انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نگاه خبرگان برنامه ریزی بر پایه مدل فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی (مبتنی بر نگرش تجویزی)

نویسندگان

1 واحد مدیریت حوادث و بلایای وزارت بهداشت

2 مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری

3 واحد منابع انسانی

4 وزارت نفت

چکیده

زمینه و هدف: اهمیت تدوین راهبرد در سطح سازمان‌ها در مواجهه با محیط پیچیده، به میزان زیادی در پژوهش‌های مختلف مورد بحث قرار گرفته، اما درباره ارزیابی راهبردها و انتخاب راهبرد برتر در جهت نیل به برتری سازمانی، مطالعات کمتری انجام شده است. هدف این مطالعه توجه به این مهم و انتخاب راهبرد برتر در وزارت بهداشت بر پایه مدل فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر نگرش تجویزی است. روش بررسی: مطالعه حاضر از حیث هدف کاربردی، از نظر شیوه انجام نیز از رویکرد کمی استفاده نموده است. از حیث نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع توصیفی و از شاخه مطالعات میدانی و روش انجام پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه به کمک ماتریس های فرایند برنامه ریزی راهبردی با خبرگان برنامه ریزی می‌باشد. یافته ها: از میان چهار راهبرد تعیین شده: افزایش دسترسی به خدمات، جذب نیروی انسانی مجرب و آموزش‌دیده، بهبود آگاهی و افزایش سواد سلامت افراد جامعه و بسترسازی مناسب جهت بهره‌مندی یکسان از خدمات، راهبرد افزایش دسترسی به خدمات، با کسب امتیاز 136در ماتریس مدل ذینفعان برنامه‌ریزی راهبردی و امتیاز 4.6 در ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به عنوان راهبرد برتر در وزارت بهداشت تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند به بهبود عملکرد در محیط پیچیده امروز سازمان‌ کمک کند. انتخاب راهبرد برتر وزارت بهداشت از جمله یافته‌های این پژوهش است که به مدیران دانشگاه ها و سازمان های تابعه کمک می‌کند تا برنامه‌ریز‌ی های خود را مبتنی بر این راهبرد و بر اساس این فرایند تدوین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choose the best strategy in the Ministry of Health and Medical Education of experts at the model-based planning process, strategic planning (Based on a prescriptive approach)

نویسندگان [English]

  • ali ardalan 1
  • ahad banar 2
  • abolfazl ebrahimi 3
  • amin habibirad 4
چکیده [English]

Background And Objective: The importance of strategy formulation in organizations facing complex environment, a lot of research is discussed.But on the evaluation of strategies and select the best strategy to achieve organizational excellence, few studies have been done.The purpose of this study is important due to the superior strategy and selection process of strategic planning in the Ministry of Health on the basis of model-based approach is prescriptive. Methods: The purpose of this study in terms of application, in terms of the way the approach is little used. In terms of data collection, descriptive and field studies branch and library research and survey methodology. Data, library studies and interviews with experts to help matrices strategic planning process is planned. Result: Of the four defined strategy: Increase access to services, The recruitment of experienced and trained, Improve awareness and increase the health literacy of the population And good infrastructure in order to benefit from the same services, Strategies to increase access to services, with a score of 136 in the matrix stakeholder model of strategic planning and strategic planning matrix slightly by 4.6 points (QSPM) in the Ministry of Health was designated as the best strategy. Conclusions: The results of this research can help improve performance in today's complex organizations.Among the findings is the best strategy in the Ministry of Health that help The managers of universities and affiliated organizations for planning based on the strategy and the development process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • &
  • quot
  • Strategy&
  • strategic planning&
  • normative attitudes&