ادغام تم‌های طولی در برنامه درسی پزشک عمومی به منظور ارتقا پروفشنالیسم و مهارت های فراشناخت

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان ، ایران

2 گروه آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: دروس آداب پزشکی در راستای کسب توانمندی‌های پزشکی عمومی به عنوان یک تم طولی در طی چهار ترم علوم پایه به منظور ارتقای پروفشنالیسم و مهارت های فراشناخت برنامه ریزی و اجرا شد. هدف این مطالعه گزارش مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی این تجربه می باشد.
روش ها: مطالعه توسعه ای براساس مدل کرن در دوره علوم پایه پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1400 انجام شد. مراحل طراحی برنامه براساس مرور متون و پانل متخصصان انجام گردید . در مرحله اجرا بصورت طولی درس آداب پزشکی توسط تیمی از متخصصان از ترم دوم تا ترم پنجم علوم پایه یا روش کارگاهی اجرا شد. در مرحله ارزشیابی، دانشجویانی که درس آداب پزشکی را گذرانده بودند با نمونه‌گیری به‌صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته براساس اجزای مدل سیپ بود که پس از تائید روایی و پایایی مورداستفاده قرارگرفت. داده‌های حاصل از پرسشنامه با نرم افزار spss تجزیه‌وتحلیل شد.
یافته‌ها: برنامه در غالب چهار مهارت اصلی پروفشنالیسم، برقراری ارتباط، پیشرفت فردی و تفکر انتقادی که در مواجهات زودرس قابل دستیابی است، طراحی و 5 نیمسال اجرا گردید. نتایج ارزشیابی نشان داد برگزاری این دوره از نظر فراگیران ضروری است)82/2±52/7از10). میانگین نمره‌های ارزشیابی در حیطه زمینه79/±57/3، درونداد79/±57/3، فرایند79/±28/3 و برونداد92/ ±34/3از 5بود. بیشترین موافقت در حیطه زمینه،"نیاز به حضور در بیمارستان" 16/96±1/3، در حیطه درون داد"تسلط مدرسان" 92/±94/3در حیطه فرایند"حفظ شان و احترام فراگیران" 97/±88/3در حیطه برون داد"شغل من فقط درمان بیماران نیست" 06/1± 59/3 بدست آمد.
نتیجه‌گیری: فراگیران وضعیت هرچهارحیطه را بالاتر از متوسط ارزشیابی کردند. در ارزشیابی کلی نیزوضعیت طراحی، اجرا و ارزیابی دوره بالای متوسط بود. شاخص‌هایی مثل انتخاب مدرسان و تسلط ایشان بیشترین نمره را اخذ نموده‌اند اما باید تدابیری برای بعضی شاخص‌های مهم مثل فرصت‌های تمرین عملی مهارت‌ها و ادامه ارتباط اساتید با دانشجویان، بیشتر فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات