بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه حقوق عمومی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی – تهران – ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای وضعیت بهداشت و درمان آن است. صنعت داروسازی هر کشور نشان دهنده توانمندی آن کشور در حوزه تامین بهداشت و سلامت آن جامعه می‌باشد. دارو به دلیل اثرگذاری بر سلامت انسان‌ها و جوامع بشری همواره از مهمترین ارکان چرخه سلامت بوده است. بر همین اساس همواره توزیع و قیمت‌گذاری حتی در بحرانی‌ترین شرایط کشور از اولویت خاص دولت‌هاست.
مراحلی که در سیستم دارو چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی اهمیت دارد مرحله عملی توزیع و قیمت‌گذاری که همان تحویل دارو به بیمار می‌باشد، و در حقیقت جلوه‌گر همه تلاش‌ها و رعایت ضوابط در مراحل ساخت دارو تا مصرف دارو می‌باشد. با توجه به جایگاه ویژه‌ای که توزیع و قیمت‌گذاری دارو درسیستم بهداشت و درمان دارد، در واقع یکی از مهمترین مراحل است که منجر به ارتقاء ایمنی مردم جامعه می‌گردد.
سوال: آیا حق بر سلامت می‌تواند عامل موثری در ارتقای توزیع و قیمت‌گذاری دارو باشد؟
هدف: بررسی قوانین و مقررات توزیع و قیمت‌گذاری نظام دارویی ایران از منظر حق بر سلامت و آن در توزیع و قیمت‌گذاری در جامعه می‌باشد.
فرضیه: حق بر سلامت می‌تواند به عنوان عامل موثری در توزیع و قیمت گذاری نقش داشته باشد.
نتیجه: حق بر سلامت می‌تواند به عنوان عامل موثری در توزیع و قیمت‌گذاری دارو و همچنین اهمیت و توجه دولتمردان و واضعان قوانین و مقررات نظام دارویی نقش داشته باشد، تا بتوان برای حفاظت از سلامتی مردم و جامعه در برابر آسیب‌های دارویی برنامه-ریزی شایسته‌تری انجام داد.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Ziaei Bigdeli, Mohammad Reza. Public International Law, Mizan Publishing, 2006, p

  2.Hosseini Mina, Consumer Rights of Pharmaceutical and Health Products in the Mirror of Law, Quarterly Journal of Medical Law, 2012, Tehran, p.111.

  1. Jafari Mostafa et al., A study of the Iranian pharmaceutical legal system from the perspective of the right to health, Journal of Culture and Health Promotion, 1399, p.3.
  2. Shahriar Islamic descent, Fundamentals of Health Law, Majd Publishing, Tehran, 2016, p. 46.
  3. Asgharnia Morteza, Challenges and Requirements of Governments in Regulating Health, Journal of Medical Law, 2016, Tehran, p.41.

  6.Abbasi Bijan, Human Rights and Fundamental Freedoms, Tehran, Dadgostar Publishing, 2011, p. 345.

  7.Dehkhoda Ali Akbar. Farhang Dehkhoda, Volume 8, University of Tehran Press, pp. 12090-12089.

  1. 8. Zamani Sayyid Qasim. (1385). Simulation of treatment and the right to health in the field of international human rights, law and policy research. No. 19, p.30.

  9.Arthur S. Rerber. Psychological culture; Translation: Yousef Karimi, Tehran: Roshd Publications, 2011, p. 544

  1. Abbasi Mahmoud, Comprehensive Book of Public Health (Health Law and New Biomedical Challenges), Tehran, 1398, Jafari Publishing, p. 2157

  11.Abbasi Mahmoud et al., The legal requirements of international documents regarding public health and its processing challenges, Scientific Journal of the Medical System of the Islamic Republic of Iran, 2015, No. 2, p. 125.

  12.Madjid Tavana, Mohamad Amin Kaviani, Debora Di Caprio, Bentolhoda Rahpeyma, “A two-stage data envelopment analysis model for measuring Measurement” (2016), PP, 322–333 ”

  1. Heidari Shirazi Fatemeh, Navabakhsh Mehrzad, Evaluating the performance of drug distribution companies using data envelopment analysis method with agility approach, Case study of Caspian Tamin Pharmaceutical Company, Conference of Supply Chain and Logistics Managers, 2016, p.2.

  14.Nasibeh Janatian et al., Presenting a model for optimizing the network of sustainable drug distribution and using multi-objective evolutionary algorithms to solve it (Case study: Drug Distribution Company), Journal of Production and Operations Management, 1398, Vol. 1, p. 151.

  1. Katozian Nasser, Responsibility for Production Defective Critical, Comparative Study on the Balance of Producer and Consumer Rights, Tehran, Tehran University Press, 2011, p.8.
  2. Raeesian Massoud, Centralized Distribution in the New Drug System of the Country, Journal of Drug Treatment, Tehran, 1984, Vol. 12, pp. 51-48.

  17.Bagheri Lankarani Kamran, Khayyamzadeh Maryam, Iranian Pharmaceutical System after the Islamic Revolution, Journal of Culture and Health Promotion, 2010, Tehran, 2008, vol. 4, p. 503.

  1. Vaziri Mehdi, Research in the Iranian Pharmaceutical System, Razi Magazine, Tehran, 1991.pp. 7-3.

  19.Jahanbakhsh Hojjat, A Survey of the Distribution of Drugs in the Country, General PhD Thesis in Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, 1999, p.14.

  1. Sheibani Ahmad, Pharmaceutical Laws and Regulations, Razi Magazine, 1994., pp. 64-63
  2. Vaziri Mehdi, Research in the Iranian Pharmaceutical System, Razi Magazine, Tehran, 1991.pp. 7-3.

  22.Siamaknejad Fereydoun, medicine and problems and solutions to eliminate it, Razi Monthly, Tehran, 1991, vol. 7, pp. 7-3

  23 Basmanji Kavous et al., A Study of the Iranian Pharmaceutical Industry before the Islamic Revolution, Publication of the Center for Social Studies, Tehran, 2004, p.21.

  1. 31. Dr. Nasr, Dr. Cheragh, Dr. Karimi, Q&A session to get acquainted with the processes and licenses of the General Directorate of Drugs and Controlled Substances; Food and Drug Administration, 1397, Vice President for Science and Technology, p.10