بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

2 دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا س. تهران. ایران

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه مفید قم ، قم. ایران

4 دکتری علوم سیاسی، مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آدمی انگیزه پیشرفت می‌باشد که باعث عملکرد بهتر و موفقیت تحصیلی می‌شود و این خود شاخص مهمی برای سودمندی سیستم آموزش عالی می‌باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی شامل دو قسمت می‌باشد. در قسمت اول که مقطعی است؛ به عنوان یک نمونه، 323 دانشجو با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای طی چند مرحله انتخاب شدند و به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات از مقیاس استاندارد‌شده انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده گردید. در قسمت کیفی، 40 دانشجو که انگیزه آن‌ها کاهش پیدا کرده بود؛ با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و تعدادی سؤال شفاهی به روش مصاحبه از آن ها پرسیده شد و پاسخ‌های غالبشان، در قسمت بحث مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: میانگین این انگیزه برابر با 7/81 با انحراف استاندارد 03/9 محاسبه گردید.فراوانی دانشجویان با انگیزه پایین برابر با 151(7/46 درصد) و فراوانی دانشجویان با انگیزه بالا برابر با 172(3/53 درصد) شد.نتایج، ارتباط آماری معناداری را بین میانگین این انگیزه با سن(18/0)، مقطع تحصیلی(3/0) و وضعیت تأهل(82/0) نشان نداد اما با جنسیت (003/0) و وضعیت سکونت (002/0) تفاوت آماری معناداری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، اکثر دانشجویان با تفاوت اندکی، انگیزه بالایی داشتند که این کاملاَ مطلوب نبوده و نیاز به مداخله‌های برنامه‌ریزی شده آموزشی دارد.این انگیزه در دختران و افراد ساکن منزل بالاتر بود.دلایل غالب برای کاهش این انگیزه شامل، فقدان انگیزه درونی کافی، نبود اوقات فراغت مناسب و کافی، مشکلات اقتصادی، ترس از آینده‌ی شغلی، نبود رابطه مناسب با اساتید، توجه ناکافی به عزت‌نفس آنان و جدایی از خانواده می‌شدند. پیشنهاد می‌شود که سیستم‌های آموزشی توجه بیشتری به فاکتورهای مؤثر بر انگیزه داشته باشند و راه حل‌هایی را برای رفع موانع آموزشی ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها