بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور در سال 1391

نویسندگان

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: دانشجویان از جمله افراد فرهیخته و تاثیر گذار جامعه می باشند که لازم می باشد از کیفیت زندگی مطلوبی برخودار باشند لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور انجام شده است.

روش بررسی: این مطالعهٴ مقطعی در سال 1391 بر روی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور (220 نفر) انجام شده است. جمع آوری اطلاعات از  طریق پرسشنامه کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت جمع آوری گردید. برای تعیین اهداف توصیفی مطالعه از محاسبه فراوانی، درصد، دامنه تغییرات، میانگین و انحراف معیار بر حسب نوع متغیر و برای تعیین اهداف تحلیلی از آزمونهای آماری تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس و مدل رگرسیون خطی جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار Spss16 استفاده شده است.

یافته ها:  6/64٪  از افراد مورد مطالعه دختر بودند و میانگین سنی آنها  46/1 ± 78/20 بود. میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان در کل 57/1±52/13 بود و در بین ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی، کمترین میانگین امتیاز در بعد سلامت روانی (48/1±12/12) و بیشترین میانگین امتیاز در بعد سلامت جسمانی (42/2±12/15) مشاهده شد. بین متغیر محل سکونت با بعد روابط اجتماعی (031/0=p < /span>) و کیفیت زندگی کلی دانشجویان (003/0=p < /span>) رابطه آماری معنی داری مشاهده شد (05/0P<).

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دانشجویان مورد بررسی از کیفیت زندگی بالایی برخوردار نمی باشد و مشاهده شد که محل سکونت مهمترین متغیر تاثیرگذار بر کیفیت زندگی آنها می باشد. لذا لازم می باشد که مدیران دانشگاه مربوطه نسبت به رفع نواقص و مشکلات دانشجویان ساکن خوابگاه ها اقدامات لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Related Factors to Quality of Life in Students at Neyshabur University of Medical Sciences 2012

چکیده [English]

Abstract

Introduction: Students are educated and influential persons in the communities and it is necessary to have suitable quality of life, so this study was done in order to assessing quality of life and related factors in students at Neyshabur University of medical sciences.

Methods: This cross-sectional study was performed among all students of Neyshabur University of medical sciences (220 persons) in 2012. For evaluating quality of life we used the brief version of the WHO's QOL scale (WHOQOL-BREF) in this study.  Frequency, percentage, range, mean and standard deviation were used for descriptive statistics. Independent t-test, paired t-test, ANOVA and logistic regression model were used in SPSS16 software to analyze the data.

Results: 64.6% of students were females and 35.4% were males. The mean age of them was 20.78±1.46. The total mean score of students’ quality of life was 13.52±1.57. In four dimensions of quality of life, the lowest mean score was observed in Psychological health domain (12.12±1.48) and the highest was observed in Physical health domain (15.12±2.42). Location was significantly associated with social relationship domain (p=0.031) and overall quality of life (p=0.003) of students.

Conclusions: The findings of this study shown that quality of life of surveyed’ students wasn’t high and the most effective variable was location. So it is necessary to implement appropriate interventions by neyshabur university leaderships in order to remove problems of students that they live in dormitory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Student
  • University of Medical Sciences
  • Neyshabur