نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم

نویسندگان

1 علوم پزشکی سبزوار

2 آموزش و پرورش مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سوره حمد در برقراری شخصیت سالم است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از قرآن مجید، احادیث، تفاسیر معتبر فقهی و نیز مکاتب ونظریات مختلف روانشناسی انجام شده است. در مقاله حاضر پس از بیان مفاهیم شخصیت از دیدگاه روانشناسان مختلف و نیز مکتب اسلام ، به ویژگیهای منحصر به فرد سوره حمد اشاره شده و تفسیر مبسوط تک تک آیات در ارتباط با روانشناسی شخصیت مورد بحث قرار می گیرد. نتایج نشان داد پایه های اصلی ساختار شخصیت شامل نگرش و بینش درآیات اول تا چهارم ، گرایش قلبی درآیه پنجم و شیوه منش و رفتار درآیات ششم و هفتم با ترتیبی علمی در سوره حمد جای گرفته است . تکرار این سوره در نمازهای یومیه، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش اضطراب فرد و برقراری شخصیت سالم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها