ارتباط انس با قرآن و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده

چکیده

چکیده مقدمه: فشار روانی یکی از رایج ترین بیماری های زمان معاصر است و حدود شش درصد کل جمعیت جهان از بیماری های روانی رنج می برند. در این میان دین نقش حمایت کننده در این زمینه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انس با قرآن بر سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسید. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه انس با قرآن و آزمون سلامت روان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS.18و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست و ANOVA انجام شد. یافته ها: در مولفه سلامت روانی از بین 4 حیطه متعلق به این مولفه، بیشتر دانشجویان در وضعیت سالم قرار داشتند. بین دو متغیر انس با قران و نگرش به قران رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین دو مولفه انس با قرآن و نگرش به قرآن با سلامت روان دانشجویان مورد مطالعه مشاهده شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بین انس با قرآن و نگرش به قرآن با سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد. لذا برنامه ریزی در راستای ایجاد فرهنگ انس با قرآن و ترویج روش هایی که دانشجویان را به این سمت سوق می دهد، از اهمیت برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Quranic Intimacy and Psychological health of students of Tehran University of Medical Sciences (Allied Medical Sciences)

نویسنده [English]

  • Masood Mousavi
چکیده [English]

Introduction: Psychological pressure is one of the most common diseases of modern times and about six percent of the world's population suffers from mental illness. In the meantime religion plays a supporting role. This study was conducted with aim to relationship between Quranic Intimacy and Psychological health of students of Tehran University of Medical Sciences. Materials & Methods: This study was descriptive - analytical study that was conducted cross-sectional in 2015. The data gathering tool was a questionnaire consisted of three parts: demographic information, Quranic Intimacy questionnaire and a test of mental health. The collected data were analyzed using SPSS version 18 software and Pearson correlation test, t-test and ANOVA. Results: In the mental health component, most students were in good condition. There was a significant relationship between familiarity with the Quran and the attitude of the Quran. Also there are a significant relationship between familiarity and attitude of the Quran and Psychological health. Conclusion: there are a significant relationship between familiarity and attitude of the Quran and Psychological health. So plan to develop a culture of familiarity with the Quran and promoting ways that students tend to, is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • familiarity with the Quran
  • Students