مطالعه تطبیقی الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب

نویسندگان

1 گروه فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،

2 دانشگاه علوم پزشکی زابل

چکیده

زمینه و هدف: به منظور بهبود دسترسی جانبازان به مراقبت های سلامت تخصصی، برنامه های پزشکی از راه دور توسط سازمان های نظامی پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه الزامات خدمات سلامت روان از راه دور جانبازان در کشورهای منتخب بود. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تطبیقی بود. جامعه پژوهش، الزامات خدمات سلامت روان از راه دور شامل ساختار، اهداف، نوع برقراری ارتباط، منابع انسانی و شیوه ارائه خدمات در کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا و ایران بود. گردآوری داده ها از طریق جستجوی منابع کتابخانه ای، نشریات و سایت های معتبر و تحلیل آنها از طریق جداول تطبیقی صورت گرفت. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه انواع مختلفی از مراقبت ها را از طریق خدمات سلامت روان از راه دور و در مکان هایی مانند خانه، آسایشگاه و درمانگاه ارائه می دهند و این در حالی است که تعداد کمی از جانبازان ایرانی می توانند از خدمات روانشناسی از راه دور بهره مند شوند. بحث و نتیجه گیری: در خصوص استفاده از خدمات سلامت روان از راه دور برای جانبازان برنامه مدون و مصوبی وجود ندارد. با توجه به مشکلات عدیده ای که جانبازان کشورمان به لحاظ شرایط جسمانی در دسترسی به مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی بهداشت روان دارند، پیشنهاد می شود که امور ایثارگران و مدیران نظام سلامت جهت پیاده سازی سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان برنامه ریزی و اقدامات اصولی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Telemental Health Service Requirements for veterans in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • tayyebeh noori 1
  • Esmaeil mehraeen 2
چکیده [English]

Background and Aim: In order to improve veterans' access to specialized health care, telemedicine programs by various military organizations have implemented and evaluated. The purpose of this study was to compare the requirements of remote mental health services for veterans in selected countries. Materials and Methods: This survey was a descriptive-comparative study. Research society includes mental health service needs that contain structure, objectives, type of communication, human resources and service delivery practices in America, Australia, Canada and Iran. Data collected by searching library resources, publications and reputable sites and were analyzed by comparative tables. Results: Studied countries offer different types of care from mental health services in locations such as homes, nursing homes and clinics for the veterans. However, a few numbers of Iranian veterans can benefit from remote psychological services. Conclusion: It is not an approved program for use of mental health services by veterans. According to given the problems that veterans have in access to specialized mental health service providers, it is suggested that the martyr Foundation and health system managers be implement remote principled planning and robust actions for the veterans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tele-medicine
  • Tele-mental Health
  • Veterans