اینفوتراپی؛ چشم انداز نوین اطلاع رسانی پزشکی در مواجه با بحران اینفودمی (رویکرد کیفی)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه دانش شناسی و علم اطلاعات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شناسایی ابعاد ومولفه های مؤثر در استقرار رویکرد اطلاع درمانی مبتنی بر شواهد در مواجه با بحران اینفودمی در مراکز درمانی کشور با استفاده از روش فراترکیب است.
روش بررسی: در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی، به روش پژوهش کیفی و با استفاده از تکنیک فراترکیب برای گرداوری داده ها و ترکیب یافته های کیفی استفاده شده است، 35 منبع مبنای این مطالعه قرار گرفته است.
یافته ها: با تحلیل 35 مقالات ، دو بعد اصلی و ۱۲ ریز بعد، مشتمل بر: الف) اطلاع: شامل۶ ریز بعد؛ کسب اطلاعات، شناسایی اطلاعات، به اشتراک گذاری اطلاعات، افزایش آگاهی، رفع نیازهای اطلاعاتی، افزایش دانش سلامت ؛ و ب) درمان: شامل۶ ریز بعد؛ رضایتمندی بیماران، رفتار مراقبتی، کاهش هزینه درمان بستری، کاربست اطلاعات سلامت، آموزش حفظ سلامت، و پیشگیری از بیماری بدست آمدند.
نتیجه گیری: رسانه‌های غیرعلمی معمولاً اغراق و برای کسانی که به آن‌ها اعتماد می‌کنند، خطرناک اند. این مسأله، لزوم سندیت و صحت اطلاعات سلامت منتشر شده در رسانه‌ها را آشکار می‌سازد. در این راستا، استقرار رویکرد اطلاع درمانی ، به منزله ابزار تسهیل کننده دسترسی به هنگام اطلاعات سلامت و اشاعه آن برای هر دو طیف پزشک و بیمار، چشم انداز نوین اطلاع رسانی پزشکی تحت عنوان اطلاع درمانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات