بررسی وضعیت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در خصوص نقش تغذیه در ابتلا به سرطان در سال 93

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد

2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش مهم فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در پیشگیری از بیماری‌ها کسب آگاهی و دانش لازم در این زمینه امری مهم تلقی می شود. هدف از این مطالعه سنجش وضعیت آگاهی و نگرش این گروه از دانشجویان در مورد نقش تغذیه در ابتلا به سرطان بوده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی که از مهر 1393 تا پایان آذر به‌طول انجامید. 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد به تفکیک رشته و به‌طور تصادفی انتخاب و به هر یک از آنها یک پرسشنامه محقق ساخته حاوی 53 سوال آگاهی و نگرش در زمینه تغذیه وسرطان داده شد. پس از تکمیل، داده ها توسط SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های مربع کای ، one way ANOVA و Student  t-test  مورد تحلیل آماری قرار گرفتند

یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 06/2± 25/24 سال و 273 نفر (2/68%) زن و 113 نفر (2/28%) مرد بودند. میانگین نمره آگاهی کل افراد 08/4±23/16 و میانگین نمره آگاهی زنان و مردان به ترتیب 12/4±45/16 و 82/3±64/15 حاصل شد که تفاوت معنی داربود (05/0=p < span dir="RTL">) به‌علاوه تفاوت میانگین نمره آگاهی بین مقاطع مختلف تحصیلی نیز معنی دار بود (01/0 =p < span dir="RTL">). میانگین نمره نگرش کل افراد 07/3±96/14 ومیانگین نمره نگرش زنان و مردان (94/2±74/14 درمقابل 41/3±45/15 حاصل شد) که تفاوت معنی دار بود (05/0>p < span dir="RTL">).

نتیجه گیری: در کل نزدیک به  50 درصد نمره آگاهی و نگرش توسط دانشجویان کسب شده که رقم ایده الی نیست و ارتقاء آموزش در این خصوص امری ضروری است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of knowledge and attitude Status of students in Yazd University of Medical Sciences about the Role of Nutrition in Cancer 2014

نویسندگان [English]

  • Afsaneh rajizadeh 1
  • zahra khajeh 2
  • maryam asadi 1
  • sahar kermanian 1
  • abdolhossein mousavi rigi 1
  • Hassan Mozaffari-Khosravi 1
چکیده [English]

Introduction: Due to the important role of medical graduates in disease prevention, having awareness and knowledge in this field seems very important. The aim of this study was to assess knowledge and attitude of this group of students on the role of nutrition in cancer.

Methods: This descriptive study that lasted from September 2014 until the end of December. 400 students of the Yazd medical university were selected and separated due to their educational fields randomly and then a questionnaire containing 53 questions on the knowledge and attitudes about nutrition and cancer was given to each of them. Once they were completed, the data was analyzed by SPSS version 16 using chi-square test, Student t-test and one way ANOVA.

Results: The mean age of subjects was 24.25± 2.06 years and 273 patients (68.2%) were women while 113 (28.2%) were male. The average total knowledge score was obtained 16.23 ± 4.08 and the average score of knowledge among women and men were respectively 16.45±4.12 and 15.64±3.82 and the differences were significant (p =0. 05). The difference between mean knowledge score was significantly different between the different educational levels (p =0. 01) and additionally the average total attitude score was 14.96 ± 3.07 while attitude mean score of men and women (14.74 ± 2.94 vs. 15.45 ± 3.41) showed a significant difference (p≤0. 05).

Conclusion: Overall, knowledge and attitudes score of the students' were not ideal and promotion of education on this issue is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cancer
  • Knowledge
  • attitudes
  • Students