بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

2 دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا س. تهران. ایران

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه مفید قم ، قم. ایران

4 دکتری علوم سیاسی، مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آدمی انگیزه پیشرفت می‌باشد که باعث عملکرد بهتر و موفقیت تحصیلی می‌شود و این خود شاخص مهمی برای سودمندی سیستم آموزش عالی می‌باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی شامل دو قسمت می‌باشد. در قسمت اول که مقطعی است؛ به عنوان یک نمونه، 323 دانشجو با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای طی چند مرحله انتخاب شدند و به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات از مقیاس استاندارد‌شده انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده گردید. در قسمت کیفی، 40 دانشجو که انگیزه آن‌ها کاهش پیدا کرده بود؛ با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و تعدادی سؤال شفاهی به روش مصاحبه از آن ها پرسیده شد و پاسخ‌های غالبشان، در قسمت بحث مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: میانگین این انگیزه برابر با 7/81 با انحراف استاندارد 03/9 محاسبه گردید.فراوانی دانشجویان با انگیزه پایین برابر با 151(7/46 درصد) و فراوانی دانشجویان با انگیزه بالا برابر با 172(3/53 درصد) شد.نتایج، ارتباط آماری معناداری را بین میانگین این انگیزه با سن(18/0)، مقطع تحصیلی(3/0) و وضعیت تأهل(82/0) نشان نداد اما با جنسیت (003/0) و وضعیت سکونت (002/0) تفاوت آماری معناداری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، اکثر دانشجویان با تفاوت اندکی، انگیزه بالایی داشتند که این کاملاَ مطلوب نبوده و نیاز به مداخله‌های برنامه‌ریزی شده آموزشی دارد.این انگیزه در دختران و افراد ساکن منزل بالاتر بود.دلایل غالب برای کاهش این انگیزه شامل، فقدان انگیزه درونی کافی، نبود اوقات فراغت مناسب و کافی، مشکلات اقتصادی، ترس از آینده‌ی شغلی، نبود رابطه مناسب با اساتید، توجه ناکافی به عزت‌نفس آنان و جدایی از خانواده می‌شدند. پیشنهاد می‌شود که سیستم‌های آموزشی توجه بیشتری به فاکتورهای مؤثر بر انگیزه داشته باشند و راه حل‌هایی را برای رفع موانع آموزشی ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of academic achievement of Shiraz medical students

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Mahmoudi 1
  • fatemeh Mahmoudi 2
  • Mohammad Sadegh Mahmoudi 3
  • maryam shamsai 4
1 Research center of Quran, Hadith and medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
2 Ph.D in psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Alzahra, Tehran, Iran
3 Master of International Relationships, Mofid University, Qom, Iran
4 Research center of Quran, Hadith and medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the most important motivations of human beings is the motivation of progress which leads to better performance and academic success and this is an important indicator for the usefulness of the higher education system.
Methods: This descriptive-analytical study consists of two parts. In the first part, which is cross-sectional; As a sample, 323 students were selected by stratified random sampling method in several stages and the standardized Hermans Progress Motivation Scale was used as a data collection tool. In the qualitative part, 40 students whose motivation had decreased; They were selected by random sampling method and a number of oral questions were asked through interviews and their dominant answers were used in the discussion.
Results: The mean of this motivation was 81.7 with a standard deviation of 9.03. The frequency of low motivated students was 151 (46.7%) and the frequency of high motivated students was 172 (53.3%). The results did not show a statistically significant relationship between the mean of this motivation with age (0.18), educational level (0.3) and marital status (0.82) but with gender (0.003) and residence status (0.002). ) Had a statistically significant difference.
Conclusion: According to the results, most students, with a slight difference, had high motivation, which is not entirely desirable and requires planned educational interventions. This motivation was higher in girls and people living in the house. The main reasons for reducing this motivation These included lack of internal motivation, lack of adequate leisure time, economic problems, fear of future careers, lack of proper relationship with professors, insufficient attention to their self-esteem and separation from family. It is suggested that educational systems pay more attention to the factors affecting motivation and provide solutions to overcome educational barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • Academic Achievement Motivation
  • Medical Students