تجربه دعا در زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی : مطالعه فنومنولوژی

نویسندگان

1 دانشکاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،ایران

چکیده

چکیده زمینه و هدف: گرایش به مذهب و معنویت در هنگام بیماری در زندگی بیماران بیشتر از هر زمان دیگری مشاهده می شود. یکی از رایج‌ترین منابع مذهبی و معنوی مورد استفاده بیماران دعا است. آن زمان که فرد حیات خود را در معرض خطر می‌بیند به دعا کردن که پیوند میان او و خداوند است توسل می جوید. این پژوهش با هدف توصیف تجارب دعا در زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری انجام شده است. آگاهی از تجارب دعا در زندگی این بیماران به درمانگر کمک خواهد نمود تا شناخت عمیقی در رابطه با اثر دعا بر ابعاد مختلف زندگی این بیماران به دست آورده و در ارتقای کیفیت زندگی آن ها گام بردارد. روش پژوهش : این مطالعه، یک مطالعه کیفی از نوع پدیده شناسی می باشد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف و تا اشباع اطلاعات انجام گرفته است. اطلاعات از طریق مصاحبه‌ی بدون ساختار با مبتلا یان به سرطان تحت شیمی درمانی بستری جمع آوری شده است. یافته ها: مصاحبه‌های استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. واز 343 کد اولیه استخراج شده 6 مفهوم اصلی (تم) «پرستش و عبادت»، «یاری خواهی»، «آرامش»، «واکنش معنوی در برابر تشخیص سرطان»، «باورها و نگرش ها» و «حمایت معنوی» بدست آمد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد توسل به دعا و نیایش می تواند بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بستری مؤثر باشد. بنابراین برطرف کردن نیازهای معنوی و مذهبی این بیماران در حیطه مراقبت معنوی پرستاران از این بیماران قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prayer Experiences in Cancer Patient's Life Hospitalization Under Chemotherapy

نویسندگان [English]

  • 1. Heidar Ali Abedi 1
  • 2. Seyed Ali Naji 2
  • Nasrollah Alimohammadi 3
  • Farnoosh Azizi 2
چکیده [English]

Abstract Background: The people give attention to spirituality and religion during their sickness time over than other time. Prayer is the spirituality and religious source common that patients using it. When person face to danger about life, he /she resort to prayer that is linkage between he/she and God. This research has performed to prayer experiences description aim in cancer patient's life that hospitalization under chemotherapy. Knowledge of prayer experiences in life of this patients help us obtain deep recognition about prayer effect on this various patient's life aspect and try to increasing their life quality. Methods: This research design of qualitative (phenomenology) one. Sampling was carried out on a purpose – based approach and was continued until saturation of the data occurred. Collected Information is by interview without structure with 12 cancer patients and hospitalized under chemotherapy. Results: Obtained interviews analyzed. 6 main concepts obtained that including worship and adoration, wanting aid, calm, spirituality reflection against cancer diagnosis, believes and approaches and spirituality support. Conclusion: This research results showed that resort prayer can effect on cancer patient life quality various aspects that hospitalized under chemotherapy. So, resolving spirituality and religious needs of these patients are tasks nurses spirituality caring of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Prayer experiences
  • Cancer patient
  • Chemotherapy
  • Hospitalization