رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده

وزارت بهداشت

چکیده

 چکیده: زمینه: رشته های پزشکی، دندان پزشکی
و داروسازی از رشته های موثر درمانی هستند
و توجه به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در این رشته ها برای ارایه خدمات بهداشتی،
درمانی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  هدف: این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین انگیزه
پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صورت گرفت. روش ها: مطالعه حاضر توصیفی-
تحلیلی از نوع همبستگی و مقایسه ای بود که جامعه آن را دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی
و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند.  نمونه آماری شامل 361 نفر از دانشجویان رشته های
مذکور بود که به روش تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از
پرسشنامه رضایت تحصیلی استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و اسپیرمن، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیقبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.  یافته ها: یافته ها نشان داد 5/58
درصد دانشجویان مورد مطالعه زن و بقیه مرد بودند. بین سن و میزان رضایت تحصیلی
دانشجویان علوم پزشکی ارتباط معنی دار وجود دارد (05/0p < )،
لیکن بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی و رضایت تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد
(05/0p>). همچنین، بین
میانگین نمرات انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار وجود
داشت (398/0R =، 001/0 >P < /span>). همین طور، بین رضایت
تحصیلی دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی تفاوت معنی دار (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between achievement and satisfaction of students of final year medical, dental and pharmacyTehran University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • hamid atashkar
چکیده [English]

 abstract: Background and Objective : field medical, dental and
pharmaceutical treatments are effective in the field according to the manpower
training requirements in this field to provide health services in the community
is of utmost importance.This study aimed to determine the relationship between
achievement and satisfaction of students of final year medical, dental and
pharmacy took. Methods: This descriptive - correlational analysis of the medical student
population, Dentistry and Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences were.
The sample consisted of 361 students who were selected at random. Student
satisfaction questionnaire was used for data collection. Data using Pearson and
Spearman correlation coefficients, analysis of variance and Tukey's test were
analyzed. Results: Results showed that % 58.5 of students were female and the rest
male. Between age and satisfaction with medical students, there is a
significant correlation (p < 0.05), but the other demographic variables and
student satisfaction, there is no significant relationship (p>0.05). Also,
the mean scores of students' achievement and satisfaction that there was a
significant positive correlation (p < 0.001,R=0.398). Similarly, significant
differences between medical and dental students' satisfaction (p < 0.05) and
the incentive rate of progression of dental and pharmacy students, there was
also a significant difference (p < 0.05). Between students' academic
motivation and satisfaction, there was no difference according to gender and
field of study. Students study in the field of dentistry, motivation and
satisfaction than did other disciplines such as medicine and pharmacy. Conclusions: These results indicate that the majority of medical, dental and
pharmaceutical their field of interest. As an important factor in education, having
the satisfaction and motivation. Recommended considering these two variables in
educational planning should be a top priority. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: medical
  • dental and pharmaceutical students
  • motivation and satisfaction of study