فرسودگی شغلی و سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان مکرری: فرسودگی شغلی در دانشجویان پزشکی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 وزارت بهداشت

چکیده

  مقدمه و هدف : فرسودگی شغلی سندرم روانشناختی متشکل از سه بعد خستگی هیجانی مسخ شخصیت و کاهش احساس کفایت شخصی می باشد که می تواند بر برخی از مشاغل و از جمله دانشجویان پزشکی تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع فرسودگی شغلی، و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. روش کار : در این مطالعه مقطعی(توصیفی تحلیلی )دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بصورت سرشماری شرکت کردند.پرسشنامه های مازلاخ وGHQ12 توسط دانشجویان تکمیل شد .داده ها با نرم افزار SPSS(15) با استفاده از تست های آماری توصیفی و تست کای مربع و آزمون T مستقل مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج : تعداد 92 نفر با میانگین سنی 51/1±74/25 در این مطالعه شرکت کردند میزان پاسخدهی8/94% بود 38% از شرکت کنندگان فرسودگی شغلی متوسط تا شدید داشتند. 9/23% در بعد خستگی هیجانی3/28% در بعد مسخ شخصیت و 7/20% در بعد عدم کفایت شخصی امتیاز بالایی را کسب کردند. میزان سلامت روان غیرنرمال در شرکت کنندگان 5/31% بود که باارتباط آن با فرسودگی شغلی معنی دار بود.(001/0=P)ارتباط معنی داری بین فرسودگی شغلی با سن ،جنس، وضعیت تاهل با فرسودگی شغلی مشاهده نشد نتیجه گیری : نتایج مطالعه نشان داد که فرسودگی شغلی در بین دانشجویان پزشکی شایع می باشد.از اینرو پیشنهاد می شود دانشجویان در جهت کمک گرفتن از مراکز مشاوه تشویق شوند و تسهیلات لازم از جمله کارگاههای مهارت زندگی و کنترل استرس برای آنان در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Burnout Syndrome and General health among Senior Medical Students of Birjand University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • bita bijari 1
  • ali abbasi 1
  • majid askari 2
چکیده [English]

Introduction : Burnout has been described as a syndrome of emotional exhaustion, depersonalization, and decreased personal accomplishment, and may occur during medical school The aim of this study was to determine the burnout level , mental health status and related factors among Senior Medical Students of Birjand University of Medical Sciences in 2011. Methods: In this cross-sectional study, All Senior Medical student were considered for participation in the study in 2011. Maslach Burnout Inventory and GHQ12 were used .data were analyzed using descriptive statistics,χ2,ANOVA tests in SPSS(15) software. Results: The participants were 92 students with mean age of 25.74 ± 1.51 years . 38% of study subjects had moderate to severe level of Burnout.23.9%,28.3% and 20.7% of subjects had abnormal scores on Emotional exhaustion ,depersonalization and personal accomplishment subscales respectively. 31.5% of cases suspected to have mental disorder by GHQ . significant association was found between mental disorder and burnout level ib students.(p=0.034) No significant association was found between age ,sex ,marital status, with Burnout level of the subjects. Conclusion: Burnout is prevalent among medical students . Therefore, medical students in order to get help from counseling centers are encouraged, including life skills and stress management workshops to help them be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • burnout
  • associated factors
  • Medical Sciences
  • Birjand