بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف

در بین عوامل مؤثر بر سلامت کودکان نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی بیش از 50 % می باشد که والدین نقش مهمی در سلامت کودکان دارند بنابران هدف این مقاله بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان شهر تهران است.

روش بررسی

جامعه اماری شامل 85184 کودک زیر یک سال شهر تهران در سال 1393 است که حجم نمونه بر اساس معیار کوکران برابر با 382 محاسبه گردید. جهت اطمینان بیشتر 400 نمونه بطور تصادفی و به روش خوش بندی از 10 مرکز بهداشتی درمانی شهر تهران انتخاب شد و اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه از پروند های بهداشتی کودکان نمونه تهیه شد. مدلها با روشهای پروبیت، پروبیت با متغیر توضیحی درونزا و پروبیت رتبه بندی شده در نرم افزار stata براورد شدند.

یافته ها

یافته­ها نشان داد که افزایش مقطع تحصیلی پدر و مادر احتمال سلامت کودکان نرمال را به ترتیب 6/2 و 5/3 درصد افزایش می دهد. اشتغال مادران وضعیت سلامت کودکان را به میزان 7/6 درصد کاهش می دهد و احتمال سلامت کودکان دوقلو نیز 97/8 درصد کمتر از سایر کودکان است. همچنین یافته­ها برای کودکان کم وزن نشان داد که افزایش تحصیلات پدر و مادر احتمال کم وزنی کودکان را به ترتیب 9/0 و 5/1 درصد کاهش می دهد و اشتغال مادران منجر به افزایش احتمال کم وزنی کودکان به میزان 4 درصد می شود.

نتیجه گیری

اشتغال مادران تاثیر منفی بر سلامت کودکان دارد یعنی اشتغال مادران باعث افزایش احتمال کم وزنی ناشی از سوء تغذیه کودکان می شود. تحصیلات مادر و پدر تاثیر مثبت و اندازه خانوار و دوقلو بودن تاثیر منفی بر سلامت کودکان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of parent's socioeconomic status on Child Health

نویسندگان [English]

  • mahdi shahraki
  • lotfali agheli
  • abbas assari arani
  • hosein sadeghi
چکیده [English]

Abstract:

Background and Objective: The role of socioeconomic factors on child health is estimated more than 50% and the impact of parents’ socioeconomic status on child health is very important thus, in this paper, the effects of parent's socioeconomic status on child health were analyzed in Tehran.

Methods: The statistical population consists of 85184 member of the children younger than 1 year old of Tehran in 2014. The sample size was determined by Cochran formula and selected 400 records through random method from 10 health centers of Tehran. Data were gathered from health care records (HCRs) by questionnaire. Models were estimated by Probit, Probit with endogenous variable and Ordered Probit in STATA software.

Results: The result shown that increasing father's and mother's education increases the probability of children’s health by 2.6 and 3.5 percent respectively. Mothers' employment decreases the child health status as 6.7 percent and possibility of twin children's health was 8.97 percent less than other children. Also results for underweight children shown that increasing father's and mother's education decreases the possibility of children’s underweight by 0.9 and 1.5 percent respectively and mothers' employment increases the possibility of children’s underweight by 4 percent.

اConclusion: Mothers' employment has a negative effect on children's health; i.e. mothers' employment increases the possibility of underweight due to children's malnutrition. Also, father's and mother’s education have positive effect and family size and being twin have negative effect on children's health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child health
  • employment
  • Education