چالش های تغییر نظام آموزش دندانپزشکی کشور: تهدید یا فرصت (یک مطالعه کیفی)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد؛ مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اهداف آموزش دندانپزشکی تربیت دندانپزشکانی توانمند است و برای ارتقا بهره وری نظام آموزشی به سمت این هدف، نیاز به تغییرات نظام آموزشی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالشهای تغییر نظام آموزش دندان پزشکی کشور انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی انجام شده است. گرد آوری اطلاعات به روش بررسی مستندات و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی با مشارکت 21 نفر از خبرگان آموزش دندانپزشکی انجام پذیرفت و متون مصاحبه با روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شده بررسی شد. روایی پژوهش مورد اعتبارپذیری، انتقال پذیری و تایید پذیری قرار گرفت.
یافته ها: نقاط قوت و ضعف آموزش فعلی دندانپزشکی به منظور ارائه روش آموزشی کارا بر اساس 3 حیطه اصلی آموزش دهندگان، آموزش گیرندگان/ زمینه های آموزشی و خدمت گیرندگان مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهادات ارائه شده به منظور رفع نقاط ضعف میتواند زمینه های لازم برای آموزشی مبتنی بر نیاز جامعه را فراهم آورد. ادغام گروهای آموزشی، ارائه آموزش در کلینیک جامع، توانمند سازی اساتید، استفاده از روش های جدید آموزشی از عمده این راهکار ها می باشند.
نتیجه گیری: برای تربیت دانشجویانی توانمند، نیاز به باز طراحی آموزش داریم. تغییر در روش های آموزشی و شیوه های ارزشیابی، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و زمینه های کارآمدی هر چه بیشتر فارغ التحصیلان را برای ارائه خدمات مناسب تر فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها


The Ministry of Heaht and Medical Education. Health system policy document, 2015.[Persian]
2- Tahani B, Rasaei P, Students’ Perspectives in pre-clinical and during the clinical courses in Dental School of Isfahan University of Medical Sciences in year 2016, Iranian Journal of Medical Education 2019: 19(15), 136-145 .[Persian]
 
3-Mohammadi.N,Hessari H,Musavi Fatemi N,Hatami B,Meschi M, National Evidence-Based Policies and Strategies for Oral Health Iran 1394-1390,2014, Royan Pajooh, 40,[Persian]
4- Marandi A, Azizi, F, Larijani B, Jamshidi H. R, Health in the Islamic Republic of Iran(1357-93)-  2014, with support of the World Health Organization, [Persian]
5- The Ministry of Heaht and Medical Education, Transition and Innovation Packages in Medical Education, 2014.available from: http://lums.ac.ir/parameters/lums/uploads/30035/File/book-tahavol.pdf
6-Daryazadeh S , Jafari A, Kuhpayehzadeh J , Shajari J , Hashemzadeh M, General Dentistry Restorative Curriculum's Adaptation to Restorative Dentistry Service Needs, Journal of Education Development in Zanjan Medical Sciences,2013,10(6):30-37, [Persian]
7-Reza Yazdani R, Mohebbi S.Z, Mortazavi M, Madankan D, Evaluation of Clinical Competency and the Influential Factors in Dentistry Students Using the Self-assessment Method, Journal Of Mashhad Dental school,2018,42(4):348-355. [Persian]
 
8- Hattar S AlHadidi A, Altarawneh S, Abu-Ghazaleh S & Hammad M, Dental Student Perspectives of a Comprehensive-Based Teaching Methodology: A Confidence, Effectiveness, and Challenge Repor, International Journal of Dentistry, Volume 2020, Article ID 8842008, 1-6, doi.org/10.1155/2020/8842008
9- Quick K.K, A humanistic environment for dental schools: What are dental students experiencing? Journal of dental education,2014.78(12): 1629-1635
 
10- Daryazadeh S, Faghihi A, Yaghini J, Yamani  N, Criticism of General Dentistry Curriculum in Line with Accountable and Justice-Oriented Education Package, Iranian Journal of Medical Education,2017,17(5): 54-69 .[Persian]
11- Briggs .Ch. L, Patston P. A, Knight G. W, Alexander. L & Norman  N, Fitting Form to Function: Reorganization of Faculty Roles for a New Dental Curriculum and Its Governance, Journal of Dental Education,2013, 77 (1) 4-16;
 
12- Batra M,  Ivanišević Malčić A,  Farooq Shah A,  Agrawal Sagtani R,4  Medvedec Mikić I, Tariba Knežević P,6 &et al, Self Assessment of Dental students’ Perception of Learning Environment in Croatia, India and Nepal, Acta Stomatol Croat , . 2018 Dec;52(4):275-285. doi: 10.15644/asc52/4/1
 
13- Walji MF, Karimbux NY, Spielman AI, Person-Centered Care: Opportunities and Challenges for Academic Dental Institutions and Programs. Journal of Dental Education, 2017, 81(11):1265-1272. doi: 10.21815/JDE.017.084.
14-Abbaszadeh M, Reflections on the validity and reliability of qualitative research, Applied Sociology, Journal of Applied Sociology,2012,45(1):19-34
15- Haden,N.K, Hendricson, W.D, Kassebaum D,K, Ranney R.R, Weinstein G, Anderson E,L, Valachovic R.W, Curriculum Change in Dental Education, 2003–09, Journal of Dental Education, May 2010, 74 (5): 539-557
16- Yaghini J, Faghihi A, Yamani N, Daryazadeh S, Challenges for Implementing General Dentistry Curriculum from Students' Viewpoint: A Qualitative Study. Journal Of Mashhad Dental school,2018,42(4):356-369, [Persian]
17- Fallahi A, Design and evaluation of an educational model to prevent tooth decay, PhD Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, 2014, [Persian]
18-Aghili H ,Taheri Moghadam sh, Yassaei S, Mohammadi S.H, Evaluation of the effect of early clinical exposure on professional attitude of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2011-2012, 2013, 8(1): 30-44, [Persian]