اخلاق مراقبت: رویکردی پرستاری در اخلاق

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: در سال های اخیر اخلاق مراقبت یکی از رویکردهای مورد توجه رشته ی پرستاری است که توسط نظریه پردازان اخلاق پرستاری مورد بحث و بسط قرار گرفته است. هدف از این مقاله معرفی پیشینه ی تاریخی این رویکرد و ورود آن در پرستاری است.

روش کار: برای تالیف این مقاله مروری جامع  با استفاده از شبکه ی جهان گستر با کلیدواژه های اخلاق مراقبت، اخلاق فمینیستی، مراقبت اخلاقی، اخلاق پرستاری و رویکردهای فلسفی اخلاق پزشکی بدون محدودیت زمانی در پایگاه های ایرانی و بین المللی انجام شد. مقالات مرتبط انتخاب شده و بر اساس اهداف مطالعه این مقاله تدوین شد.

نتایج: با توجه به مطالب و مقالات به دست آمده مقاله به بخش های مقدمه، مقدمه ای بر تاریخ اخلاق در حرفه های مراقبت سلامتی، نظریه ی اخلاق مراقبت و اخلاق مراقبت در پرستاری تقسیم شد. در اصل مقاله هر قسمت به تفصیل توضیح داده شده است. مراقبت و به صورت احساس نگرانی و همدلی برای دیگران و داشتن تعهد به آن ها تعریف می شود. اخلاق مراقبت نظریه ای بود که از حرکات فمینیستی شروع شد و بر فعل مراقبت به عنوان یک فضیلت زنانه به عنوان رویکردی برای داشتن تعهد اخلاقی به دیگران یاد می کند. اخلاق مراقبت بر خلاف اخلاق وظیفه گرا و پیامدگرا، جزیی نگر، متن محور، عینی، درگیر و مبتنی بر عواطف است. در سال های اخیر به دلیل اهمیت مفهوم مراقبت در پرستاری، اخلاق مراقبت به عنوان یک رویکرد اخلاقی مورد نیاز برای پرستاری مورد توجه بسیار قرار گرفته است. مقاله به بررسی دانش کنونی و مسیر رو به جلوی توسعه ی اخلاق مراقبت در پرستاری می پردازد.

نتیجه گیری: در حال حاضر نظریه پردازان اخلاق در پرستاری رویکرد اخلاق مراقبت را به عنوان رویکرد غالب اخلاقی برای پرستاری قبول نکرده اند اما به جهت کمک به استقلال حرفه ای، لزوم توجه به آن به عنوان متممی برای رویکرد غالب کنونی را مورد بحث قرار داده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Care of ethics: a nursing approach to ethics

چکیده [English]

Introduction: Recently ethics of care has been one of approaches which has being discussed and developed its theoretical basis by nursing ethical theorists. The aim of this article is to introduce this approach and its entry to nursing.

Methods: For developing this article, a comprehensive search in international and Iranian engine sites in Internet using keywords like ethics of care, Feministic ethics, care of ethics, nursing ethics and philosophical approaches in ethics of medicine without time limitation has been done. Related articles were selected and used based on aims of this study for developing the article.

Results: The article has been divided to sections includes introduction, introduction to history of ethics of medicine, ethics of care and ethics of care in nursing. Care has been defined as a sense of being worry and feeling empathy for someone and to be commitment about him. Care of ethics has begun as a feministic movement and emphasized care as a feministic virtue which can be used for being commitment about others. Care of ethics unless teleological and deontological views is context based, objective, and emotion based. In the recent years, nursing ethical theorist has been attentive to this approach. The article discusses the current knowledge and the forward way to the development of a unique care of ethics in nursing.

Conclusion: Nowadays ethical theorists in nursing have not accepted ethics of care as a dominant ethical approach for nursing but for creating a more professional independency, it has been discussed as a complement for current ethical approaches used in nursing ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Feminism
  • ethical theory
  • nursing ethics