ضرورت استفاده از روش ایفای نقش در دانشگاههای علوم پزشکی

نویسندگان

1 ع پ ارومیه

2 ع پ تهران

چکیده

هدف:اگر بپذیریم تدریس فعالیتی هدفمند میباشد و هدف آن ارتقای یادگیری افراد است پس باید برای آن برنامه ریزی داشته باشیم.امروزه و با پیشرفت علوم در دانشگاههای علوم پزشکی استفاده از روشهای مشارکتی ومبتنی بر مساله و دانشجو محور مورد تاکید قرار گفته است. .الگوی تدریس ایفای نقش به عقیده بسیاری از صاحب نظران روشی است که  با قرار دادن افراد در محیط شبیه سازی شده سبب ارتقای فرآیند یادگیری ،تفکر انتقادی و درگیری فعال یادگیرنده با موضوع تدریس و تعامل دو جانبه استاد و شاگرد میگردد. در این مقاله به بررسی جوانب مختلف روش تدریس ایفای نقش در مقالات مختلف می­پردازیم و سعی داریم با بررسی عمیق متون به الزامات استفاده از این روش تدریس در دانشگاههای علوم پزشکی بپردازیم.

روش ها: در این مطالعه با استفاده از کلمات کلیدی ایفای نقش،آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی،روش تدریس مطالعات مرتبط از سال 1995 تا2014درپایگاههای Google scholar , pub med , Scopusو مجلات معتبرداخلی و خارجی  مرتبط با آموزش پزشکی انتخاب شدند و براساس حیطه های مطرح در آموزش به روش ایفای نقش، وضعیت موجود این روش در دانشگاههای مختلف علوم پزشکی  بررسی شدند و در نهایت  36مقاله مورد برررسی قرار گرفتند.

نتایج: تحقیقات صورت گرفته در مورد این روش تدریس نشان داد که این روش تدریس در حال ادغام با استراتژی های یادگیری از جمله یادگیری مبتنی بر مساله و مشارکتی است و بیشتر به سمت استفاده از این روش برای آموزش حیطه های عاطفی تغییر یافته است لذا لازم است که اساتید با استراتژی های یادگیری آشنا شوند. مطالعات بررسی شده از اثرات مثبت تدریس ایفای نقش در آموزش بالینی و نظری پزشکی حمایت نمودند.

نتیجه گیری: ارتقای فرآیندیادگیری و یاددهی نیاز به استفاده از روش های مختلف و ترکیب روشهای چندگانه در تدریس دارد. با توجه به نتایج مطالعات بررسی شده توصیه میگردد اساتید برای آموزش مهارت های مختلف در حیطه های شناختی و عملکردی از این شیوه تدریس استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity of using role play method in medical universities

نویسندگان [English]

  • eshagh moradi 1
  • hossein didehban 2
چکیده [English]

Introduction: If we accept the teaching activity is purposeful and its aim is to promote learning of persons so it must have a planned. Today, with the advancement of science in medical universities Using participatory methods and problem-based, student-centered had emphasizes. According to many experts, role playing teaching method is a method By placing Persons at the simulated environments Caused Promote learning process, critical thinking and active involvement of the learner with the teaching and interaction between teacher and student. In this paper we discuss various aspects of role playing teaching methods in various articles and trying to keep up with in-depth review of literature pay The requirements of this teaching method in medical universities.

Methods: In this study, by using the key words role playing, medical education, medical universities, teaching methods and, articles were selected related studies from 1995 to 2014 Google scholar, pub med, Scopus databases and local and foreign journals were related to medical education, Based on the posed in This fields of education, the situation in this method were studied in different universities of medical sciences and finally 36 were studied.

Result: The Research about the teaching method showed the teaching methods are integrated with learning strategies such as problem-based learning and collaborative and more to the use of this method for teaching affective domain has been changed therefore necessary that faculty become familiar with learning strategies. Studies the positive effects of the teaching role playing methods clinical and theoretical medical education are supported.

Conclusion: improving learning and teaching process need to use different methods and combine multiple methods in teaching. Based on the studies reviewed recommended teachers to teach various skills in cognitive and functional domains used of these teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role playing
  • teaching method
  • medical education
  • Teaching