تعیین وضعیت جاری و علل خطاهای نسخه نویسی، نسخه پیچی و استعمال دارو در بیمارستان آموزشی امیرالمؤمنین زابل(91-90)

نویسندگان

1 زابل، دانشکده داروسازی

2 تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، سازمان غذا و دارو

3 تهران، شهرک غرب، وزارت بهداشت

4 زابل، دانشکده داروسازیزابل، دانشکده داروسازی

چکیده

مقدمه: اشتباه دارویی عبارت است از استفاده نامناسب داروکه قابل پیشگیری بوده و می تواند باعث ایجاد آسیب در بیمار شود. انواع خطاهای دارویی عبارتند از: دوز نادرست، بیمار نادرست، روش مصرف نادرست، زمان نادرست یا داروی نادرست. روش اجرا: این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی و مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی است که به طور آینده نگر در بیمارستان آموزشی امیرالمؤمنین زابل، از 1/8/90 الی 30/2/91 انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای متشکل از 23 سوال در چهار بخش بود. (300 پرسشنامه) نتایج: از 300 پرونده مورد بررسی، تعداد 140 پرونده دارای خطا (صرفنظر از تعداد) بودند. بنابراین در مجموع 46.7% پرونده ها دارای حداقل یک خطا بودند. خطای miss dose error در رتبه اول و خطاهای Wrong time error و Omission error نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار می‌گیرند. بعد از بررسی مشاهده گردید در کاردکس Omission error (41.67%) و در گزارش پرستاری Miss dose error (43.34%) دارای بیشترین تعداد بودند.Miss dose error در اغلب بخش های بیمارستان (داخلی(48.84%)، اطفال(62.5%)، عفونی(72%)، ICU(90%)، CCU(50%)، قلب(46.34%)، اعصاب(35.42%)، جراحی(57.14%)) شایع ترین خطا و Unordered drug error(80%) در بخش زنان، و Improper dose error(28.13%) در بخش گوارش بیشتر دیده شده اند. نتیجه گیری: این مطاالعه نشان می دهد که بروز اشتباهات دارویی یکی از معضلات فرایند درمان است. گرچه از بین بردن این اشتباهات به طور مطلق امکان پذیر نمی باشد اما نقش مربیان و مسئولین از طریق آموزش های کاربردی و پایش های لازم در جهت کاهش و پیشگیری از بروز اشتباهات بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the current status and reasons for prescription errors and medication use in Amir-al-momenin teaching hospital in Zabul (90-91)

نویسندگان [English]

  • mandana moradi dirin 1
  • fatemeh izadpanah 2
  • masoud torabi 3
  • maryam pourhossein moghadam 4
  • alaleh mohamad ghasemi 1
  • alieh baazi 1
چکیده [English]

Drug errors are type of medication errors as, any preventable event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient harm while the medication is in the control of the health care professional, patient, or consumer. It can be classified as wrong dose, wrong patient, wrong route of administration and…. Method: this is a cross- sectional study on 300 patient files performed in a 7 months period in Amir-al-Momenin teaching hospital, using predesigned questionnaires Results: out of 300 studied files 140 ( 46.7%) had at least one drug errors. Missed dose error ranked first and wrong time errors and omission errors ranked second and third respectively .Missed dose errors were the most prevalent error in nursing report and omission errors in drug charts. In most of hospital wards as internal ward , pediatrics, ICU, CCU, cardiovascular and surgery missed dose errors were the most prevalent drug error while in gynecology un ordered drug and in gastroenterology improper dose errors ranked first. Conclusion : based on above data we can conclude that drug errors are an important issue in nursing staffs and we should try to decrease these errors by establishing proper educational and monitoring policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medication errors
  • drug errors
  • drug charts
  • patient file