تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی‌کلان منطقه یک

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک است.
روش پژوهش: این مطالعه کاربردی با رویکردی مختلط با استفاده از یک رویکرد کیفی و کمی در سال 1399 انجام شده است. در بخش کیفی از روش دلفی استفاده شده و در بخش کمی نیز از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. در بخش کیفی 14 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قانون اشباع انتخاب شدند و از 1851 استاد هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشور 320 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم با 64 سوال در 8 بعدو پرسشنامه کیفیت آموزشی صادقی و همکاران (1396) با 53 سوال در 6 بعد استفاده شد. روایی و میزان اعتبار ابزارها توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نیز بالاتر از 7/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و PLS3.2 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاه های نسل چهارم دارای 8 بعد بین المللی سازی دانشگاه، پاسخگویی، چشم انداز دانشگاه، آزادی علمی، کار تیمی، آینده نگری، شفافیت و ساختار دانشگاه است که مهمترین بعد آن بین المللی سازی دانشگاه با ضریب 0/662 و مقدار R2 برابر 0/438 است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تأثیر حکمرانی خوب با رویکرد توسعه دانشگاههای نسل چهارم بر کیفیت آموزشی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک با ضریب 0/355 مثبت و معنادار می‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Bazargan A. Quality culture and its role in achieving desirable universities Performance. Iranian Journal of Engineering Education. 2011; 13(50): 63-72. doi: 10.22047/ijee.2011.708
 2. Bagheri Moghadam N, Ahmadi H. Pathology of Governance in Higher Education System in Iran. Public Policy. 2019; 4(4): 55-74. doi: 10.22059/ppolicy.2019.69717
 3. Dadash Karimi Y, Mirsepasi N, Najaf Beigi R. Studying of Governance Evolution Theories in the Higher Education System and Universities to improve productivity. The Journal of Modern Thoughts in Education. 2019; 14(1): 1-26.
 4. Moradi E, Rahnama A, Heidarian S. The Effect of Indicators of Good Governance on Corruption Control (Case Study: Middle East and South East Asia). Quarterly Journal of Quantitative Economics. 2018; 14(4): 151-182. doi: 10.22055/jqe.2018.22775.1679
 5. Ghoorchian N, Ahmadi rezaie H. Governance of World-Class universities; A Necessity or a need?. Future study Management. 2015; 25(100): 23-34.
 6. Fatholahi A, Yemeni M, Sabbaghian Z, Farasatkhah M, Ghazi Tabatabai M. Content analysis of Iran’s five developmental programs according to higher education governance patterns. ihej. 2014; 6 (4) :47-82
 7. Amini Sabegh Z, Redaei H, Sadeh E. Explaining the theory of youth social responsibility in the statement of the second step of the Islamic Revolution with emphasis on good governance. Business Management Quarterly. 2019; 34 (11): 134-157.
 8. Rahmani A, Faraji M, Ahmadi M. Evaluation Quality of Ambulatory Medical Education in a Hospital Education. Educ Strategy Med Sci. 2018; 11 (3) :158-165
 9. Mohamadi Soliemani M R, Sanjari S, Dortaj F, Delavar A, Shokry H. A Model for Ranking the Quality of Educational Services in Medical Sciences Universities. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17 :132-144
 10. Yaghobi Y, Mohammad-davoudi A, Zamani-Moghadam A, Jamali A. The quality of Educational services from Students’ viewpoints in Guilan University of Medical Sciences. RME. 2017; 9 (4) :76-67
 11. Wise G, Dickinson C, Katan T, Gallegos MC. Inclusive higher education governance: managing stakeholders, strategy, structure and function. Studies in Higher Education. 2020; 45(2): 339-352.
 12. Maruyama U, Prado P, Trigo A, Trigo J. Nurturing the Seeds of Sustainability Governance: Rio+ 25 Brazilian Higher Education Institution Case Study. In Universities as Living Labs for Sustainable Development. 2020; 151-166, Springer, Cham.
 13. Muhsin S, Nurkhin A, Pramusinto H, Afsari N, Arham AF. The Relationship of Good University Governance and Student Satisfaction. International Journal of Higher Education. 2020; 9(1).
 14. Sadeghi A, Hedayati A, Misaghifar E. Identifying of key area, dimensions and quality indicators in Iran’s teacher education. Research in Teacher Education(RTE).2017; 1(2): 87-107.
 15. Heshmati A, Maleki A. Responsible Governance of Research and Innovation in Universities. Journal of Iranian Social Studies. 2018; 12(2): 28-52.
 16. Ronaghi M, Mahmoudi J, Abolghasemi A. Measuring the maturity of academic governance. Strategic Management Thought. 2015; 9 (2): 135-156.
 17. Song X, McCarthy G. Mobility and Governance: Towards an Internationalised Higher Education?. In Governing Asian International Mobility in Australia. 2020:169-192.
 18. Sun F, Zhao P. The Integration of Ideological and Political Work into the Spirit of Craftsman in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Politics and Governance. ICEEMR. 2019; 265-268). Atlantis Press.
 19. Sotoudehfar S, Parsa A, Shahi S, Farhadi Rad H. Modeling Internationalization of Universities with Emphasis on Multilevel Governance: A Qualitative Approach. RME. 2019; 11 (4) :45-55
 20. Erickson M, Hanna P, Walker C. The UK higher education senior management survey: a statactivist response to managerialist governance. Studies in Higher Education. 2020; 1-18.