آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

زمینه و هدف: یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور تربیت نیروی انسانی توانمند و پویا در مسایل آموزشی و پژوهشی است. هدف این مطالعه تعیین نقش آموزش پژوهش مدار در ارائه واحد عملی درس تغذیه بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی در سال های 92-1387 در دانشکده بهداشت شهر کرمانشاه در پنج نیم سال تحصیلی اجرا شد. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از دانشجویان رشته بهداشت عمومی که درس تغذیه کاربردی را انتخاب کرده بودند. در هر نیم سال تحصیلی واحد عملی به عنوان یک پروژه تحقیقاتی تعریف و به مرحله اجرا گذاشته شد. یافته ها: تا کنون شش عنوان طرح تحقیقاتی به سبب این پروژه به تصویب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رسیده است. از این طرح تا کنون سه مقاله علمی پژوهشی به چاپ رسیده است، پنج مقاله ارسال و اصلاحات نهایی انجام گرفته و در نوبت چاپ قرار گرفته و دو مقاله دیگر توسط مجلات معتبر در دست بررسی می باشند. نتیجه گیری: نتیجه مطالعه بیانگر این است که با انجام کارهای پژوهشی در قالب واحد عملی دروس می توان ضمن افزایش مهارت پژوهشی و کارآمدی به تولیدات علمی کشور نیز کمک مؤثری نمود.

کلیدواژه‌ها