شناسایی مولفه‌های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (یک مطالعه فراترکیب)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد تمام گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران،

4 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف:علایق دانشگاهیان و کنشگران بر نوآوری به عنوان یک مزیت رقابتی افتراقی و راه ایجاد ارزش برای مشتری تمرکز کرده است. با این وجود، توجه کمی به فرهنگ نوآوری شده است. هدف این مقاله شناسایی توصیف کننده های فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است.
روش بررسی: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش را کلیه منابع مرتبط با فرهنگ نوآوری در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طی سال های 2003 تا 2020 به تعداد 600 منبع بود که ابتدا تعداد 246 منبع بر اساس چکیده انتخاب شدند. سپس 102 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 60 منبع به عنوان منابع مرتبط، به روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی کیفی داده‌ها، اعتبار و اعتماد یافته‌ها تأمین شده است .
یافته ها: یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که فرهنگ نوآوری بایستی از طریق ساختاری معرفی شود که شامل هفت عامل گرایش به نوآوری، سازگاری سازمانی، یادگیری سازمانی، خلاقیت و توانمند سازی، بازار محوری، ارزش محوری و زمینه اجرایی است.
استنتاج: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان‌ به یک جمع‌بندی مفهومی در مورد مؤلفه‌های تشکیل دهنده فرهنگ نوآوری در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی رسید که ا ز طریق تدوین مدل آن می‌توان به صورت توصیفی و تشخیصی وضعیت موجود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را از نظر فرهنگ نوآوری ارزیابی و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying culture of innovation factors in universities and higher education institutions(A meta-synthesis study)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Nasiri Firuz 1
  • khodayar abili 2
  • javad pour karimi 3
  • Mohamad reza keramati 4
1 Department of psychology end educational science
چکیده [English]

Background and Purpose: Academics and practitioners interest has focused on innovation as a method of competitive differentiation and as a way to create customer value. However, less attention has been devoted to innovation culture. The purpose of this paper is identifying culture of innovation descriptors in universities and higher education institutions.
Materials and method: Research method was qualitative with meta-synthesis type. Research population consisted of all resources related to culture of innovation in universities and higher education institutions during 2003 till 2020 with total number of 600 resources that 246 resources were selected based on abstracts. Then 102 resources were chosen based on content that at final, 60 resources as related resources were investigated through theme analysis. With the purpose of investigating data qualitatively, reliability and validity of findings have been secured.
Results: Findings suggest that an innovation culture is represented through a structure that consists of seven factors identified as innovation propensity, organizational constituency, organizational learning, creativity and empowerment, market orientation, value orientation, and implementation context.
Conclusion: Based on the research findings, it is possible to reach a conceptual conclusion about the components of culture of innovation in universities and higher education institutions that through designing a model can evaluate the existed status of universities and higher education institutions from culture of innovation viewpoint descriptively and diagnostically and identify strengths and weaknesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key terms: culture of innovation
  • meta-analysis
  • higher education