نقش تغذیه در سرطان از دیدگاه اپی ژنتیک

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی فسا، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

5 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

 به هر فرآیندی که بدون تغییر در ساختار DNA موجب تفاوت در فنوتیپ یا بیان و عملکرد ژن شود، اپی ژنتیک می گویند. ممکن است این تغییر در تقسیم سلولی و در چند نسل باقی بماند، اما هیچ گونه تغییری در تناوب DNA ایجاد نشود. تغییرات اپی ژنتیک را می توان تغییرات پایداری در بیان ژن دانست که در طی تقسیمات بعدی سلول به سلول های دختری، به ارث می رسند و این تغییرات ناشی از تغییر در توالی بازها در DNA نیستند. تغییرات اپی ژنتیک به عنوان عامل محافظتی یا یک ریسک فاکتور برای بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان در نظر گرفته می شوند. عوامل محیطی و تغذیه می توانند از طریق تغییرات اپی ژنتیکی برروی موجود زنده تاثیر بگذارند. نقش بعضی از مواد غذایی و ریزمغذی ها در ایجاد تغییرات اپی ژنتیکی اخیراً بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که ما در این مطالعه به تعدادی از این موارد اشاره می کنیم. مقاله حاضر یک مقاله مروری است که از طریق جستجو از بین جدیدترین مقالات در مورد ارتباط بین تغذیه، سرطان و اپی ژنتیک انجام گرفته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of nutrition in cancer from the perspective of Epigenetic

نویسندگان [English]

  • meysam Alipour 1
  • Kasra Cheraghpour 2
  • Reza homayounfar 3
  • Roghayeh Shahbazi 4
  • sayed hossein Davoodi 5
چکیده [English]

Epigenetics refers to the processes which lead to modification in phenotype or gene expression and function without altering the DNA structure. These Changes may be existing in several generations without any modification in DNA sequences. Epigenetic modifications are persistent changes in gene expression which are imposed to daughter cells due cell division. These Changes are not due to changes in bases sequences in DNA structure. Epigenetic modification is considered as protective or risk factors for some diseases such as cancers. Environmental and nutritional factors can leads to epigenetic modifications. Recently, the role of some foods and micronutrients in epigenetic modifications are noted. This article reviews new articles on association of nutrition, cancer and epigenetics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epigenetics
  • nutrition
  • methylation
  • Acetylation
  • cancer