عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: عزت نفس و تعهد سازمانی دو عامل مهم در بعد فردی و سازمانی برای بهبود کیفیت زندگی کاری ودر نتیجه افزایش کیفیت خدمات هستند. هدف این مقاله بررسی رابطه عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی ازنوع کاربردی است. جامعه این پژوهش شامل کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران بود. جهت این مطالعه 155 نفر از کارکنان مراکز آموزشی درمانی شهر تهران به شکل تصادفی انتخاب شدند. برای عزت نفس از پرسشنامه آیزنک و برای تعهد سازمانی از پرسشنامه الن و مایرز استفاده شد. داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS 16 وارد شدند و بر اساس آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، آنوا و کروسکال والیس تحلیل شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نمره عزت نفس کارکنان 22.3 از 30 و نمره تعهد سازمانی 67.8 از 120 بوده است. همچنین نمره تعهد عاطفی 21.3 ، تعهد مستمر 22.6 و تعهد هنجاری 24 از 40 بوده است. آزمون همبستگی پیرسون با ضریب اطمینان 95 درصد نشان داد که همبستگی بین عزت نفس و تعهد سازمانی معنی دار است. همچنین آزمون آنوا با ضریب اطمینان 95 درصد تفاوت معنا داری بین گروه های سطح تحصیلات و سابقه کاری کارکنان با متغیرهای عزت نفس و تعهد سازمانی را نشان نداد. نتیجه گیری: نمره عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مورد مطالعه در این پژوهش، متوسط ارزیابی شد و با توجه به همبستگی این متغیرها با رضایت شغلی، کاهش ترک خدمت، رشد فردی و سازمانی باید برنامه ریزی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها