بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف

در بین عوامل مؤثر بر سلامت کودکان نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی بیش از 50 % می باشد که والدین نقش مهمی در سلامت کودکان دارند بنابران هدف این مقاله بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان شهر تهران است.

روش بررسی

جامعه اماری شامل 85184 کودک زیر یک سال شهر تهران در سال 1393 است که حجم نمونه بر اساس معیار کوکران برابر با 382 محاسبه گردید. جهت اطمینان بیشتر 400 نمونه بطور تصادفی و به روش خوش بندی از 10 مرکز بهداشتی درمانی شهر تهران انتخاب شد و اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه از پروند های بهداشتی کودکان نمونه تهیه شد. مدلها با روشهای پروبیت، پروبیت با متغیر توضیحی درونزا و پروبیت رتبه بندی شده در نرم افزار stata براورد شدند.

یافته ها

یافته­ها نشان داد که افزایش مقطع تحصیلی پدر و مادر احتمال سلامت کودکان نرمال را به ترتیب 6/2 و 5/3 درصد افزایش می دهد. اشتغال مادران وضعیت سلامت کودکان را به میزان 7/6 درصد کاهش می دهد و احتمال سلامت کودکان دوقلو نیز 97/8 درصد کمتر از سایر کودکان است. همچنین یافته­ها برای کودکان کم وزن نشان داد که افزایش تحصیلات پدر و مادر احتمال کم وزنی کودکان را به ترتیب 9/0 و 5/1 درصد کاهش می دهد و اشتغال مادران منجر به افزایش احتمال کم وزنی کودکان به میزان 4 درصد می شود.

نتیجه گیری

اشتغال مادران تاثیر منفی بر سلامت کودکان دارد یعنی اشتغال مادران باعث افزایش احتمال کم وزنی ناشی از سوء تغذیه کودکان می شود. تحصیلات مادر و پدر تاثیر مثبت و اندازه خانوار و دوقلو بودن تاثیر منفی بر سلامت کودکان دارد.

کلیدواژه‌ها