بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد

2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش مهم فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در پیشگیری از بیماری‌ها کسب آگاهی و دانش لازم در این زمینه امری مهم تلقی می شود. هدف از این مطالعه سنجش وضعیت آگاهی و نگرش این گروه از دانشجویان در مورد نقش تغذیه در ابتلا به سرطان بوده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی که از مهر 1393 تا پایان آذر به‌طول انجامید. 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد به تفکیک رشته و به‌طور تصادفی انتخاب و به هر یک از آنها یک پرسشنامه محقق ساخته حاوی 53 سوال آگاهی و نگرش در زمینه تغذیه وسرطان داده شد. پس از تکمیل، داده ها توسط SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های مربع کای ، one way ANOVA و Student  t-test  مورد تحلیل آماری قرار گرفتند

یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 06/2± 25/24 سال و 273 نفر (2/68%) زن و 113 نفر (2/28%) مرد بودند. میانگین نمره آگاهی کل افراد 08/4±23/16 و میانگین نمره آگاهی زنان و مردان به ترتیب 12/4±45/16 و 82/3±64/15 حاصل شد که تفاوت معنی داربود (05/0=p < span dir="RTL">) به‌علاوه تفاوت میانگین نمره آگاهی بین مقاطع مختلف تحصیلی نیز معنی دار بود (01/0 =p < span dir="RTL">). میانگین نمره نگرش کل افراد 07/3±96/14 ومیانگین نمره نگرش زنان و مردان (94/2±74/14 درمقابل 41/3±45/15 حاصل شد) که تفاوت معنی دار بود (05/0>p < span dir="RTL">).

نتیجه گیری: در کل نزدیک به  50 درصد نمره آگاهی و نگرش توسط دانشجویان کسب شده که رقم ایده الی نیست و ارتقاء آموزش در این خصوص امری ضروری است. 

کلیدواژه‌ها