ضرورت طراحی نظام ثبت ناباروری در ایران (مقاله مروری)

نویسندگان

چکیده

زمینه: ثبت اطلاعات که در حرفه پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار است یکی از مهمترین زیرساخت های ارتقای سطح سلامت و توسعه اجتماعی محسوب می شود. از جمله موضوعات مورد توجه پزشکی امروز، مساله ناباروری می باشد.

روش: این مطالعه با هدف بررسی آنچه در کشورهای توسعه یافته به عنوان نظام ثبت ناباروری راه اندازی و فعال شده است، به روش مروری و از طریق جستجو در اینترنت و منابع کتابخانه ای در سال 1394 صورت گرفت تا مقدمه ای بر اجرای گام به گام راه اندازی این نوع نظام ثبت در کشور، باشد.

یافته ها: نظام ثبت ناباروری در پنج کشور آمریکا، استرالیا، بلژیک، انگلستان و ژاپن تدوین شده است و فعال می باشد که در سه کشور اول از نظر تاریخچه، امکانات و ساختار مورد مطالعه قرار گرفت.

نتیجه گیری: هر چند مدت زیادی است ناباروری در ایران مورد توجه و مطالعه قرارگرفته است و مراکز درمانی و تحقیقاتی سعی در ثبت داده های مراجعه کنندگان به صورت نظام مند داشته اند ولی نظام ثبت ملی با تولیت واحد و بر پایه استاندارد های بین المللی به منظور مدیریت، جمع آوری و مطالعه این پدیده هنوز ایجاد نشده است.

کلیدواژه‌ها