اهمیت و چارچوب مناسب آینده نگاری توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در کشور

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

چکیده:

زمینه و هدف : با توجه به روند های نوظهور در جهان و ایران،  و  پر هزینه و زمان بر بودن  آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ، اتخاذ رویکرد نوآورانه آینده نگاری در برنامه ریزی های راهبردی ضروری است . هدف این مقاله تببین اهمیت آینده نگاری و سناریو نویسی  در توسعه هدفمند این بخش   است.

روش بررسی :این تحقیق به روش اسنادی برای پاسخگویی به سئوالات پژوهشی با رویکردتوصیفی- تحلیلی است . ابتدا  با مطالعه جامع ، اهمیت و شیو ه های آینده نگاری تببین و در نهایت چارچوب  مناسب و پیشنهادات کاربردی برای آینده نگاری توسعه هدفمند این حوزه  در کشور ارائه می گردد.

یافته ها  : بهره گیری از تعامل خبرگان و سناریو نویسی خلاقانه ،  امکان  ارائه تصویر آینده های ممکن، احتمالی ، و مطلوب و همچنین تصور مناسب تری را  از آینده  را  فراهم نموده، و به ارائه راهکارهایی جهت توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  ایران در طول دهه های آینده منجر می گردد.

نتیجه گیری :  الگوی مناسب آینده نگاری  برای برنامه ریزی های آینده آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی  در سطح ملی در دو مرحله پیشنهاد می گردد. مرحله اول تدوین سناریوی پایه با پایش الگوهای رشد  گذشته  و در مرحله دوم  بحث های متمرکز با  خبرگان کشور ؛  جهت تدوین سناریوهای احتمالی بر اساس  روند های آینده است .   سناریوهای کیفی متفاوت به عنوان ابزاری برای  ارائه مدل  مفهومی آینده نگاری امکان انعطاف پذیری در تصمیم گیری های راهبردی را  فراهم می سازد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance and proposed model of foresight for purposeful development of post graduate medical education in Iran

نویسندگان [English]

  • Shima Tabatabai
  • Seyed amir mohsen ziaee
چکیده [English]

Introduction & AIM: Considering the emergent trends in world and Iran, and also length of time and high expense of post graduate medical education (PGME), considering innovative approach in strategic planning and using foresight study is an essential task. Aim of this research is to explain the importance and role of foresight and scenario development in purposeful development of PGME.

Method: This is an analytic- descriptive study. We conduct this comprehensive review of foresight literature to answer the research questions. Then, for purposeful development of PGME in Iran, a suitable framework of foresight study and applicable suggestions were proposed.

Results: Using expert opinion and interactions with innovative foresight approach of scenario writing, provides better image of alternative futures are being categorized in possible, probable and preferred levels. This leads to solutions and guidance for purposeful development of PGME in Iran in next decades.

Conclusions: We developed a new model for foresight of the Health Supply and Medical Professionals Education in Iran. In the first phase, we propose linear trend analyses by using the historical data of last decade’s growth trend to forecast the trend out to next 10 years. In the 2nd phase we suggest qualitative foresight methods. Panel expert and Scenario modeling are the main methods of our study to explore the implications of possible alternative futures. This foresight model provides flexibility in medical education strategic decision makings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post graduate medical education (PGME)
  • foresight study
  • expert panel
  • scenario writing
  • Prosed model