بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان

نویسندگان

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ازاد تهران

چکیده

سابقه و هدف : تفاوتهای ساختاری وفیزیولوژیک در بیمار سالمند درمقایسه با افراد جوان،درناحیه ی دهان و دندان وجود دارد.با توجه به افزایش روبه رشد جمعیت افراد سالمند درکشورمان وبالارفتن مراجعه این بیماران به مطب های دندانپزشکی، داشتن اطلاعات کافی در برخورد صحیح و طرح درمان مناسب برای این بیماران ضروری می باشد.این پژوهش با توجه به خلا اطلاعاتی در این زمینه صورت گرفت. مواد و روش ها :این تحقیق به روش مقطعی برروی 400نفر از دندانپزشکان شرکت کننده درکنگره ی بین المللی 53 انجمن دندانپزشکی ایران انجام گرفت.روش نمونه گیری به صورت مراجعه مستمر((Sequential بود. پرسشنامه درسه بخش شامل: سوالات مربوط به ویژگی های فردی 10 سوال و سوالات آگاهی از دندانپزشکی سالمندان 10 سوال و گویه های نگرش 11 گویه مطرح شد.دربارم بندی سوالات آگاهی به هر سوال، بارم یک اختصاص داده شد لذا کمترین نمره صفر و حداکثر نمره 10 می بود..همچنین و به هر گویه نگرش نمره ی 3 -0 اختصاص داده وحداکثر نمره ی نگرش 33 و حداقل نمره صفر در نظر گرفته شد. سپس میزان آگاهی ونگرش در نمونه ها تعیین شده، نقش عوامل فردی دررابطه با میزان آگاهی ونگرش مورد بررسی و با آزمون رگرسیون مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: از تعداد 400 نفر شرکت کننده، 7/48درصدزن و 3/51درصد مرد و سن آنها (4/2 ±6/32)سال بود. نمره ی آگاهی (8/1±71/2)به دست آمد. 5/88 %آگاهی ضعیف،5/11%آگاهی متوسط ومتاسفانه آگاهی خوب وجود نداشت. همچنین نمره ی نگرش (4/3±3/22)بود که حدود 7/39 % نگرش مثبت،58 % نگرش نسبتا مثبت و2ودر مجموع 8/97درصد بودو. 2% نگرش منفی داشتند. طبق نتایج بدست آمده هیچگونه ارتباط معناداری بین عوامل مرتبط با آگاهی و نگرش دندانپزشکان یافت نشد. نتیجه گیری و توصیه ها :به نظر می رسد آگاهی دندانپزشکان از دندانپزشکی سالمندان بسیار نازل بوده وجای نگرانی دارد. با توجه به اینکه اکثریت دندانپزشکان در گروه نگرش نسبتا مثبت نسبت به دندانپزشکی سالمندان قرار دارند ، بنابراین طراحی وگنجاندن واحدهای درسی واجرای دوره های آموزشی مداوم ومناسب دردوران دانشجویی وهمچنین برگزاری دوره های باز آموزی وهمایش های مربوط دراین خصوص، می تواند بسیار موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dentist`Knowledge and Attitude about Geriatrics` Dentistry in 53rd Iranian Dental Association Congress(IDA)

نویسندگان [English]

  • Arezoo alaee
  • Arash Azizi
  • Naser Valaie
  • دثصساش Tarkashvand dehno
چکیده [English]

Background and aim:Considering the structural and physiological difference between an aged patient and young people in the mouth and teeth areas and the growing increase of the aged population in our country and acceleration of the reference of these patients to the dentistry clinics, having sufficient information to make a proper handling and present a suitable treatment for these patients is necessary.This study has conducted to take attention about this information gap. Materials and Methods: This research was conducted in cross sectional method on 400 samples of the dentists who participated in the 53rd International Congress of Iranian Dental Association(IDA). The method of sampling was in form of constant proceeding . In order to collect data, the method of completion of questionnaire in the presence of project administrator was used. The questionnaire included three sections: Questions related to the individual characteristics 10 questions, dentists’ knowledge 10 questions, dentists’attitudes 11 sentences which were in multiple choice form .Then the rate of knowledge and attitude in the samples were determined,The maximum score of knowledge was 10 and the minimum was 0. The score scale of each attitude question was determined between 0-3. The maximum score of attitude was 33 and the minimum score was 0 and the role of individual factors in connection with the rate of knowledge and attitude was studied and analyzed by using the Regression tests. Result:Of the numbers 400 dentists participating, 48/7 % were women and 51/3% were men ,and their age was (32/ 6±2/4)year. Based on the average of knowledge the score obtained from the research is (2/71±1/8), 88/5% had a weak knowledge, 11/5% had an average knowledge and therefore, unfortunately, they did not have a good knowledge. Based on the average score of attitude obtained from the research is (22/3±3/4),39/7% had a positive attitude, 58% had a relatively positive attitude ,the whole positive number was 97/8%,and 2/2% had a negative attitude. According to the results, there was no significant relationship between the related factors and the rate of dentist`s knowledge and attitudes. Conclusion: As the dentists’ knowledge of geriatrics dentistry is weak ,it is an important hints. On the other hand, the dentists’ attitude of geriatrics dentistry is relatively positive, so the design and inclusion of course unit credits and implementing constant and suitable educational courses in student period and also holding retraining and conferences on geriatrics dentistry after graduation are all very effective in promoting the scientific level of dentists towards geriatrics dentistry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Dentists
  • Knowledge
  • Attitude
  • Geriatrics dentistry