ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک با رویکرد دانشگاههای نسل چهارم

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد ساری، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیارگروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اساتید نقش مهم و غیر قابل انکاری در تحقق اهداف آموزشی و ایجاد موفقیت ایفا می کنند. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی مبتنی بر تاثیر ارشادگری بر آموزش پاسخگو در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک با رویکرد دانشگاههای نسل چهارم است .
روش بررسی: پژوهش کاربردی حاضر در سال1398-99 با رویکرد ترکیبی (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد.. جامعه آماری در بخش کیفی به تعداد 14 نفر از اساتید هیات علمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی از 1851 نفر از اعضای هیات علمی و حق التدریس دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها ازدو پرسش نامه محقق ساخته منتورینگ با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم و آموزش پاسخگو استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌‌های تحلیل مسیر و معادلات ساختاری در قالب نرم افزار های SPSS21 و PLS3.2 استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که براساس ضرایب مسیر، بار عاملی 0/520 بین منتورینگ و آموزش پاسخگو برقرار است و مقدار آماره تی (11/204) در خارج بازه (2/58 و 2/58-) قرار دارد ، تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در سطح 0/99 معنی دار شده است.
نتبجه گیری: نتایج نشان داد رابطه بین منتورینگ و آموزش پاسخگو تأیید و تاثیر منتورینگ بر آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی کلان منطقه یک بارویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم مثبت و معنادار می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Taghavi H, Shabani A, Azadi L. Investigating the role of Islamic mentoring in the development of research competencies of graduate students in the field of knowledge and information science. Public Library Information Research. 2020; 25 (4): 0-0. [Persian]
 2. Boillat, M., & Elizov, M. (2014). Are mentors born or made? Medical Education, 48(5), 546–547.
 3. Daneshmandi S, Fathi Vajargah K, Khorasani A, Ghelichli B. Analyzing the actions of mentors and mentees in mentoring members of the newly recruited faculty of universities: a qualitative approach. Quarterly Journal of Human Resources Education and Development. 2018; 4 (14), 29-55. [Persian]
 4. Waddell J, Martin J, Schwind J, lapum J. A faculty based mentorship circle: positioning new faculty for success. Quarterly Journal of Human Resource Education and Development. 2016;46 (4), 60-75.
 5. Abbasi T, hashemi M. Understanding Mentoring Role to Relieve Organizational Distrust. ORMR. 2017; 7 (2) :129-155, URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-2999-fa.html [Persian]
 6. Aminzarabi M, Imaniyeh MH, Zarabi K, Masjedi M, Kojouri J, Amini M et.al. Designing and organizing a mentoring project in Shiraz Medical School and strengthening deep knowledge-based education through this project. Quarterly Journal of Medicine and Cultivation. 2018; 26 (3), 236-228. [Persian]
 7. Liu Y, Xie Y, Sun T, Lv J. Mentoring in Doctoral Programs of Educational Technology in China. TechTrends. 2020 Jan;64(1):2-4.
 8. Ghosh R, Hutchins HM, Rose KJ, Manongsong AM. Exploring the lived experiences of mutuality in diverse formal faculty mentoring partnerships through the lens of mentoring schemas. Human Resource Development Quarterly. 2020 Feb 11.
 9. Fard ZR, Azadi A, Khorshidi A, Mozafari M, O'Connor T, Budri AM, Moore Z, Patton D. A comparison of faculty led, mentorship program and peer mentoring on nursing students wound dressing clinical skills. Nurse Education Today. 2020 Feb 19:104378. [Persian]
 10. Lunsford LG, Baker V, Pifer M. Faculty mentoring faculty: career stages, relationship quality, and job satisfaction. International Journal of Mentoring and Coaching in Education. 2018 Jan 1;7(2):139-154. https://doi.org/10.1108/IJMCE-08-2017-0055
 11. Fazel A, Kamalian A, Rowshan A. Identification of Effective Dimensions and Components on Academic Human Resources Empowerment, Emphasizing the Third and Fourth Generation of Universities With Fuzzy Delphi Approach: Presenting a Conceptual Model. Educ Strategy Med Sci. 2017; 10 (6) :455-468. [Persian]
 12. Shakerihoseinabad M, Abbaspour A, Rahimian H, Farasatkhah M. Qualitative study on accountability strategies of public universities from the viewpoint of higher education experts. Research on Educational Leadership and Management, 2016; 1(3): 1-27.[Persian]
 13. Kubanyiova M. Language teacher education in the age of ambiguity: Educating responsive meaning makers in the world. Language teaching research. 2020;24(1):49-59.
 14. Aretz HT. Some thoughts about creating healthcare professionals that match what societies need. MedTeach. 2011; 33(8), 608-613.
 15. Kulkarni SS, Stacy J, Kertyzia H. A Collaborative Self-Study: Advocating for Democratic Principles and Culturally Responsive Pedagogy in Teacher Education. In The Educational Forum 2020 Jan 2 (Vol. 84, No. 1, pp. 4-17). Routledge.
 16. Yaqubifar MA, Ghodrati A , Mirmousavi, SJ. The first step towards institutionalizing the responsive education approach: examining the current state of environmental health internships from a students' perspective. Bi-Quarterly Journal of Medical Education Center for the Study and Development of Medical Education, Babol University of Medical Sciences.2016; 5 (1), 46-40.[Persian]
 17. Moezi M, Shirani M, Majidi F, Saberzadeh M. Design and implementation of community-based and responsive educational program: Experience report of Shahrekord University of Medical Sciences Center for the Study and Development of Medical Education. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17 : 120-124 [Persian]
 18. Dehghani MR, Azizi F, Haghdoost A, Nakhaee N, Khazaeli P, Ravangard Z. Situation Analysis of Social Accountability Medical Education in University of Medical Sciences and Innovative Point of View of Clinical Faculty Members towards its Promotion Using Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Analysis Model, Strides in Development of Medical Education. 2014; 10(4): 285-294. magiran.com/p1225592.[Persian]
 19. Tatari F, Hosseini S, Borji A. Investigation the Role of Faculty Members in Accountable Medical Education. Journal of Medicine and Cultivation. 2018; 27 (special edition), 147-156. [Persian]
 20. Gholipour A, Mousavi SJ, Hashemi M. Identifying the positive and negative roles of mentoring in improving knowledge sharing: Barriers to mentoring implementation. Quarterly Journal of Human Resources Education and Development. 2016; 3 (10), 72-51. [Persian]
 21. Salinas Jr C, Riley P, Camacho Jr L, Floyd DL. Mentoring Experiences and Perceptions of Latino Male Faculty in Higher Education. Hispanic Journal of Behavioral Sciences. 2020 Feb;42(1):117-40.
 22. Gruber J, Borelli J, Prinstein M, Clark L, Davila J, Gee D, Rose G. Best practices in research mentoring in clinical science. Journal of Abnormal Psychology, 2020; 129(1), 70.
 23. Shieh C, Cullen D. Mentoring nurse faculty: Outcomes of a three-year clinical track faculty initiative. Journal of Professional Nursing, 2019; 35(3), 162-169.