and other students", International Journal of Educational Management, Vol. 31 No. 3, pp. 343-363
Joseph, M.; Mullen, E. W. & Spake, D. (2012). University branding: Understanding students' choice of an educational institution. Journal of Brand Management, 20 (1), 1–12.
Judson, K. M.; Aurand, T. W.; Gorchels, L. & Gordo, G. L. (2009). Building a university brand from within: University administrators' perspectives of internal branding. ServicesMarketing Quarterly, 30 (1), 54–68.
Kanonire, T. (2017). How Students Choose the University: Personal and Institutional Factors. In World University Rankings and the Future of Higher Education (pp. 252-265). IGI Global.
Kurt, A. (2013). What should be considered when choosing a university? Retrieved from http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_ files / 01/17/950146 / content / university-preferences-pay attention-to-pay attention_355325.html.
LGAN, A., ATAMAN, O., UĞURLU, F., & YURDUNKULU, A. (2018). Factors Affecting University Choice: A Study on University Freshman Students. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (46), 199-216.
Ming, J. S. K. (2010). Institutional factors influencing students' college choice decision in Malaysia: A conceptual framework. International Journal of Business and Social Science1(3).
Nicolescu, L. (2009). Applying marketing to higher education: Scope and limits. Management & Marketing, 4(2), 35-44
Price, If. &Fides, Matadors. & Louise, Smith, & Helen, Agatha (2003). “'The Impact of facilities on Student Choice of University”, Journal: Facilities, Volume: 21 Number: 10 Ret rieved from: ideas.repec.or g/ s/oec/eduaaa.html.
Rauschnabel, P. A., Krey, N., Babin, B. J., & Ivens, B. S. (2016). Brand management in higher education: the university brand personality scale. Journal of Business Research69(8), 3077-3086.
Smith, R. & Ennew, C. (2001). Service quality and its impact on word of mouth communication in higher education. Online: http://www.unim. nottingham.ac.uk /dbm/papers/ 2001.pdf.
Tatar E., Oktay M. (2006). Search, choice and persistence for higher education a case study in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2(2), 115-129.
Taylor, J. (2006). Institutional diversity in UK Higher Education: policy and outcomes since the end of the binary divide. HigherEducation Quarterly, 57 (3), 266-293.
Valitov, Shamil M. (2014). University brand as a modern way of winning competitive advantage. Procedia - Social and BehavioralSciences, 152, 295 – 299.
Whitehead, J. M., Raffan, J., & Deaney, R. (2006). University choice: What influences the decisions of academically successful post‐16 students? Higher Education Quarterly60(1), 4-26.