نقش مرجعیت علمی و آینده نگری در توسعه دانشگاه های نسل چهارم به منظور ارایه مدل (مطالعه موردی: دانشگاه های علوم پزشکی مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش حاضر، نقش مرجعیت علمی و آینده نگری در توسعه دانشگاه های نسل چهارم به منظور ارایه مدل در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.
روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 465 نفر تشکیل دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 210 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه مرجعیت علمی با 60 سوال، پرسش نامه آینده نگری با 56 سوال و پرسش نامه توسعه دانشگاه نسل چهارم با 40 سوال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید متخصصان رسید و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه مرجعیت علمی 88/0، آینده نگری 95/0 و توسعه دانشگاه نسل چهارم 91/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آینده نگری با ضریب استاندارد (686/0) بیشترین تاثیر را در توسعه دانشگاه نسل چهارم دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که نقش مرجعیت علمی و آینده نگری در توسعه دانشگاه های نسل چهارم در دانشگاه علوم پزشکی مازندران مثبت و معنادار می باشد و همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of scientific authority and futurism in the development of fourth-generation universities in order to present a model (Case Study: Mazandaran University of Medical Sciences)

نویسندگان [English]

  • somayeh beikzadeh 1
  • Reza usefi saeedabasi 2
  • Saieed Saffarian Hamedani 2
1 PhD Student in Educational Management, Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant professor of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran,
چکیده [English]

Background and Objective: The overall objective of the present study was to investigate the role of scientific authority and futurism in the development of fourth-generation universities in order to present a model in Mazandaran University of Medical Sciences.
Methods and Materials: The applied study adopted a descriptive and survey-based approach to conduct the study. The population consisted of 465 managers and faculty members of Mazandaran University of Medical Sciences. Based on the Cochran formula, 210 individuals were selected by stratified random sampling. For data collection, a questionnaire including 60 questions on scientific authority, 56 for futurism, and 40 questions for fourth-generation university development was used. The face and content validity of the instruments was confirmed by experts and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient leading to 0.88 for scientific reference, 0.95 for futurism, and 0.91 for fourth-generation university development. The structural equation test was used for data analysis.
Results: The results showed that futurism with standard coefficient of (0.686) had the highest impact on the fourth-generation university development.
Conclusion: The results of this study showed that the role of scientific authority and futurism in the development of fourth-generation universities at Mazandaran University of Medical Sciences was positive and significant. Also, the proposed model has the appropriate goodness of fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Authority
  • Futurism
  • Development of Fourth Generation University
  • Medical Sciences University
 1.  Bagheri P, Avand A, Kouhpayeh A, Homayounfar R, Farjam M, Avand F. [Tips about Scientific Authority Looking at the Role of Students in Its Realization and Barriers]. SUMS Journal. 2017; 24 (1): 53-51.
2. Ahlqvist T, Rhisiart M. Emerging pathways for critical futures research: Changing contexts and impacts of social theory. Futures journal. 2015 Aug 1;71: 91-104.
4. Samuel SJ, Thamburaj K.P.  Promoting Scientific Ideas through the Future Studies in Tamil Language Teaching. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal. 2015; 174: 2084-2089.
5. Torkzade J, Keshavarzi F. [Relationship between Futurism and Educational Performance of students in Medical Sciences of Shiraz University: Mediation Role of Goal Orientation]. RME journal. 2015; 7 (4) :3-12.
6. Abbasi H, Nasiri Qurqani B, Sorani Y, and Mosleh M. [Moving to the third generation of medical sciences universities, a strategy for a knowledge-based economy]. Journal of Medicine & Cultivation. 2018; 27 (3): 179-189.
7. Gholizadeh Zavasti M, Fazli, S, Keshavarz Turk A, Ibnorasoul, SS. [Identification of key organizational foresight capabilities in Iranian banks and financial institutions]. QMS Journal. 2019; 30 (116): 1-14.
8. Latifi M, Tahmasebi Blookabad R, Javadi M, Mirzaei Hasouki MH. [Extraction and Prioritization - Importance of Strategies to Achieve Scientific Authority in Iran by Performance Analysis Method – Importance]. Strategic Quarterly. 2018; 27 (86): 5-29.
9. Rahmanian E, Nekoi Moghaddam M, Mardani M. [Factors Affecting Hospitals Future Research: A Qualitative Study]. QRHS Journal; 2018; 7 (4): 361-371.
10. Vaezi SK, Ghomian MM, Vaghefi SH. [Future research in the humanities with a knowledge management approach; considerations, achievements and impacts]. Journal of MGO. 2017; 5 (3): 33-48.
11. Taban M, Seyyed Javadin SR, Pourasharf Y, Yasini A, Wisse SM. [Identifying the components of academic authority in Iranian higher education with the Foundation Data approach]. ESIU Journal. 2016; 20 (2): 163-182.
12. Yadollahi N, Najafi Borna G, Moradi M. [Investigating and Determining Future Research Components for Model Design in Skill Training]. The 5th National Conference and the Fourth International Conference on Skills and Employment. 2016.
13. Miandari K, Sarlak MA, Ahmadi SA, Jalalian N. [Designing a future-oriented organization model (higher education system). MEDSC Journal. 2013; 8 (3): 63-80.
14. Qomi H, Zadegan A, Alizadeh V, Khodayari M, Hemmati M. [Investigating the Factors of Achieving Scientific Authority from the Viewpoints of Tabriz University of Medical Sciences Professors]. HMED Journal. 2010; 4 (3): 51-53.
15. Kern-Goldberger AS, Hill-Ricciuti AS, Zhou J, Savant AP, Quittell LM. Perceptions of safety monitoring in CF clinical studies and potential impact on future study participation. Cystic Fibrosis Journal . 2019;18 (4): 530-535.
16. Musakophas R, Polnigongit W. Current and future studies on participatory communication in Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences. 2017;38(1): 68-73.
17. Price AM, Peterson LP. Scientific progress, risk, and development: Explaining attitudes toward science cross-nationally. International Sociology. 2016; 31(1): 57-80.
19. Ehresman C. A theoretical frame for future studies. On the Horizon. 2013; 21(1): 46-53.
20. Beykzadeh S, Yousefi Saeedabadi R, Saffarian Hamedani S.[Identifying the Futurism Dimensions in Mazandaran University of Medical Sciences]. Medicine and Cultivation, 2020; 28 (4): 69-80.