تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی‌کلان منطقه یک

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک است.
روش پژوهش: این مطالعه کاربردی با رویکردی مختلط با استفاده از یک رویکرد کیفی و کمی در سال 1399 انجام شده است. در بخش کیفی از روش دلفی استفاده شده و در بخش کمی نیز از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. در بخش کیفی 14 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قانون اشباع انتخاب شدند و از 1851 استاد هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم با 64 سوال در 8 بعدو پرسشنامه کیفیت آموزشی صادقی و همکاران (1396) با 53 سوال در 6 بعد استفاده شد. روایی و میزان اعتبار ابزارها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نیز بالاتر از 7/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و PLS3.2 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم دارای 8 بعد بین المللی سازی دانشگاه، پاسخگویی، چشم انداز دانشگاه، آزادی علمی، کار تیمی، آینده نگری، شفافیت و ساختار دانشگاه است که مهمترین بعد آن بین المللی سازی دانشگاه با ضریب 0/662 و مقدار R2 برابر 0/438 است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تأثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاههای نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک با ضریب 0/355 مثبت و معنادار می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Good Governance with the Development Approach of Fourth Generation Universities on the Educational Quality of Macro Medical Universities in Region One

نویسندگان [English]

  • javad bakhshi 1
  • Reza usefi saeedabasi 2
  • Mohammad Salehi 3
1 PhD student in Higher Education Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant professor of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran,
چکیده [English]

Background and Objective: The general objective of the present study was to evaluate the impact of good governance with the fourth-generation university development approach on the educational quality in macro medical universities of region 1.
Methods and Materials: This applied study was conducted with a mixed approach using a qualitative and quantitative approach in 2020. In the qualitative section, the Delphi method was used, and in the quantitative part, the descriptive survey method was applied. In the qualitative section, the statistical population consisted of 14 people who were selected by purposive sampling method based on saturation law, and 1851 faculty members of macro-medical universities in region one were in the quantitative section of whom 320 were selected as a sample using stratified random sampling method based on Cochran's formula. In order to collect the data, three questionnaires on good governance with the development approach of fourth-generation universities with 64 questions in 8 dimensions and Sadeghi et al.’s (2015) educational quality questionnaire with 53 questions in 6 dimensions were used. The face and content validity of the tools were approved by the supervisor and the consultant and the composite reliability and Cronbach's alpha were calculated above 0.7. SPSS21 and PLS3.2 software were used to analyze the data.
Results: The results showed that good governance with the development approach of fourth-generation universities had 8 dimensions of university internationalization, accountability, university vision, academic freedom, teamwork, foresight, transparency, and university structure, the most important dimension of which was the internationalization of the university. The path coefficient was 0.662 and the value of R2 was equal to 0.438.
Conclusion: The results showed that the impact of good governance with the development approach of fourth-generation universities on educational quality with coefficients of 0.355 was positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Governance
  • Fourth-generation Universities
  • Educational Quality
  • Region 1