ارزیابی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی/فوق تخصصی ایران وآینده‌نگاری : لازمه توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در آینده

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

خلاصه :

هدف:  این مطالعه به منظور  بررسی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی از سال 1357 تاکنون و اهمیت آینده نگاری  و آمایش سرزمین در  توسعه هدفمند آموزش پزشکی  در کشور  صورت پذیرفته است.

روش: در  این تحقیق کاربردی ملی وضعیت موجود  و پیشرفتهای  چشم گیر آموزش پزشکی  تخصصی و فوق تخصصی در جمهوری اسلامی ایران  در دهه های گذشته  بررسی و تحلیل شد . سپس به بررسی اهمیت این شواهد در آمایش سرزمین و  برنامه ریزی های آینده در توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی پرداخته شده است.

یافته ها :  در حال حاضربیش از ده هزار دستیار   در 28 رشته تخصصی و 25 رشته فوق تخصصی  آموزش های تخصصی لازم  را دریافت می دارند. برنامه های آموزشی  تخصصی وفوق تخصصی   ، تعداد دانشگاه های علوم پزشکی  و تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی چند برابر شده است. همچنین رشد علمی کشور  و  تعداد مقالات  چاپ شده در بخش پزشکی و تحقیقات سلامت  و  گسترش درمانهای تخصصی وفوق تخصصی در سه دهه گذشته رشد چشم گیری داشته است. همچنین مطابق با آخرین پیشرفتهای علمی دنیا  کریکولوم و برنامه درسی توسط کمیسیونهای برنامه ریزی آموزشی تدوین و به روز رسانی شده است.

نتیجه گیری:  از آنجایی که پیشرفتهای آموزش پزشکی سبب بهبود مراقبتهای سلامت جامعه می گردد،  لذا ،توسعه برنامه های تخصصی ، فوق تخصصی پزشکی  باید بر اساس آینده نگاری و هدفمند باشد. آمایش سرزمین  گامی موثردر توسعه عدالت آموزشی و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی و بومی سازی آموزش پزشکی است .

 

کلیدواژه‌ها