شیوه های آموزش پزشکی نظری پس از اسلام و مقایسه آن با روش های جدید تدریس

نویسنده

چکیده

مقدمه: آموزش طب قبل از اسلام برگرفته از آموزش طب در یونان باستان بود اما پس از اسلام دچار تحول و شکوفایی شگرفی شد. اولین نکته و در عین حال مهمترین آن، آموزش طب به افراد دارای صلاحیت اخلاقی بود که پس از اسلام به طور گسترده تری شاهد این روش آموزش بودیم. هدف این مطالعه بررسی مقایسه ای بین روشهای امروزی تدریس دروس نظری با روشهای دوران پس از اسلام می باشد.

روش بررسی: در این مطالعه، با استفاده از مقالات موجود در سایتهای معتبر علمی شامل Pubmed، Scopus، Magiran ، SID و کتابهای مرتبط به بحث آموزش پزشکی در دوران پس از اسلام و روشهای جدید آموزش پزشکی، نکته برداری انجام شد و به صورت یک مقاله مروری مطالب گردآوری گردید.

یافته ها: آموزش پزشکی به دو دسته آموزش نظری و آموزش عملی تقسیم می گردید. ساده ترین روش تدریس نظری، حلقه زدن دور استاد بود که برای اولین بار توسط پیامبر اکرم انجام شد.  سایر روشها مثل مباحثه، تأکید بر حل مسئله که امروزه از آن به عنوان Problem-Based Learning یا PBL یاد می شود، استفاده از الگوریتم و جدول بندی و ارائه مطالب آموزشی در قالب نظم بود. در کنار روشهای تدریس نظری، داشتن و ارائه طرح درس نیز کمک زیادی به یادگیری مطالب آموزشی می نمود.

نتیجه گیری: مقایسه روشهای مختلف آموزش طب در آن دوران با روشهای که امروزه به عنوان روشهای نو در تدریس بکار می رود نشان می دهد آموزش پزشکی در دوران پس از اسلام از برنامه و اصول منظم و مشخصی برخوردار بوده و این اصول هم در محتوای درسی و هم در شیوه های تدریس بوده است که بسیاری از آنها با اصول آموزش پزشکی امروزه مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theoretical methods of medical training after Islam and compare it with new methods of teaching

نویسنده [English]

  • Majid Khazaei
چکیده [English]

Introduction: the teaching of medicine before Islam comes from medicine in ancient Greece. However, after Islam it was suffered a dramatic transformation and flourishing. The first tip which was the most important, the ethical training of qualified people to medicine and  after Islam more widely seen this method of training. The aim of this study was to compare the modern methods of teaching theoretical subjects with the ways of Islam.

Materials and methods: in this study, we used the existing articles in scientific valid sites including Pubmed, Scopus Magiran, SID and the books related to the discussion of medical education in the new era after Islam and medical education.

Results: The medical training is divided into two categories: theoretical training and practical training. The easiest method of theoretical teaching was the master round hoop which used for the first time by the Prophet Mohammad.  Other methods such as debate, emphasis on problem solving that nowadays considered as Problem-Based Learning (PBL), or the use of an algorithm and tabulating and providing educational materials along with theoretical teaching methods, and offering lesson plans also help a lot to learn of educational content. 

Conclusion: comparing the various methods of teaching medicine in that era with the procedures today as new teaching methods show that medical education program after Islam were high regulated in the content of the curriculum and teaching methods which many of them are comparable with the today's principles of medical education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Medicine
  • Islam