بررسی تطبیقی سیاستهای جذب اعضای هیات علمی در دانشگاههای برتر دنیا و ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: امروزه آموزش عالی به عنوان نهاد پرورش دهنده ی نیروی انسانی متخصص ازجایگاه ویژه ای در جامعه برخوردار است. یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر کیفیت خروجی های نظام آموزش عالی، اعضای هیات علمی آن می باشد. بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و مطالعات تطبیقی دراین زمینه می تواند یکی از روشهای مناسب در راستای تدوین سیاستهای جذب اعضای هیات علمی باشد. با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع، پژوهش حاضر به مقایسه سیاستهای جذب اعضای هیات علمی در نظام آموزش عالی دانشگاههای برتر دنیا و ایران پرداخت.
روش بررسی: این پژوهش،کیفی بوده و مطالعه ای توصیفی- تحلیلی به شمارمی رود. یافته های حاصل از مطالعه اسناد 9 دانشگاه برتر بر اساس سیاست های جذب اعضای هیات علمی شان با این فرآیند در کشورمان مقایسه شد.
یافته ها: از بررسی سیاستهای جذب اعضای هیات علمی کشورهای منتخب و تحلیل آن، هشت مقوله استخراج گردید: تنوع، عدالت، برابری، شفافیت، اولویت گروههای خاص، فراخوان بین المللی، تنوع و پاسخگویی.
نتیجه گیری: هر چند سیاستهای تدوین شده در هر کشور متناسب با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و ویژگیهای نظام خاص آموزش عالی همان کشور می باشد، اما توجه به آنها، افق های جدید و دیدگاه های نوینی را پیش روی سیاستگذاران آموزش عالی قرار می دهد تا بتوان از آنها برای بهبود نظام آموزش عالی ایران استقاده نمود.

کلیدواژه‌ها


1.Weber LE. A Study of the Basic Challenges of Higher Education in the Third Millennium. 1380.
2.         Forughi F KH, Iranfar S, Rezaei M. Job satisfaction and its affecting factors from the viewpoints of faculty members of Kermanshah University of Medical Sciences. Iranian Journalof Medical Education [persian]  2008.
3.         Delanty G. Knowledge in Challenge: University in the Knowledge Society. Research Institute for Cultural and Social Studies. 2007.
4.         Zakersalehi. Iranian University: Introduction to Higher Education Sociology, . ( Tehran, kavir).
5.         Lombardi John  tbAA, saeed Ghiasi Nadooshan, Ehsan Ekradi,. How universities work. 2017.
6.         Hendricksson tbGNS. Academic Leadership and Leadership in the Higher Education. 2016.
7.         Mardani MRe. Familiarity with the function and process of absorption and positioning of faculty members. Ministry of Science, Research and Technology recruitment center
2013.
8.         S.M MkK, Araste H.M. . Investigate the factors affecting the productivity of university faculty members, and provide a model for improvement (Case study, District 8 of Islamic Azad University). Quarterly journal of Research in educational systems. 2015:55-80. [persian].
9.         Armstrong m. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACT ICE. 2006.
10.       Lawhon DLE-CT. RECRUITING AND SELECTING COMMUNITY COLLEGE FACULTY. Community College Journal of Research and Practice. 2006;19.
11.       N A. Pathology The policy of attracting faculty members to higher education institutions. Thesis Advisor. 2018.
12.       Council of the Cultural Revolution, Approved the Objectives, Duties and Composition of Central and Executive Committees to Attract Academic Members of Universities and Institutions of Higher Education. 2008.
13.       Hadi M. Investigating the Process of Recruitment of Faculty Members in State Universities of Ministry of Science and Presentation of Appropriate Patterns,Doctoral dissertation,Tehran. ,2018.
14.       ahmad a. Comparative education. 2004.
15.Zakersalehi. Comparative study of the structure of university management and leadership: a case study of the board of trustees. Iranian Higher Education. 2008;8(3):79-110.
16.  Recruitment, Selection and Support for new Academic Staff at the University of Bristol,New Policy Document, University of Bristol,https://www.bristol.ac.uk/media-library.
17. Academic Appointment, Performance and Promotion Policy (MPF1299). melborn university. https://policyunimelbeduau.
18. RECRUITMENT & APPOINTMENT POLICY,MONASH University,https://www.monash.edu.
19. Recruitment, Assessment, and Selection of Academic, Faculty, Limited, and University Staff Employees, UNIVERSITY of WISCONSIN–MADISON ,https://kb.wisc.edu/53208.
20.Mehdi H. Comparative administrative law. 2012.
21.  Academic Instructional Staff Appointments,https://policies.mit.edu/policies-procedures. 2018.
22. Ebrahimi Y. Attracting faculty members in universities and institutes of higher education in Iran and some prestigious universities in the world. Bureau of Cultural Studies of the Parliament of Iran. 2006.
24.Academic Selection Procedure, University of Alberta, https://www.ualberta.ca.
25. Policy and Procedures on Academic Appointments,University of Toronto, Governing Council, http://www.governingcouncil.utoronto.ca/. 2015.