بهره گیری از برخی آموزه های اسلامی در زمینه آداب تغذیه سالم

نویسندگان

چکیده

چکیده:

 زمینه و هدف: «تغذیه» همان بهره گیری از خوراک و غذاست، که از مهم ترین مسائل در حیات انسان است و در دین مبین اسلام به عنوان امری مهم در سلامت جسم مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مقاله بیان راهکارهای قرآن و روایات بر تغذیه و نقش آن در سلامت جسم است. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد قرآنی و روایی می باشد که به کتابهای تفسیری و حدیثی چون قرآن، نهج البلاغه، تفسیر المیزان، تحف العقول و... مراجعه و مطالب مورد نظر استخراج و خلاصه گردید. مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارائه راهکارهای قرآن و روایات بر تغذیه و نقش آن در سلامت می پردازد و نتیجه می گیرد: یافته ها: قرآن کریم و روایات اهل بیت (ع) بیانگر دستوراتی در امر تغذیه است که رعایت این دستورات می تواند عامل مهمی برای برخورداری از سلامت جسم و تندرستی باشد. نتایج: به کار بردن رهنمودهای قرآن و روایات در بحث تغذیه که شامل کم خوردن، پرهیز از پرخوری و دست کشیدن از خوردن با وجود اشتها و رعایت مقدار مصرف برخی از خوراکی هاست سبب می شود؛ انسان در تمام طول عمر از سلامتی و تندرستی برخوردار باشد، از چهره ای شاداب برخوردار باشد، به درگاه معبود تقرب پیدا کند و از برخی مسائل همچون ناتندرستی و بیماری، آشفتگی خواب، سرکشی و کمی عبادات و دوری از خداوند به دور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enjoying some of the teachings of Islam in the field of healthy nutrition

نویسندگان [English]

  • vahideh shahriyari
  • mehrnaz goli
چکیده [English]

Abstract: Background and purpose: "Feeding" the feed and food to the most important questions in human life And in Islam as important as physical health is taken into consideration. This article approaches the Qur'an and hadith on nutrition and its role in the health of the body. Methods: Cross-sectional study with the approach of the Qur'an and hadith that the interpretation of the hadith books such as the Koran, Nahj al-Tafsir al-Mizan, Thf story Alqvl and reference material were extracted and summarized. The present article provides analytic solutions for the Qur'an and hadith on nutrition and its role in health deals and concludes: Findings: Holy Quran and the traditions of Ahlul Bayt (AS) indicates the nutritional recommendations is to observe these instructions can cause physical health and wellbeing is important to have. Results: To apply the guidance of the Qur'an and hadith in nutrition, including eating less, avoiding overeating and giving up eating with appetite and observe the amount of food is some of the causes Human health and wellbeing throughout life have a fresh face is entitled, God's kingdom will approach the issues such as sick and disease, sleep disturbances, rebellious and a little worship of God is far away. Keywords: Food, nutrition, physical health, wellbeing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • food
  • nutrition
  • Physical Health
  • Wellbeing