بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان

نویسندگان

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ازاد تهران

چکیده

سابقه و هدف : تفاوتهای ساختاری وفیزیولوژیک در بیمار سالمند درمقایسه با افراد جوان،درناحیه ی دهان و دندان وجود دارد.با توجه به افزایش روبه رشد جمعیت افراد سالمند درکشورمان وبالارفتن مراجعه این بیماران به مطب های دندانپزشکی، داشتن اطلاعات کافی در برخورد صحیح و طرح درمان مناسب برای این بیماران ضروری می باشد.این پژوهش با توجه به خلا اطلاعاتی در این زمینه صورت گرفت. مواد و روش ها :این تحقیق به روش مقطعی برروی 400نفر از دندانپزشکان شرکت کننده درکنگره ی بین المللی 53 انجمن دندانپزشکی ایران انجام گرفت.روش نمونه گیری به صورت مراجعه مستمر((Sequential بود. پرسشنامه درسه بخش شامل: سوالات مربوط به ویژگی های فردی 10 سوال و سوالات آگاهی از دندانپزشکی سالمندان 10 سوال و گویه های نگرش 11 گویه مطرح شد.دربارم بندی سوالات آگاهی به هر سوال، بارم یک اختصاص داده شد لذا کمترین نمره صفر و حداکثر نمره 10 می بود..همچنین و به هر گویه نگرش نمره ی 3 -0 اختصاص داده وحداکثر نمره ی نگرش 33 و حداقل نمره صفر در نظر گرفته شد. سپس میزان آگاهی ونگرش در نمونه ها تعیین شده، نقش عوامل فردی دررابطه با میزان آگاهی ونگرش مورد بررسی و با آزمون رگرسیون مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: از تعداد 400 نفر شرکت کننده، 7/48درصدزن و 3/51درصد مرد و سن آنها (4/2 ±6/32)سال بود. نمره ی آگاهی (8/1±71/2)به دست آمد. 5/88 %آگاهی ضعیف،5/11%آگاهی متوسط ومتاسفانه آگاهی خوب وجود نداشت. همچنین نمره ی نگرش (4/3±3/22)بود که حدود 7/39 % نگرش مثبت،58 % نگرش نسبتا مثبت و2ودر مجموع 8/97درصد بودو. 2% نگرش منفی داشتند. طبق نتایج بدست آمده هیچگونه ارتباط معناداری بین عوامل مرتبط با آگاهی و نگرش دندانپزشکان یافت نشد. نتیجه گیری و توصیه ها :به نظر می رسد آگاهی دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان بسیار نازل بوده وجای نگرانی دارد. با توجه به اینکه اکثریت دندانپزشکان در گروه نگرش نسبتا مثبت نسبت به دندانپزشکی سالمندان قرار دارند ، بنابراین طراحی وگنجاندن واحدهای درسی واجرای دوره های آموزشی مداوم ومناسب دردوران دانشجویی وهمچنین برگزاری دوره های باز آموزی وهمایش های مربوط دراین خصوص، می تواند بسیار موثر باشد.

کلیدواژه‌ها