عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه: عزت نفس و تعهد سازمانی دو عامل مهم در بعد فردی و سازمانی برای بهبود کیفیت زندگی کاری ودر نتیجه افزایش کیفیت خدمات هستند. هدف این مقاله بررسی رابطه عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران است. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی ازنوع کاربردی است. جامعه این پژوهش شامل کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی شهر تهران بود. جهت این مطالعه 155 نفر از کارکنان مراکز آموزشی درمانی شهر تهران به شکل تصادفی انتخاب شدند. برای عزت نفس از پرسشنامه آیزنک و برای تعهد سازمانی از پرسشنامه الن و مایرز استفاده شد. داده های گردآوری شده در نرم افزار SPSS 16 وارد شدند و بر اساس آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، آنوا و کروسکال والیس تحلیل شدند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نمره عزت نفس کارکنان 22.3 از 30 و نمره تعهد سازمانی 67.8 از 120 بوده است. همچنین نمره تعهد عاطفی 21.3 ، تعهد مستمر 22.6 و تعهد هنجاری 24 از 40 بوده است. آزمون همبستگی پیرسون با ضریب اطمینان 95 درصد نشان داد که همبستگی بین عزت نفس و تعهد سازمانی معنی دار است. همچنین آزمون آنوا با ضریب اطمینان 95 درصد تفاوت معنا داری بین گروه های سطح تحصیلات و سابقه کاری کارکنان با متغیرهای عزت نفس و تعهد سازمانی را نشان نداد. نتیجه گیری: نمره عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان مدارک پزشکی مورد مطالعه در این پژوهش، متوسط ارزیابی شد و با توجه به همبستگی این متغیرها با رضایت شغلی، کاهش ترک خدمت، رشد فردی و سازمانی باید برنامه ریزی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self- Esteem and Organizational Commitment in Medical Records staff in Tretiary ‎Hospitals in Tehran

نویسنده [English]

  • farahnaz sadoughi
چکیده [English]

BBackground and Objectibe: Self esteem and organizational commitment play important roles in quality of work life. This study aims to gain a better understanding of the relationships between SELF ESTEEM and OC among health information management staff in ‎tertiary care ‎hospitals in Tehran. Methods: This was a descriptive correlational and cross sectional study conducted on the health information management staff of ‎tertiary care ‎hospitals in Tehran, Iran. A total of 155 participants were randomly selected from 400 staff. Data were collected by two standard questionnaires. The Self Esteem was measured by Eysenck Self Esteem scale and Organizational Commitment by Meyer and Allen's three component model. The collected data were analyzed with the SPSS (version 16) using statistical tests of of independent T-test, Pearson Correlation coefficient, one way ANOVA and F tests. Results: The Organizational Commitment and Self Esteem of the employees' were 67.8‎, out of ‎‏120 ‏‎ and ‎ 21.0 ‏‎ out of ‎‏30, respectively. The values for ‎‎affective commitment, normative commitment, and continuance ‎‎commitment were respectively 21.3 out of 40‏‎, 23.9 ‎‏‎‏‏ out of 40, and 22.7 out of 40 (moderate). The Pearson correlation coefficient test showed a significant Organizational Commitment and Self Esteem was statistically significant (P< 0.05). The one way ANOVA statistical test (P< 0.05) did not show any significant difference between educational degree and work experience with Self Esteem and Organizational Commitment. Conclusion: This research showed that Self Esteem and Organizational Commitment ‎are moderate. Self Esteem and Organizational Commitment have strong correlation with turnover, critical thinking, job satisfaction, and individual and organizational improvement. Therefore, applying appropriate human resource policies is crucial to reinforce these measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- Esteem ‎
  • Organizational Commitment ‎
  • affective commitment
  • continuance commitment
  • Normative Commitment