اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشور

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده:

زمینه و هدف : با توجه به روند های نوظهور در جهان و ایران،  و  پر هزینه و زمان بر بودن  آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ، اتخاذ رویکرد نوآورانه آینده نگاری در برنامه ریزی های راهبردی ضروری است . هدف این مقاله تببین اهمیت آینده نگاری و سناریو نویسی  در توسعه هدفمند این بخش   است.

روش بررسی :این تحقیق به روش اسنادی برای پاسخگویی به سئوالات پژوهشی با رویکردتوصیفی- تحلیلی است . ابتدا  با مطالعه جامع ، اهمیت و شیو ه های آینده نگاری تببین و در نهایت چارچوب  مناسب و پیشنهادات کاربردی برای آینده نگاری توسعه هدفمند این حوزه  در کشور ارائه می گردد.

یافته ها  : بهره گیری از تعامل خبرگان و سناریو نویسی خلاقانه ،  امکان  ارائه تصویر آینده های ممکن، احتمالی ، و مطلوب و همچنین تصور مناسب تری را  از آینده  را  فراهم نموده، و به ارائه راهکارهایی جهت توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ایران در طول دهه های آینده منجر می گردد.

نتیجه گیری :  الگوی مناسب آینده نگاری  برای برنامه ریزی های آینده آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  در سطح ملی در دو مرحله پیشنهاد می گردد. مرحله اول تدوین سناریوی پایه با پایش الگوهای رشد  گذشته  و در مرحله دوم  بحث های متمرکز با  خبرگان کشور ؛  جهت تدوین سناریوهای احتمالی بر اساس  روند های آینده است .   سناریوهای کیفی متفاوت به عنوان ابزاری برای  ارائه مدل  مفهومی آینده نگاری امکان انعطاف پذیری در تصمیم گیری های راهبردی را  فراهم می سازد .

کلیدواژه‌ها