تاملی بر «نظارت بر سلامت» به عنوان رشته ایی دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد: یافته های یک مطالعه تطبیقی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استاد مدیریت آموزش عالی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق سلامت، دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، تهران، ایران

چکیده

چکیده 
زمینه و هدف: به منظور اطمینان از اثر بخشی خدمات سلامت، ضروری است ارزشیابی و نظارت حوزه های مختلف نظام
سلامت را مورد توجه قرار داد. امروزه روش ها و رشته های مختلفی در این حوزه وجود دارند که تربیت چنین متخصصانی را برعهده
دارند. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت رشته نظارت برسلامت در مقطع کارشناسی ارشد در 15 دانشگاه برتر جهان، انجام
شد.
روش بررسی: این پژوهش، یک مطالعه تطبیقی است که در سال 1401 انجام شد. د راین مطالعه، نمونه گیری به صورت
هدفمند و براساس رتبه بندی تایمز دانشگاه های برتر در سال 2022 انجام شد. واحدهای مورد مقایسه در این مطالعه شامل 15
دانشگاه برتری بودند که رشته نظارت بر سلامت یا مشابه آن را داشتند. یافته های به دست آمده از این مطالعه در قالب جدول
تطبیقی مورد مقایسه قرارگرفتند.
یافته ها: یافته های مطالعه در دسته های؛ ارز ش، رسالت و چشم انداز ایجاد رشته، اهداف رشته، شرایط پذیرش دانشجو،
وظایف اصلی حرفه ای دانش آموختگان، توانمندی های لازم، مشخصات ساختار برنامه و رشته های مشابه مورد بررسی و مقایسه
قرار گرفتند. نتایج نشان داد که دانشگاه های برتر در سه کشور آمریکا، انگلستان و دانمارک بیشترین تمرکز را برای ایجاد رشته
نظارت بر سلامت داشته اند.
نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش، رشته نظارت بر سلامت به صورت آکادمیک و تخصصی در دانشگاه های ایران آموزش
داده نمی شود و براساس ارزش ها، رسالت، چشم انداز و اهداف کلی این رشته پیشنهاد می گردد با الگو برداری از دانشگاه های موفق
در دنیا و براساس نیاز کشور ایران مقدمات ایجاد رشته نظارت بر سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات