بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1391

نویسندگان

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: دانشجویان از جمله افراد فرهیخته و تاثیر گذار جامعه می باشند که لازم می باشد از کیفیت زندگی مطلوبی برخودار باشند لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور انجام شده است.

روش بررسی: این مطالعهٴ مقطعی در سال 1391 بر روی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (220 نفر) انجام شده است. جمع آوری اطلاعات از  طریق پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت جمع آوری گردید. برای تعیین اهداف توصیفی مطالعه از محاسبه فراوانی، درصد، دامنه تغییرات، میانگین و انحراف معیار بر حسب نوع متغیر و برای تعیین اهداف تحلیلی از آزمونهای آماری تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس و مدل رگرسیون خطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار Spss16 استفاده شده است.

یافته ها:  6/64٪  از افراد مورد مطالعه دختر بودند و میانگین سنی آنها  46/1 ± 78/20 بود. میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان در کل 57/1±52/13 بود و در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، کمترین میانگین امتیاز در بعد سلامت روانی (48/1±12/12) و بیشترین میانگین امتیاز در بعد سلامت جسمانی (42/2±12/15) مشاهده شد. بین متغیر محل سکونت با بعد روابط اجتماعی (031/0=p < /span>) و کیفیت زندگی کلی دانشجویان (003/0=p < /span>) رابطه آماری معنی داری مشاهده شد (05/0P<).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دانشجویان مورد بررسی از کیفیت زندگی بالایی برخوردار نمی باشد و مشاهده شد که محل سکونت مهمترین متغیر تاثیرگذار بر کیفیت زندگی آنها می باشد. لذا لازم می باشد که مدیران دانشگاه مربوطه نسبت به رفع نواقص و مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه ها اقدامات لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها