مطالعه تطبیقی الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب

نویسندگان

1 گروه فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

2 دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده

زمینه و هدف: به منظور بهبود دسترسی جانبازان به مراقبت های سلامت تخصصی، برنامه های پزشکی از راه دور توسط سازمان های نظامی پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب بود. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تطبیقی بود. جامعه پژوهش، الزامات خدمات سلامت روان از راه دور شامل ساختار، اهداف، نوع برقراری ارتباط، منابع انسانی و شیوه ارائه خدمات در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا و ایران بود. گردآوری داده ها از طریق جستجوی منابع کتابخانه ای، نشریات و سایت های معتبر و تحلیل آنها از طریق جداول تطبیقی صورت گرفت. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه انواع مختلفی از مراقبت ها را از طریق خدمات سلامت روان از راه دور و در مکان هایی مانند خانه، آسایشگاه و درمانگاه ارائه می دهند و این در حالی است که تعداد کمی از جانبازان ایرانی می توانند از خدمات روانشناسی از راه دور بهره مند شوند. بحث و نتیجه گیری: در خصوص استفاده از خدمات سلامت روان از راه دور برای جانبازان برنامه مدون و مصوبی وجود ندارد. با توجه به مشکلات عدیده ای که جانبازان کشورمان به لحاظ شرایط جسمانی در دسترسی به مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی بهداشت روان دارند، پیشنهاد می شود که امور ایثارگران و مدیران نظام سلامت جهت پیاده سازی سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان برنامه ریزی و اقدامات اصولی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها