رابطه سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی در بیمارستان هاشمی نژاد تهران

نویسندگان

چکیده

چکیده، زمینه و هدف: بیمارستان‌هــا به عنوان پرهزینه‌ترین مراکز ارایه دهنده مراقبت‌ها بیشترین نیروی انسانی تحصیل کرده بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند. از اینرو توجه به متغیرهای تأثیرگذار در بهبود عملکرد کارکنان در بیمارستانها حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی، در بیمارستان هاشمی‌نژاد شهر تهران طراحی و اجرا شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه شامل 424 نفر از طبقات شغلی پرستاری، اداری-مالی، پشتیبانی و پیراپزشکی بیمارستان هاشمی‌نژاد تهران بود؛ از این تعداد حجم نمونه‌ای معادل 202 بدست آمد. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی‌طبقه‌ای و متناسب با تعداد جمعیت در هر طبقه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل جداول مقایسه‌ای و تطبیقی و آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس یافته‌ها میانگین نمرات و انحراف معیار سازگاری استراتژیک و درگیری شغلی به ترتیب 47/4±90/31 از 40 و 34/7±19/54 از 70 بدست آمد. همچنین نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل رگرسیون خطی نشان داد سازگاری استراتژیک می‌تواند متغیر پیش‌گوی درگیری شغلی باشد (0.64 r= وP-value=0.01). نتیجه گیری: سازگاری استراتژیک یکی از عوامل تأثیرگذار در درگیری شغلی کارکنان می‌باشد؛ هدفگذاری با توجه به شرایط فردی و محیطی، تدوین استراتژیها جهت هدایت کارکنان برای تحقق اهداف، هدفگذاری مشارکتی و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به کارکنان از جمله روش‌های بهبود موثر متغیر سازگاری استراتژیک و به طبع آن درگیری شغلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between "Strategic Alignment" and "Employee Engagement" of Hasheminejad Hospital in Tehran

چکیده [English]

Background: Hospitals are as the most expensive health care centers, and they take most of the health budget, on the other hand they have largest number of educated personnel. Therefore, considering variables that affecting the performance of the hospitals employees is important. This study has been designed and implemented to determine The Relationship between "strategic alignment and "employee engagement" of HashemiNejad Hospital in Tehran. Material and methods: This Research is a correlation study. Population included 424 staff of nursing, administrative (human resource and finance) as well as auxiliary and paramedical, which a sample size of 202 was calculated. Samples selected randomly in proportion to the number of people in each class. A questionnaire was applied to collect data. Finally Data were analyzed using descriptive statistics including tables, comparative analysis, Pearson correlation, and Multiple Regression. Results: Based on results Mean ± SD scores for the strategic alignment 31.90±4.47 from 40 and Mean ± SD score for employee engagement 54.19±7.34 of 70 was calculated. The findings of liner regression analysis indicated that strategic alignment can be a predictor of employee engagement (P-value=0.01, r=0.64). Conclusion: Strategic alignment is one of the effective factors in Employee engagement. Goal setting according to demographic and environmental conditions, prepare strategies to guide employees for achieve the goals, collaborative goal setting and accurate and clear information to employees are as effective methods for improving strategic alignment and then employee engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Alignment
  • Employee Engagement
  • Hospital