ارتباط انس با قرآن و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسنده

چکیده

چکیده مقدمه: فشار روانی یکی از رایج ترین بیماری های زمان معاصر است و حدود شش درصد کل جمعیت جهان از بیماری های روانی رنج می برند. در این میان دین نقش حمایت کننده در این زمینه دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر انس با قرآن بر سلامت روانی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به انجام رسید. روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1393 انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه انس با قرآن و آزمون سلامت روان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS.18و آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی تست و ANOVA انجام شد. یافته ها: در مولفه سلامت روانی از بین 4 حیطه متعلق به این مولفه، بیشتر دانشجویان در وضعیت سالم قرار داشتند. بین دو متغیر انس با قران و نگرش به قران رابطه معنادار وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین دو مولفه انس با قرآن و نگرش به قرآن با سلامت روان دانشجویان مورد مطالعه مشاهده شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بین انس با قرآن و نگرش به قرآن با سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد. لذا برنامه ریزی در راستای ایجاد فرهنگ انس با قرآن و ترویج روش هایی که دانشجویان را به این سمت سوق می دهد، از اهمیت برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها