پایش تولیدات علمی علوم پزشکی از منظر بهره گیری از قرآن کریم

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

زمینه و هدف:  قرآن بعنوان کتابی آسمانی، بهترین وسیله هدایت انسان از سوی خداوند است که در آیات فراوانی از آن توصیه های مرتبط با بهداشت و سلامت وجود دارد. از اینرو پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره گیری از این کتاب ارزشمند در تولیدات علمی علوم پزشکی به اجرا در آمده است.

روش بررسی: این پژوهش بصورت مقطعی روی بخشی از  پایان نامه های دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی، مقالات علوم پزشکی همچنین یک دوره نسبتا" طولانی از سلسله همایش های بهداشت محیط ( از اغاز تا سال 1392) به اجرا در آمد. داده ها به کمک چک لیستی محقق ساخته متناسب با اهداف پژوهش و به روش تحلیل استنادی جمع آوری شد. جهت پردازش داده ها از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.

یافته ها: بررسی 511 پایان نامه مشتمل بر 20776 منبع مورد استناد نشان داد که میزان استفاده از آیات قرآن کریم در تدوین پایان نامه ها کمتر 1/0 درصد بوده است. یافته های حاصل از استخراج 19069 منبع مورد استفاده در 876 مقاله منتشره طی 22 سال از انتشار یک مجله علمی پژوهشی نیز از بهره گیری کمتر از 1 درصد از آیات قرآن کریم حکایت داشت. بررسی 13134 مقاله منتشره در 126 نشریه وابسته به 47 دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز طی سال های 1391 و 1392 بازگو کننده بکارگیری در حد 1/0 درصد از کلید واژه قرآن در خلاصه مقالات بود. بررسی 2928 خلاصه مقاله طی دوره ای 16 ساله از همایش بهداشت محیط نیز نشان داد که تنها 5 خلاصه مقاله با موضوعی در ارتباط با قرآن منتشر گردیده است.

نتیجه گیری: در مجموع با توجه به نقش بسیار تاثیر گذار آیات قرآن کریم بر رفتار ما مسلمانان بویژه در زمینه بهداشت و سلامت، همچنین ارزش و اعتبار بالای این کتاب الهی بعنوان یک سند، سهم بهره گیری از این منبع ارزشمند در برونداد علوم پزشکی اندک است. بنابر این جلب نظر اساتید و دانشجویان در جهت ترویج بهره گیری از آیات کتاب الهی به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه لازم به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of the scientific outputs of medical sciences according to using of the Quran

نویسندگان [English]

  • Aram Tirgar
  • Zahra Aghalari
چکیده [English]

Background and Purpose: Quran as a holy book is the most important reference for humanity and a book of guidance that carries useful verses about health and hygiene. Therefore, the present study aimed at measuring the utilization rate of this valuable book in the scientific output of medical sciences.

Methods: The current descriptive cross-sectional study has been conducted on a portion of medical science’s scientific outputs (medical and dental dissertations as well as journals and articles in the field of medical sciences) and a long interval of conferences on environmental health (from the first up to 2013). Data was collected using a researcher-made checklist using scientometric method. Descriptive and inferential statistical indicators were used for data analysis.

Results: A survey on 511 dissertations including 20,776 references has shown that Quran was used in rare cases (less than 0.1%). In addition, findings of 19,069 references used in 876 published scientific articles in Persian journal of Babol University of Medical Sciences have reported that, the utilization rate of Quran was less than 1% over a 22-year interval. After surveying of 13,134 published articles in 126 journals under the supervision of 47 Iranian universities of medical sciences in the years 1391 and 1392, Quran was used less than 0.1% as a keyword. Also, the abstract of only 5 articles had been attached to Quran issue in a 16-year interval of survey.

Conclusion: Totally, according to the very influential role of holy Quran verses on Muslim behavior and high validity of this book as a document, the utilization rate of this valuable book among scientific outputs of medical sciences, is rare. Therefore, it is essential to encourage university professors as well as students to enhance the utilization rate of Quran as a way to develop the level of health and sanitation in the society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Scientific outputs
  • Medical Sciences
  • Citation analysis
  • scientometry