ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت

نویسندگان

چکیده

مقدمه: بیمارستان ها به عنوان بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت ودرمان از اهمیتی خاص برخوردارند. میزان کارایی می تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره وری مصرف منابع در بیمارستان ها باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی فنی بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت انجام گرفت.

روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتاً پیمایشی-توصیفی است. در این مقاله کارایی نسبی 32 بیمارستان طی سالهای92-93 مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، فرم پوششی و با ماهیت ورودی با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس، استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از منابع مستندات علمی و داده های مربوط به شاخص های ورودی و خروجی نیز از وزارت بهداشت جمع آوری و از نرم افزار DEAP < /span> برای تحلیل استفاده گردید.

یافته ها: میانگین کارایی مدیریتی بیمارستان های مورد مطالعه قبل و بعد از طرح تحول 974/0 بود. در کارایی فنی نیز قبل و بعد از طرح تحول میانگین کارایی 961/0 و 955/0 بود. در هر سه نوع کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس رابطه معنی داری بین نمره کارایی بیمارستان ها قبل و بعد از طرح تحول مشاهده نشد(05/0<P < /span>).

نتیجه گیری: با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که طرح تحول سلامت تغییر چندانی بر کارایی بیمارستان ها نداشته و کارایی بیمارستان های مورد مطالعه در هر سه دانشگاه از نظر آماری معنی دار نبود. به طور کلی اگرچه کارایی بیمارستانهای مورد مطالعه در حد مطلوب بوده است اما مدیران باید برای ارتقای بیشتر کارایی بیمارستانها تلاش بیشتری بکنند و برای نیل به آن برنامه ریزی لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the technical efficiency of teaching hospitals of Tehran using data envelopment analysis before and after health Sector Revolution

چکیده [English]

Introduction: Hospitals as the largest and most costly units in health care systems play a special role. The rate of their efficiency can be considered as a criterion for the measurement of performance and productivity of resource consumption in hospitals. The aim of this study was to Assessment of the technical efficiency of teaching hospitals of Tehran using data envelopment analysis before and after health Sector Revolution

Methods: This was an applied descriptive survey. In this study، relative efficiency of 32 hospitals were analyzed between. For this purpose، input-oriented DEA technique with the assumption of variable return to the scale was used. The necessary information was extracted from scientific documents، and the data related to input and output indices were collected from Ministry of Health. The collected data were then analyzed by DEAP.

Results: The average management efficiency of hospital before and after health Sector Revolution was 0.974. The average technical efficiency of hospitals before and after health Sector Revolution was 0.961 and 0.955. In all of the hospitals, there were not relationship between efficiency and health Sector Revolution.

Conclusion: According to what was said, it seems that health Sector Revolution has not changed much on hospital performance and efficiency of hospitals in the three universities. In general, although the performance of hospitals was desirable, but managers need to promote greater efficiency in hospitals and to make greater efforts to achieve the necessary planning to do it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Hospitals
  • DEA