بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان بر تغییرات علایم همودینامیک در بیماران مبتلا به کما

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده

زمینه و هدف: سیستم اعصاب انسان به محرک های صوتی با فراز و فرود های منظم پاسخ مثبت نشان می دهد و از سویی بسیار سفارش شده در خانه هایتان به خصوص هنگام بیماری، اذان بگویید. هدف از مطالعه بررسی تاثیر تحریک شنوایی با آوای اذان در تغییرات علایم همودینامیک بیماران مبتلا به کما است. روش بررسی: این پژوهش یک کارآزمایی بالینی قبل و بعد است که بر روی 33 بیمار مبتلا به کمای تروماتیک مغزی که به شکل تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شده است، انجام شده است. گروه آزمون به مدت 14 روز، 2 بار در روز، موقع اذان ظهر و مغرب آوای اذان را توسط هدفون دریافت می کردند. قبل و بعد از هر بار مداخله علایم همودینامیک ثبت شد. در گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت و روزی دوبار موقع ظهر و مغرب علایم همودینامیک ثبت شد. سپس داده ها توسط برنامه SPSS ویراست 16 و آزمون های آماری کای دو و تی تست و اندازه گیری مکرر آنالیز شد. یافته ها: دامنه سنی نمونه ها 14 تا 68 سال بود. بالاترین میانگین سنی مربوط به گروه اذان بود و بیشترین جنس در دو گروه را مردان تشکیل میدادند (n=27). در گروه آزمون با وجود رابطه معناداری در بعضی از روزها و در برخی متغیرها نسبت به وضعیت پایه، لیکن روند یکنواختی طی چهارده روز در علایم همودینامیک مشاهده نشد. نتیجه گیری: تحریک شنوایی با آوای اذان نمی تواند سبب روند افزایشی یا کاهشی یکنواخت در متغیرهای مورد بررسی در بیماران کمایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditory stimulation by recitation of prayers on hemodynamic changes of comatose patients.

نویسندگان [English]

  • fatemeh mogadam
  • mitra payamibosari
  • sograt faghihzadeh
چکیده [English]

Backgrounds and Objectives: The human nervous system show a positive response to Auditory stimulation with regular ups and downs and Meanwhile, highly recommended, especially when the disease is in your house, listen recitation of prayers . The purpose of study is to evaluate the effect of the Auditory stimulation by recitation of prayers on hemodynamic changes of comatose patients. Materials and Methods: This study is a clinical trial before and after that on 33 patients traumatic brain injury divided randomly into experimental and control groups was performed. Group test for 14 days, 2 times a day, noon and evening prayer time Azan Sounds received through headphones. Hemodynamic changes before and after each intervention were recorded. The control group received no intervention and hemodynamic status were recorded twice a day at noon and evening prayer time. The data by using SPSS software version 16 and chi-square tests and t-tests and repeated measures were analyzed. Results: The age range was 14 to 68 years. The highest mean age of the group was Azan group and most gender were male in groups (n = 27). The experimental group showed a significant correlation with the number of days and in some variables to the baseline, but did not show the uniformity trend in hemodynamics variables. Conclusion: Auditory stimulation by recitation of prayers do not can increase or decrease the uniform trend in hemodynamics variables used in comatose patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: coma
  • Auditory stimulation
  • recitation of prayers
  • hemodynamic status