ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

خلاصه :

هدف:  این مطالعه به منظور  بررسی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی از سال 1357 تاکنون و اهمیت آینده نگاری  و آمایش سرزمین در  توسعه هدفمند آموزش پزشکی  در کشور  صورت پذیرفته است.

روش: در  این تحقیق کاربردی ملی وضعیت موجود  و پیشرفتهای  چشم گیر آموزش پزشکی  تخصصی و فوق تخصصی در جمهوری اسلامی ایران  در دهه های گذشته  بررسی و تحلیل شد . سپس به بررسی اهمیت این شواهد در آمایش سرزمین و  برنامه ریزی های آینده در توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی پرداخته شده است.

یافته ها :  در حال حاضربیش از ده هزار دستیار   در 28 رشته تخصصی و 25 رشته فوق تخصصی  آموزش های تخصصی لازم  را دریافت می دارند. برنامه های آموزشی  تخصصی وفوق تخصصی   ، تعداد دانشگاه های علوم پزشکی  و تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی چند برابر شده است. همچنین رشد علمی کشور  و  تعداد مقالات  چاپ شده در بخش پزشکی و تحقیقات سلامت  و  گسترش درمانهای تخصصی وفوق تخصصی در سه دهه گذشته رشد چشم گیری داشته است. همچنین مطابق با آخرین پیشرفتهای علمی دنیا  کریکولوم و برنامه درسی توسط کمیسیونهای برنامه ریزی آموزشی تدوین و به روز رسانی شده است.

نتیجه گیری:  از آنجایی که پیشرفتهای آموزش پزشکی سبب بهبود مراقبتهای سلامت جامعه می گردد،  لذا ،توسعه برنامه های تخصصی ، فوق تخصصی پزشکی  باید بر اساس آینده نگاری و هدفمند باشد. آمایش سرزمین  گامی موثردر توسعه عدالت آموزشی و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی و بومی سازی آموزش پزشکی است .

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Postgraduate Medical Education progress and Foresight: A necessity for purposeful development of postgraduate medical education in IR.IRAN

نویسنده [English]

  • Shima Tabatabai
چکیده [English]

 ABSTARCT:

Purpose: The research focus is on the study of clinical post graduate education achievements since 1979, and considering the importance of future studies and regional foresight in purposeful development of postgraduate medical education.

Method: The present study was a National practical Study for describing Iran significant post graduate medical education progresses, and also emphasizing on the necessity of land use planning to improve future development. Data were obtained from Medical Council of IRAN and Council on Medical Education & Specialty Training of Ministry of Health and medical education.

Results: Clinical postgraduate programs are offered in 28 specialty fields, 25 subspecialties. Our study confirms rapid rise in the number of medical institute followed by increase in the medical faculty numbers and the annual admission numbers. Also, there has been a significant rise in the number of papers published by Iranian scientists in Health-related journals in last 3 decades. According to the latest educational programs being used around the world, the curriculums were reviewed by council members and Updated.

Conclusion: The current clinical postgraduate training is successful to improve community health care. Expansion of subspecialty and fellowship training should be goal oriented. Territorial or regional foresight is an effective step to achieve educational equity, and Equity of access to medical service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • postgraduate medical education
  • Specialty
  • subspecialty
  • Foresight
  • regional Foresight