تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر افزایش مهارت های اجتماعی (با تأکید بر رضایت زناشویی) دانشجویان دانشگاه مازندران

نویسندگان

چکیده

سابقه و هدف: مهارت های هوش هیجانی، یکی از عواملی است که می تواند در همه سطوح فردی و اجتماعی به ویژه در  افزایش رضایت زناشویی زوجین تأثیر بگذارد. فرایندی که می تواند در توسعه منابع انسانی کارآمد حائز اهمیت باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های مبتنی بر هوش هیجانی بر مهارت های اجتماعی دانشجویان با تأکید بر رضایت زناشویی است. مواد و روش ها: در این روش نیمه تجربی، 60 نفر از دانشجویان متأهلی که در مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران در حال تحصیل می باشند، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمون تحت آموزش 15 مؤلفه  مرتبط با هوش هیجانی قرار گرفتند.  قبل و بعد از این دوره آموزشی، از هر دو گروه (آزمایش- گواه)، آزمون‌های هوش هیجانی و رضایت زناشویی اخذ گردید و نتایج آزمون‌ها بدست آمده مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.   یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میزان هوش هیجانی قابل تغییر بوده و می توان آن را با آموزش مهارت های مرتبط افزایش داد. سطح هوش هیجانی آزمودنی‌هایی که در این دوره آموزشی شرکت کرده بودند (21/43±7/343) در مقایسه با آغاز دوره (66/44± 76/327) و هم ‌چنین به نسبت آزمودنی‌هایی که این دوره را نگذرانده بودند (39/35±63/336) تغییر قابل توجه‌ای نشان داد (000/0= p < /span>). هم‌چنین برگزاری این دوره آموزشی توانست بر میزان رضایت زناشویی گروه آزمایش نیز بیافزاید (002/0= p < /span>). استنتاج: امروزه زندگی فردی و اجتماعی زوجین بیش از گذشته با چالش های پیش بینی نشده ای مواجه گردیده است. بسیاری از  آن ها به علت نداشتن مهارت های لازم در معرض اختلالات زناشویی و آسیب های خانوادگی  قرار دارند. غالبا عدم مهارت در مدیریت روابط فردی و اجتماعی، مشکل عمده این  افراد به شمار می رود. کسب مهارت‌های مبتنی بر هوش هیجانی می‌تواند به میزان زیادی از مشکلات اجتماعی و رشد نگران‌کننده طلاق در جامعه به ویژه در جامعه دانشجویان کاسته و بر میزان رضایت زناشویی آن‌ها بیافزاید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of instructing emotional intelligence capabilities on improving social skills among students of Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Nader Jafaribalalami
  • Alireza khalilian
  • Tahereh Zargarnataj
چکیده [English]

   Background & objective: Emotional Intelligence (EQ) is one of factors which can affect all individual and social levels, particularly marital satisfaction; it is the process which can play important role developing human resources. This research aims to investigate various effects of instructing EQ-based capabilities on marital satisfaction on the selected sample. Methods and Materials: In this semi-experimental study, 60 married couples were selected randomly from bachelor degree students of Mazandaran University, and were divided into two subgroups: experimental group and control group. Experimental group received instructions for fifteen components of EQ. These groups participated in EQ and marital satisfaction tests which were conducted before and after training course. Then data were analyzed, and results were extracted. Findings: Results showed that EQ level is variable and one can improve it through instructing appropriate capabilities. Subjects’ EQ level was 343.7±43.21 after training course, compared against before training course, 327.76±44.66, and also compared against control group, 336.63±35.39(p=0.000). Also, the training course could improve marital satisfaction among experimental group’s subjects (p=0.002). Conclusion: Today, couples’ personal and social lives of couples are facing unprecedented challenges. Many couples are undergoing marital discords and familial disorders because of lacking necessary skills. The biggest problem they face is lacking necessary skills for managing personal and social relationships. Acquiring EQ-based capabilities can decrease social difficulties and slow down worrying increasing trend of divorce among students, and increase their marital satisfaction. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • EQ Capabilities
  • social skills
  • marital satisfaction
  • Students
  • Mazandaran University