جایگاه و وضعیت آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای در جهان، یک مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

3 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

زمینه و هدف: آموزش مداوم پزشکی فعالیت هایی است که با هدف حفظ و توسعه دانش، مهارت و عملکرد حرفه ای اعضای تیم سلامت صورت می گیرد و در راستای ارائه خدمات بهتر به بیماران، جامعه و یا حرفه است. این مطالعه با هدف آشنایی با تعاریف و مفاهیم جدید، وضعیت موجود آموزش مداوم در جهان و چالش های پیش رو انجام شد.
روش بررسی: ابتدا مقالات مرتبط از طریق پایگاه های اطلاعاتی Science Direct، Blackwell، Proquest، CINAHL و PubMed از ژانویه سال 2010 تا می 2014 و با استفاده از کلید واژه های آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای جستجو شد. در نهایت تعداد 57 مقاله در متون مربوطه یافت شد که از این تعداد بیست و سه مطالعه مرتبط با موضوع وارد مطالعه شدند.
یافته ها: در این مقاله به مباحثی همچون آموزش مادام العمر، نظام های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر امتیاز، اعتباربخشی، مدل های مختلف آموزش مداوم پزشکی در کشورهای اروپایی، اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم، آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر ارتقای عملکرد، موانع آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای و راه حل های پیشنهادی در متون، و.. پرداخته شده است.
نتیجه گیری: آموزش مداوم پزشکان فرایند یادگیری مداوم با هدف به روز رسانی صلاحیت حرفه ای است. این مفهوم رویکردی جامع در راستای توسعه مداوم حرفه ای است و مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان قرار دارد و تنوع بسیار زیادی بین سیستم های آنها مشاهده می شود که برای انتخاب مدل مناسب و راهکارهای موثر در کشور باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها