آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور تربیت نیروی انسانی توانمند و پویا در مسایل آموزشی و پژوهشی است. هدف این مطالعه تعیین نقش آموزش پژوهش مدار در ارائه واحد عملی درس تغذیه بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در سال های 92-1387 در دانشکده بهداشت شهر کرمانشاه در پنج نیم سال تحصیلی اجرا شد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از دانشجویان رشته بهداشت عمومی که درس تغذیه کاربردی را انتخاب کرده بودند. در هر نیم سال تحصیلی واحد عملی به عنوان یک پروژه تحقیقاتی تعریف و به مرحله اجرا گذاشته شد. یافته ها: تا کنون شش عنوان طرح تحقیقاتی به سبب این پروژه به تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسیده است. از این طرح تا کنون سه مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده است، پنج مقاله ارسال و اصلاحات نهایی انجام گرفته و در نوبت چاپ قرار گرفته و دو مقاله دیگر توسط مجلات معتبر در دست بررسی می باشند. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه بیانگر این است که با انجام کارهای پژوهشی در قالب واحد عملی دروس می توان ضمن افزایش مهارت پژوهشی و کارآمدی به تولیدات علمی کشور نیز کمک مؤثری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Oriented Education in Teaching applied nutrition course for Public Health Students

نویسندگان [English]

  • yahya pasdar
  • behzad karami matin
  • farid najafi
  • parisa niazi
  • mitra darbandi
چکیده [English]

Background and purpose: One of the most fundamental requirements to achieve a comprehensive development in a country is training powerful and dynamic human resources in education and research. Purpose of this study was to determine the effect of research oriented education in the provision of applied nutrition course. Methods: This cross-sectional study was conducted in years 1387-1392 in the Department of Public Health in Kermanshah for five semesters. The study group was public health students who had chosen Applied Nutrition course. Practical units was defined and implemented per semester as a research project. Results: To date, six research projects has been approved by Research and Technology Committee of Medical Sciences of Kermanshah University for this project. From this studies, three research papers has been published, five papers have been reviewed and accepted and in press two other papers are under review by journals. Conclusions: The results indicate that by doing research projects as a practical unit course, students' research skills can be improved, and also it would effectively help efficient scientific graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Research
  • Department of Public Health
  • Nutrition Course