رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده

وزارت بهداشت

چکیده

 چکیده: زمینه: رشته های پزشکی، دندان پزشکی
و داروسازی از رشته های موثر درمانی هستند
و توجه به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در این رشته ها برای ارایه خدمات بهداشتی،
درمانی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  هدف: این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین انگیزه
پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صورت گرفت. روش ها: مطالعه حاضر توصیفی-
تحلیلی از نوع همبستگی و مقایسه ای بود که جامعه آن را دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی
و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند.  نمونه آماری شامل 361 نفر از دانشجویان رشته های
مذکور بود که به روش تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از
پرسشنامه رضایت تحصیلی استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون
و اسپیرمن، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیقبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.  یافته ها: یافته ها نشان داد 5/58
درصد دانشجویان مورد مطالعه زن و بقیه مرد بودند. بین سن و میزان رضایت تحصیلی
دانشجویان علوم پزشکی ارتباط معنی دار وجود دارد (05/0p < )،
لیکن بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی و رضایت تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد
(05/0p>). همچنین، بین
میانگین نمرات انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار وجود
داشت (398/0R =، 001/0 >P < /span>). همین طور، بین رضایت
تحصیلی دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی تفاوت معنی دار (05/0P

کلیدواژه‌ها