فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان مکرری: فرسودگی شغلی در دانشجویان پزشکی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 وزارت بهداشت

چکیده

  مقدمه و هدف : فرسودگی شغلی سندرم روانشناختی متشکل از سه بعد خستگی هیجانی مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی می باشد که می تواند بر برخی از مشاغل و از جمله دانشجویان پزشکی تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع فرسودگی شغلی، و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. روش کار : در این مطالعه مقطعی(توصیفی تحلیلی )دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بصورت سرشماری شرکت کردند.پرسشنامه های مازلاخ وGHQ12 توسط دانشجویان تکمیل شد .داده ها با نرم افزار SPSS(15) با استفاده از تست های آماری توصیفی و تست کای مربع و آزمون T مستقل مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج : تعداد 92 نفر با میانگین سنی 51/1±74/25 در این مطالعه شرکت کردند میزان پاسخدهی8/94% بود 38% از شرکت کنندگان فرسودگی شغلی متوسط تا شدید داشتند. 9/23% در بعد خستگی هیجانی3/28% در بعد مسخ شخصیت و 7/20% در بعد عدم کفایت شخصی امتیاز بالایی را کسب کردند. میزان سلامت روان غیرنرمال در شرکت کنندگان 5/31% بود که باارتباط آن با فرسودگی شغلی معنی دار بود.(001/0=P)ارتباط معنی داری بین فرسودگی شغلی با سن ،جنس، وضعیت تاهل با فرسودگی شغلی مشاهده نشد نتیجه گیری : نتایج مطالعه نشان داد که فرسودگی شغلی در بین دانشجویان پزشکی شایع می باشد.از اینرو پیشنهاد می شود دانشجویان در جهت کمک گرفتن از مراکز مشاوه تشویق شوند و تسهیلات لازم از جمله کارگاههای مهارت زندگی و کنترل استرس برای آنان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها