نقش سوره حمد در ایجاد شخصیت سالم

نویسندگان

1 علوم پزشکی سبزوار

2 آموزش و پرورش مشهد

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سوره حمد در برقراری شخصیت سالم است. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که با بهره گرفتن از قرآن مجید، احادیث، تفاسیر معتبر فقهی و نیز مکاتب ونظریات مختلف روانشناسی انجام شده است. در مقاله حاضر پس از بیان مفاهیم شخصیت از دیدگاه روانشناسان مختلف و نیز مکتب اسلام ، به ویژگیهای منحصر به فرد سوره حمد اشاره شده و تفسیر مبسوط تک تک آیات در ارتباط با روانشناسی شخصیت مورد بحث قرار می گیرد. نتایج نشان داد پایه های اصلی ساختار شخصیت شامل نگرش و بینش درآیات اول تا چهارم ، گرایش قلبی درآیه پنجم و شیوه منش و رفتار درآیات ششم و هفتم با ترتیبی علمی در سوره حمد جای گرفته است . تکرار این سوره در نمازهای یومیه، می تواند تاثیر بسزایی در کاهش اضطراب فرد و برقراری شخصیت سالم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Hamd sura in establishment of healthy personality

نویسندگان [English]

  • JILA AGAH 1
  • Javad Mahdavinasab 1
  • soheila Agah 2
چکیده [English]

The aim of this research is to know the impact of Hamd sura on personality. It is a descriptive-analytic study which has been collected from holy Koran, Islam traditions, reliable interpretations of juriconsults and psychological theories. In this article the various psychological and Islamic definitions of personality are explained and then the exclusive characteristics of Hamd sura are pointed. Afterwards, the interpretation of every verse is discussed in view of healthy personality psychology. The results showed that the main portions of personality structure have been placed in Hamd sura with a scientific arrangement, they include cognition in the the first to fourth verses, emotion in the fifth verse and behavior in the the sixth and seventh verses respectively. Repetition of this sura in daily praying, could be very effective in reduction of anxiety and establishment of healthy personality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Hamd sura
  • Prayer
  • healthy personality
  • structure of the character