مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارمندان و اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1393 با استفاده از مدل هافستد

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

سابقه و هدف: فرهنگ سازمانی یک سازمان یکی از عوامل زمینه ساز رضایت شغلی کارکنان آن سازمان است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی اعضاء هیئت علمی و کارمندان با استفاده از مدل هافستد صورت گرفت. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی کاربردی در سال1393 تعداد 156 نفر متشکل از کارمندان واعضای هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. از پرسشنامه مینه سوتا برای گردآوری اطلاعات برای رضایت شغلی و برای سنجش ابعاد فرهنگ سازمانی از پرسشنامه تجدیدنظر شده هافستد با ابعاد توزیع قدرت از بالا؛ ابهام گریزی؛ مرد سالاری/زن سالاری؛ و فرد گرایی/جمع گرایی، در طیف 5 قسمتی لیکرت استفاده شد. یافته ها:در جامعه مورد بررسی1/39 درصد عضو هیأت علمی و 9/60 درصد کارمند، 7/66 درصد زن و 4/74 درصد متأهل بودند. میانگین و انحراف معیار سنی جمعیت مورد بررسی 7/9±3/42 سال بود. اکثر افراد با توزیع قدرت از بالا و مردسالاری مخالف و خواستار ابهام گریزی و جمع گرایی بودند. بین رضایت شغلی کارمندان و جمع گرایی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. میزان اثر متغیر فردگرایی اندکی بیشتر ازتوزیع قدرت است. بین نظر اعضای هیأت علمی و کارمندان تنها در بعد ابهام گریزی تفاوت معنادار وجود دارد (001/0 p<). میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی بیشتر از کارمندان می باشد(001/0 p<). نتیجه گیری:میزان رضایت شغلی اعضای هیأت علمی بیشتر از کارمندان می باشد. بنظر می رسد با اصلاح توزیع قدرت از بالا و مردسالاری در فرهنگ سازمانی و ابهام گریزی رضایت شغلی کارمندان افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effect of organizational culture on Shahid Beheshti University of Medical Sciences staffs' and faculty members' job satisfaction in 2015

نویسنده [English]

  • Nargess Soltanizadeh
چکیده [English]

Background and Aim: Organizational culture of an organization is one of the fundamental staffs' job satisfaction factors. This study aimed to compare the effects of organizational culture on faculty members and staffs' job satisfaction using Hofstede's model. Material and Methods: In a descriptive applied study 156 subjects including: faculty members and staffs of Shahid Beheshti university of Medical Sciences were randomly selected and studies in 2015. Minnesota questionnaire were used to job satisfaction and measuring dimension of organizational culture (distribution of high power, ambiguity aversion, masculinity/femininity and individualism/collectivism) by modified Hofstede's model in five spectrums of Likert scale. Results: The study population consists of %39 faculty members and %60.9 staffs, %66.7 percent were women and %74.4 of them were married. Mean and standard deviation of age was 42.3±9.7 years old. Most of people were opposed to the distribution of high power and masculinity and demanding ambiguity aversion and collectivism. Significant and direct relationship was observed between job satisfaction and collectivism among staffs. The rate of individualism variable effect was little more than power distribution. There was significant difference in ambiguity aversion alone among faculty members and staffs' opinion (p<0.001). The rate of job satisfaction was more among faculty members (p<0.001). Conclusions: Faculty members' job satisfaction was more than staffs. Hence modifying of distribution high power and patriarchy in organizational culture and ambiguity aversion could increased staffs' job satisfaction?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Job Satisfaction
  • staff
  • Faculty Member