تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی

نویسنده

دانشکده معماری وهنردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر، توجه زیادی به تحقیق بر روی اثرات روان تنی حرکات فیزیکی و مناسکی مذهبی شده است.  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر حرکات فیزیکی و موزون آیینی و مناسکی بر سلامت روان تنی انجام شد.

مواد و روش ها: در یک مطالعه مروری مقالات مرتبط با موضوع از طریق جستجو از پایگاه داده ها و سایت های معتبر و تحقیق کتابخانه ای مبتنی بر مقالات موجود با استفاده از کلید واژه های تاثیر حرکات فیزیکی بر سلامت روح و جسم بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. تحقیقات در این زمینه بخصوص بر تاثیر روانی مذهبی حرکات فیزیکی و موزون بویژه تفکر و تمرکز دقیق  در مذاهب شرقی ازجمله اسلام و هندو متمرکز بوده  است. همچنین بررسی هایی در رابطه با حرکات فیزیکی موجود در مراسم های آئینی اقوام مختلف صورت گرفته است که بر سلامت روان و جسم انسان تاثیرگذار بوده است.

 یافته ها: حرکات فیزیکی آیینی در واقع نوعی ورزش فعال و غیر رقابتی است که اثرات مثبتی بر روی سلامتی فیزیکی و روانی  فرد می گذارد.  در اسلام نیز حرکات مناسکی و آیینی تاثیر قابل توجهی بر سلامت روح و روان دارد و بررسی های سال های اخیر تاثیر حرکات دقیق ،منسجم ومنظم  این اعمال را در کنار دعا هایی که توسط فرد صورت می پذیرد بر امواج مغزی و سیستم اعصاب خودمختار را نشان داده اند.

نتیجه گیری: بررسی ها حاکی از تاثیر توامان حرکات فیزیکی و ذکر های صورت گرفته در حین مناسک مذهبی مسلمانان و سایر ادیان بر کاهش تنش، هیجان و ریسک بیماری های قلبی عروقی در افراد شرکت کننده در مراسم فوق است.

کلیدواژه‌ها