بررسی مقایسه‌ای انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شیراز

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

2 دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهرا س. تهران. ایران

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه مفید قم ، قم. ایران

4 دکتری علوم سیاسی، مرکز تحقیقات قرآن، حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی شیراز. شیراز. ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های آدمی انگیزه پیشرفت می‌باشد که باعث عملکرد بهتر و موفقیت تحصیلی می‌شود و این خود شاخص مهمی برای سودمندی سیستم آموزش عالی می‌باشد.
روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی شامل دو قسمت می‌باشد. در قسمت اول که مقطعی است؛ به عنوان یک نمونه، 323 دانشجو با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای طی چند مرحله انتخاب شدند و به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات از مقیاس استاندارد‌شده انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده گردید. در قسمت کیفی، 40 دانشجو که انگیزه آن‌ها کاهش پیدا کرده بود؛ با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و تعدادی سؤال شفاهی به روش مصاحبه از آن ها پرسیده شد و پاسخ‌های غالبشان، در قسمت بحث مورد استفاده قرار گرفت.
نتایج: میانگین این انگیزه برابر با 7/81 با انحراف استاندارد 03/9 محاسبه گردید.فراوانی دانشجویان با انگیزه پایین برابر با 151(7/46 درصد) و فراوانی دانشجویان با انگیزه بالا برابر با 172(3/53 درصد) شد.نتایج، ارتباط آماری معناداری را بین میانگین این انگیزه با سن(18/0)، مقطع تحصیلی(3/0) و وضعیت تأهل(82/0) نشان نداد اما با جنسیت (003/0) و وضعیت سکونت (002/0) تفاوت آماری معناداری داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، اکثر دانشجویان با تفاوت اندکی، انگیزه بالایی داشتند که این کاملاَ مطلوب نبوده و نیاز به مداخله‌های برنامه‌ریزی شده آموزشی دارد.این انگیزه در دختران و افراد ساکن منزل بالاتر بود.دلایل غالب برای کاهش این انگیزه شامل، فقدان انگیزه درونی کافی، نبود اوقات فراغت مناسب و کافی، مشکلات اقتصادی، ترس از آینده‌ی شغلی، نبود رابطه مناسب با اساتید، توجه ناکافی به عزت‌نفس آنان و جدایی از خانواده می‌شدند. پیشنهاد می‌شود که سیستم‌های آموزشی توجه بیشتری به فاکتورهای مؤثر بر انگیزه داشته باشند و راه حل‌هایی را برای رفع موانع آموزشی ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. هاشمی، ملیحه سادات. بررسی رابطه سهل انگاری تحصیلی و مکانیزم های دفاعی با انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. [پایان نامه]. اصفهان:دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، خرداد1391.
 2. 3. یوسفی، علی رضا؛ قاسمی، غلام رضا؛ فیروزنیا، سمانه. ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. بهار1388؛ 9(1):79-85
 3. 4. مولوی، پرویز؛ رستمی، خلیل؛ فدایی نائینی، علیرضا؛ محمدنیا، حسین؛ رسول زاده، بهزاد. بررسی عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 1386؛25(1):53-58.
 4. 5. روحی، قنبر؛ آسایش، حمید. وضعیت انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1391;12 (3):152-9.
 5. 31. زارعی، جواد؛ عزیزی، احمد؛ کاظمی؛ اعظم. بررسی عوامل موثر بر کاهش میل به ادامه تحصیل در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1390). مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. ۱۳۹۳؛ 7 (15):49-59.

۳۸. شکیبایی، داریوش؛ ایران فر، شیرین؛ منتظری، نصرت اله؛ رضایی، منصور؛ یاری، ناهید. میزان انگیزه دانشجویان پزشکی نسبت به رشته خود در مقاطع مختلف تحصیلی. طب وتزکیه. ۱۳84، ۴، (57):10-15.

 1. 43. خزاعی، مظفر؛ رضایی، منصور؛ خزایی، صدیقه. بررسی ویژگی‌های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشکی ناموفق در مقایسه با دانشجویان موفق. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان. 1386؛ 9(2):87-92
 2. 50. سیف علی اکبر. روانشناسی یادگیری. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آگاه.1381: 125-120.

۵۲. مظلومی، سید سعید؛ احرامپوش، محمدحسن؛ ثروت، فرخ لقا؛ عسکر شاهی، محسن. بررسی میزان انگیزش تحصیلی وارتباط آن بارفتارهای پرخطر بهداشتی در دانشجویان پسر. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ویژه نامه همایش رفتارهای پرخطر. 2010 ؛ 18(3): 184-190

 1. 53. بحرانی، محمود. بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادات مطالعه بر روی نمونه ای از دانش آموزان متوسطه شیراز. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 1378; 15 (1):114–
 2. رمضانی، عباسعلی؛ هدایتی، سید پوریا؛ فرجی؛ عبدا...، خمسایی؛ مریم، حیدری مکرر؛ محسن. بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل درسال 1388. فصلنامه علمی پژوهشی رستمینه. 1389؛ (3): 12-19.

 

 1. KAVOUSIPOUR S, NOORAFSHAN A, POURAHMAD S, DEHGHANI-NAZHVANI A. Achievement motivation level in students of Shiraz University of Medical Sciences and its influential factors. J Adv Med Educ Prof. 2015;3(1):26-32.
 2. Bahrani M. A study of secondary students’academic motivation and the predictive factors. Journal of Social Sciences & Humanities of Shiraz University. 2005;22(4):104-15.

7.Gottfried AE, Fleming JS, Gottfried AW. Continuity of academic intrinsic motivation from childhood through late adolescence: A longitudinal study. J  Educ Psychol. 2001;93(1):3-13.

 1. Lumsden LS. Student Motivation To Learn. . ERIC Digest [Cited 28 Feb 2012] Available from: http://wwwericedgov/PDFS/ED370200pdf [Internet]. 1994; (92).
 2. Rogers CG, Galloway D, Armstrong D, Leo E. Gender differences in motivational style: a comparison of measures and curriculum area. Br J Educ Psychol. 1998;68(2):189-202.
 3. Cerezo Rusillo MT, Casanova Arias PF. Gender differences in academic motivation of secondary school students. Rev Electron Investig Psicoeduc Psigopedag. 2004;2(1):97-112.
 4. Pokay P, Blumenfeld PC. Predicting achievement early and late in the semester: The role of motivation and use of learning strategies. J educ psychol. 1990;82(1):41-50.
 5. Korman AK. Locus of control current trend in theory and research. 1st ed . Erlbaum: academic press; 1996.203-5 P.
 6. HEJAZI Y. FACTORS CONTRIBUTING TO THE STUDENTS'SELECTION FOR AGRICULTURAL COLLEGE. Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 2006;2(1):41-54.
 7. Lefraneois Guy R. psychology for teaching. 10st ed. Wadsworth; 2000. 406 p.
 8. Korman AK. Organizational behavior. 1st ed , editor. NewJersey: Englewood cliffs; 1991. 400 p.
 9. Edraki M, Abdoli R. The Relationship between Nursing Students’ educational Satisfaction and their academic success. Iranian journal of medical education. 2011;11(1):32-9.
 10. Adhami A, JAVADI Y, HAGHDOUST A. Relationship between facilities and manpower or basic sciences departments and academic achievement or medical students in Kerman. The J Qazvin Univ Med Sci. 2002;6(2):56-63.
 11. HAERIZADEH SA, ASGHARPOUR A, NOGHANI M, MIRANVARI A. INVESTIGATING THE IMPACT OF STUDENT-FACULTY MEMBER INTERACTIONS ON STUDENTS’EDUCATIONAL ACHIEVEMENT. Journal of Social Sciences. 2009;6(1):27-51.
 12. Roudbari M, Asl Marz B. The academic progress of students in Zahedan University of Medical Sciences and its associated factors. Strides in development of medical education. 2011;7(2):147-52.
 13. Changizy Ashtyani S, Shamsi M, Mohammadbeygi A. Frequency of educational decline and some effective factors of student’s opinion in Arak University of Medical Sciences, 2009. J Arak Univ Med Sci. 2010;12(4):24-33.

۲۱. Fadaei Z, ASHOURI A, HOOSHYARI Z, EZANLOO B. Path analysis of locus of control, symptoms of depression and suicidal ideation on academic achievement: the role of gender as moderator. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2011;13(2):148-59.

 1. Price J, Williams G, Wiltshire E. Influence of motivational and demographic factors on performance in the medical course: A prospective study. Med educ. 1994;28(2):107-15.
 2. Kutner NG, Brogan DR. The decision to enter medicine: Motivations, social support and discouragements for women. Psychol Women Q. 1980;5(2):341-57.
 3. Todisco J, Hayes S, Farnill D. Career motivations of male and female medical students. Psychol Rep. 1995;77(3 Pt 2):1199-202. Epub 1995/12/01. doi: 10.2466/pr0.1995.77.3f.1199. PubMed PMID: 8643783.
 4. Vaglum P, Wiers-Fenssen F, Ekeberg Ø. Motivation for medical school: the relationship to gender and specialty preferences in a nationwide sample. Med Educ. 1999;33:236-42.
 5. Marley J, Carman I. Selecting medical students: a case report of the need for change. Med Educ. 1999;33(6):455-9.
 6. Rolfe I, Ringland C, Pearson SA. Graduate entry to medical school? Testing some assumptions. Med educ. 2004;38(7):778-86.
 7. Millan LR, Azevedo RS, Rossi E, De Marco OLN, Millan MPB, Arruda PCVd. What is behind a student's choice for becoming a doctor? Clinics. 2005;60(2):143-50.
 8. Kusurkar R, Ten Cate TJ, Van Asperen M, Croiset G. Motivation as an independent and a dependent variable in medical education: a review of the literature. Med teach. 2011;33(5):e242-e62.
 9. Kusurkar R, Ten Cate TJ, Vos C, Westers P, Croiset G. How motivation affects academic performance: a structural equation modelling analysis. Adv in Health Sci Educ. 2013;18(1):57-69.
 10. Borracci RA, Pittaluga RD, RODRÍGUEZ JEÁ, Arribalzaga EB, CAMARGO RLP, Couto JL, et al. Factores asociados con el éxito académico de los estudiantes de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Medicina (Buenos Aires). 2014;74(6):451-6.

34 .Kusurkar R. Motivation in medical students: a PhD thesis report. Perspect Med Educ. 2012;1(3):155-7.

 1. Burgess A, Ramsey-Stewart G. Elective anatomy by whole body dissection course: what motivates students? BMC medical education. 2014;14(1):272.
 2. Hermans HJ. A questionnaire measure of achievement motivation. J Appl Psychol. 1970;54(4):353.
 3. The literacy dictionary:the vocabulary of reading and writing. Newark: International Reading Association; 1995 ; p. 327.
 4. Ogundokun M, Adeyemo D, editors. Emotional intelligence and academic achievement: The moderating influence of age, intrinsic and extrinsic motivation. The African Symposium. 2010;10(2):127-41.
 5. Kusurkar R, Kruitwagen C, ten Cate O, Croiset G. Effects of age, gender and educational background on strength of motivation for medical school. Adv in Health Sci Educ. 2010;15(3):303-13.
 6. Naderi H, Abdullah R, Aizan HT, Sharir J, Kumar V. Creativity, age and gender as predictors of academic achievement among undergraduate students. J Am Sci. 2009;5(5):101-12.
 7. Ghamari F, MOHAMMAD BA, MOHAMMAD SN. The association between mental health and demographic factors with educational success in the students of Arak Universities. BUMS. 2010;12(1 suppl 1):118-24.
 8. Najafipour S, Yektatalab S. The prevalence of depression among the students of Jahrom University of medical sciences and its relationship with academic failure. J of Jahrom Univ med sci. 2008;6(2):27-37.
 9. KAMKARI K, KIOMARSI F, SHOKRZADEH S. The impacts of education stress on the motivation of the university students in Tehran. Journal of Modern Thoughts in Education. 2010;5(19):111-31.
 10. Askari J. Assessment of risk factors of motivational deficiencies in university students from their viewpoints. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2006;11(4):455-62.
 11. JEBRAEILY M, MOSAVEI VSJ, MIKAEILI P, SADATIAN R, AGHLMAND S. Evaluating the Influencing Factors of Educational Underachievement in Gifted and Talented Students of Urmia University of Medical Sciences. Future of Medical Education Journal. 2011;4(3):21-5.
 12. Sarafynu EP. Health psychology. Tehran: Roshd; 2008. 339 p.
 13. Roohi Gh AH, Bathai S. A, Shouri Bidgoli A. R, Badeleh M. T, Rahmani H. The relationship between self-efficacy and academic motivation among students of medical sciences. . Journal of Medical Education and Development. 2013;8(1):45-51.