بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی – تهران – ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای وضعیت بهداشت و درمان آن است. صنعت داروسازی هر کشور نشان دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه می‌باشد. دارو به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان‌ها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان چرخه سلامت بوده است. بر همین اساس همواره توزیع و قیمت‌گذاری حتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت‌هاست.
مراحلی که در سیستم دارو چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی اهمیت دارد مرحله عملی توزیع و قیمت‌گذاری که همان تحویل دارو به بیمار می‌باشد، و در حقیقت جلوه‌گر همه تلاش‌ها و رعایت ضوابط در مراحل ساخت دارو تا مصرف دارو می‌باشد. با توجه به جایگاه ویژه‌ای که توزیع و قیمت‌گذاری دارو درسیستم بهداشت و درمان دارد، در واقع یکی از مهمترین مراحل است که منجر به ارتقاء ایمنی مردم جامعه می‌گردد.
سوال: آیا حق بر سلامت می‌تواند عامل موثری در ارتقای توزیع و قیمت‌گذاری دارو باشد؟
هدف: بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت‌گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت و آن در توزیع و قیمت‌گذاری در جامعه می‌باشد.
فرضیه: حق بر سلامت می‌تواند به عنوان عامل موثری در توزیع و قیمت گذاری نقش داشته باشد.
نتیجه: حق بر سلامت می‌تواند به عنوان عامل موثری در توزیع و قیمت‌گذاری دارو و همچنین اهمیت و توجه دولتمردان و واضعان قوانین و مقررات نظام دارویی نقش داشته باشد، تا بتوان برای حفاظت از سلامتی مردم و جامعه در برابر آسیب‌های دارویی برنامه-ریزی شایسته‌تری انجام داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the rules and regulations of distribution and pricing of the Iranian pharmaceutical system from the perspective of the right to health

نویسندگان [English]

  • Mostafa Jafari 1
  • Mohammad Javad Rezaeizadeh 2
  • Bijan Abasi 2
  • Hadi Esmaily 3
1 Department of Public Law, Central Tehran Branch of Islamic Azad University - Tehran - Iran
2 Associate Professor, Department of Public Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
چکیده [English]

One of the indicators of development and progress of any society is its health status. The pharmaceutical industry of any country shows the ability of that country in the field of health and well-being of that community. Medicine has always been one of the most important pillars of the health cycle due to its impact on the society and health. Accordingly, even in the most critical situations of the country, distribution and pricing, are always among special priorities of the government.
One of the important steps in the drug system, both qualitatively and quantitatively, is the practical stage of distribution and pricing, which is ultimately the deliverance of drug to the patient, that represents the manifestation of all efforts and compliance with the criteria in the drug manufacturing to consumption stage. Given the special place that drug distribution and pricing have in the health care system, it is in fact one of the most important steps that leads to improving the safety of people in society.
Question: Can the right to health be an effective factor in promoting the distribution and pricing of drugs?
Objective: Studying the laws and regulations of distribution and pricing of the Iranian pharmaceutical system from the perspective of right to health.
Hypothesis: The right to health can play an effective role in distribution and pricing.
Conclusion: The right to health can play an effective role in the distribution and pricing of drugs, as well as the importance and attention of government officials and regulators of the pharmaceutical system, in order to better plan the protection of healthcare system and society against harm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • consumer
  • right
  • pricing
  • medicine